Gunstige wijzigingen voor werkgevers met zieke werknemers - Bernhaege Advocaten

Op dit moment moeten werkgevers zoals bekend, gedurende 2 jaar het loon van hun zieke werknemers doorbetalen. Daarnaast, indien een werkgever daarna de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, moet hij ook nog een transitievergoeding betalen. Ook worden werkgevers met regelmaat geconfronteerd met een verlengde loondoorbetalingsverplichting, als een werkgever niet goed aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan. Er zijn nu een aantal gunstige wijzigingen werkgevers zieke werknemers op komst. Minister Asscher wil in een aantal zaken veranderingen aanbrengen om werkgevers tegemoet te komen:

Loonsanctie

Het eerste voorstel heeft betrekking op de loonsanctie die UWV kan opleggen als werkgever onvoldoende heeft ingespannen om werknemer te re-integreren. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter hebben werkgever en werknemer samen de opdracht te zorgen voor re-integratie van de zieke medewerker binnen of buiten de eigen organisatie. Als de eigen functie niet meer als passend wordt gezien en niet passend is te maken moet worden onderzocht of ander passend werk bij de eigen werkgever tot de mogelijkheden behoort. Is dat niet het geval dan dient bemiddeling naar ander werk bij een andere werkgever plaats te vinden. Dit is het zgn. tweede spoor. Veel werkgevers zetten het tweede spoor enkel in om een loonsanctie te voorkomen.

De minister wil de inzet van onnodige re-integratietrajecten voorkomen en past de regelgeving daarom aan. Werkgever en werknemer blijven er verantwoordelijk voor dat er voldoende re-integratie-inspanningen worden gepleegd. De werkgever moet er dan wel op kunnen vertrouwen dat hij dan niet alsnog de kans loopt op een loonsanctie. Het UWV mag dan alleen toetsen of het re-integratietraject is uitgevoerd conform het plan van aanpak. Er wordt vertrouwd op het inzicht van de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts met betrekking tot het inzetten van re-integratie-activiteiten. Werkgever en werknemer moeten uit kunnen gaan van het oordeel van de bedrijfsarts, aldus Asscher.

Transitievergoeding

Asscher stelt een regeling voor waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. De kosten worden door premieheffing door alle werkgevers gedragen. Er zal daardoor een hogere Awf-premie geheven worden.

Basiscontract ARBO

In de Tweede kamer is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de arbeidsomstandighedenwet. Deze wijziging heeft voor veel, vooral kleinere, werkgevers gevolgen.
Dat betekent dat het niet nodig is een contract met een (grote) arbodienst aan te gaan. Er gelden vanaf 1 januari 2017 een aantal in de wet voorgeschreven minimum-eisen waar het contract aan moet voldoen. Deze eisen zijn:
• de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
• er moet een mogelijkheid zijn voor de werknemer om een second opinion bij een andere bedrijfsarts te krijgen;
• er moet een klachtenreglement zijn die ook op het professioneel handelen van de bedrijfsarts van toepassing is;
• de bedrijfsarts heeft de mogelijkheid van overleg met de preventiemedewerker;
• de rol en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts met betrekking tot beroepsziekten moet in het contract zijn beschreven.

Vervroegde IVA-keuring

Een zieke werknemer kan nu na drie weken ziekte een IVA-uitkering aanvragen als duidelijk is dat hij/zij in de toekomst niet meer kan werken. Als een IVA uitkering wordt toegekend (op zijn vroegst 13 weken na de eerste ziektedag) dan kan de werkgever deze verrekenen met het uit te betalen salaris. Werkgevers willen ook de mogelijkheid hebben om de vervroegde IVA uitkering voor werknemer aan te vragen. Minister Asscher zal het mogelijk maken dat de IVA uitkering ook door werkgever zal kunnen worden aangevraagd.