Zekerhedenrecht advocaat.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

De behoefte aan extra vermogen voor uw onderneming kunt u op verschillende manieren vervullen. Bij vreemd vermogen krijgt u te maken met een externe geldschieter waardoor het in goede banen leiden van het aantrekken van het vermogen noodzakelijk is. Vraag advies aan een zekerhedenrecht advocaat.

Vaak wordt het vermogen bij een bank of financieringsmaatschappij geleend. Zij hebben meestal specialisten (of werken nauw samen met een advocaat zekerheidsrecht) op het gebied van zekerheidsrecht en financieringsrecht in huis die goed op de hoogte zijn van de materie en bovenal het veilig stellen van de eigen belangen.

Zoekt u een zekerhedenrecht advocaat?

Als u gebruik maakt van onze expertise op het gebied van financierings- en zekerhedenrecht weet u zich verzekerd van een sparringpartner die u haarfijn kan uitleggen wat uw rechtspositie is ten opzichte van de geldverstrekker. Veelal dient u zekerheden te verstrekken en zo gewenst wijzen wij u op de juridische consequenties van de te sluiten financieringsovereenkomst en daaraan verbonden zekerheden.

Onze ervaring op het gebied van financierings- en zekerhedenrecht hebben wij opgedaan door al jaren lang als juridisch dienstverlener werkzaam te zijn voor diverse kapitaalverstrekkers.

Ons specialisme op het gebied van financierings- en zekerhedenrecht.

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen (en opstellen) van de navolgende overeenkomsten:

 • Geldleningsovereenkomst.

  Wat is een geldleningsovereenkomst?
  Een geldleningsovereenkomst is een contract tussen twee partijen waarbij de ene partij (de geldverstrekker) geld uitleent aan de andere partij (de geldnemer). Het is een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de lening vastlegt, zoals het geleende bedrag, de rente, de looptijd, de terugbetalingsvoorwaarden en eventuele boetes bij vertraging of wanbetaling.

  Een geldleningsovereenkomst is belangrijk om duidelijke afspraken te maken tussen de geldverstrekker en de geldnemer om eventuele geschillen te voorkomen. Het is daarom van belang dat beide partijen de overeenkomst goed begrijpen en akkoord gaan met de voorwaarden voordat ze het ondertekenen.

 • Bankgarantie.

  Wat is een bankgarantie?
  Een bankgarantie is een financiële verplichting van een bank om een bepaald bedrag te betalen aan een begunstigde als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het is een garantie die door een bank wordt afgegeven ten gunste van de ontvanger van de garantie, meestal als onderdeel van een overeenkomst tussen twee partijen.

  Een bankgarantie kan bijvoorbeeld worden gebruikt als zekerheid voor betalingen of als garantie voor de uitvoering van een overeenkomst. Het kan ook worden gebruikt in situaties waarin een leverancier van een product of dienst verplicht is om vooraf te betalen, en de koper de bankgarantie als zekerheid gebruikt om ervoor te zorgen dat de leverancier het product of de dienst daadwerkelijk levert.

  De bankgarantie wordt uitgegeven door de bank van de koper of de leverancier en is meestal geldig gedurende een bepaalde periode. Als de ontvanger van de garantie aan de voorwaarden voldoet, zal de bank het bedrag van de garantie uitbetalen aan de ontvanger.

 • Pandakte.

  Wat is een pandakte?
  Een pandakte is een schriftelijke overeenkomst waarbij een schuldenaar (de pandgever) een pandrecht vestigt op een bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een roerende zaak (bv. een auto, machines) of een onroerende zaak (bv. een woning, bedrijfspand), om een schuld te waarborgen die hij heeft aan de schuldeiser (de pandhouder). Het pandrecht geeft de pandhouder het recht om het pand te verkopen en de opbrengst te gebruiken om de schuld te voldoen als de pandgever zijn verplichtingen niet nakomt.

  Een pandakte moet aan bepaalde eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn. Zo moet de pandakte de pandgever en de pandhouder identificeren, de omvang van de schuld en het pandrecht beschrijven, en moet de pandakte door beide partijen worden ondertekend. Een pandakte wordt meestal opgemaakt door een notaris om ervoor te zorgen dat de akte aan alle wettelijke vereisten voldoet en rechtsgeldig is.

  Een pandakte kan bijvoorbeeld worden gebruikt als zekerheid voor een lening. In dat geval vestigt de pandgever het pandrecht op het onderpand, bijvoorbeeld een woning, om ervoor te zorgen dat de lening wordt terugbetaald.

 • Hypotheekakte.

  Wat is een hypotheekakte?
  Een hypotheekakte is een juridisch document waarin de afspraken worden vastgelegd tussen de geldverstrekker (de hypotheekhouder) en de geldnemer (de hypotheekgever) over een hypothecaire lening. Het is een overeenkomst waarin het onderpand van de lening, meestal een onroerend goed zoals een woning, wordt verpand aan de hypotheekhouder als zekerheid voor de lening.

  In de hypotheekakte staan onder andere de volgende zaken vermeld:

  • De hoogte van de lening en de rente die hierover betaald moet worden;
  • De duur van de lening;
  • De afspraken over de aflossing van de lening;
  • De voorwaarden waaraan de hypotheekgever moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringen en onderhoud van het onderpand;
  • De gevolgen als de hypotheekgever niet aan de voorwaarden kan of wil voldoen, bijvoorbeeld het recht van de hypotheekhouder om het onderpand te verkopen om de schuld terug te krijgen.

  Een hypotheekakte wordt meestal opgesteld door een notaris en ingeschreven in het kadaster. Hierdoor wordt het onderpand officieel eigendom van de hypotheekhouder totdat de hypotheek is afgelost. Het onderpand dient als zekerheid voor de lening, zodat de hypotheekhouder zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald.

 • Borgstellingsovereenkomst.

  Wat is een borgstellingsovereenkomst?
  Een borgstellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de borgsteller) zich garant stelt voor de nakoming van een verplichting van een ander persoon (de schuldenaar) jegens een schuldeiser. Dit betekent dat de borgsteller zich verplicht om de schuld van de schuldenaar te voldoen als deze niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

  Een borgstellingsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het afsluiten van een lening of bij de huur van een woning. De borgsteller staat in dat geval garant voor de betaling van de lening of de huur als de schuldenaar dit niet kan of wil betalen.

  Een borgstellingsovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn. Zo moeten de partijen bij de overeenkomst duidelijk worden geïdentificeerd, moet de omvang van de garantie duidelijk worden omschreven en moeten de voorwaarden waaronder de borgsteller aansprakelijk kan worden gesteld, worden vastgelegd.

  Als de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt, heeft de borgsteller geen verplichtingen jegens de schuldeiser. Maar als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser de borgsteller aanspreken om de schuld alsnog te voldoen. Het is daarom belangrijk dat de borgsteller goed nadenkt voordat hij of zij een borgstellingsovereenkomst aangaat.

 • Akte van sessie.

  Wat is een akte van sessie?
  Een akte van sessie is een document waarmee een persoon of bedrijf (de cedent) zijn rechten op een vordering of schuld overdraagt aan een andere persoon of bedrijf (de cessionaris). Door de akte van sessie te ondertekenen, draagt de cedent zijn rechten op de vordering of schuld over aan de cessionaris.

  De akte van sessie is een belangrijk juridisch document, omdat het de overdracht van de vordering of schuld juridisch geldig maakt. Het is gebruikelijk dat de overdracht van de vordering of schuld plaatsvindt tegen betaling van een bedrag aan de cedent. De cessionaris zal het bedrag betalen en daarmee de nieuwe schuldeiser worden. De schuldenaar moet zijn schuld dan aan de cessionaris voldoen.

  Een akte van sessie wordt meestal opgesteld door een notaris en moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten om rechtsgeldig te zijn. Zo moet de akte van sessie onder andere de namen en adressen van de cedent, de cessionaris en de schuldenaar bevatten, de omvang van de vordering of schuld, en de voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt.

  De akte van sessie wordt met name gebruikt in de zakelijke wereld, bijvoorbeeld bij de overdracht van vorderingen tussen bedrijven of bij de overdracht van vorderingen van banken aan incassobureaus.

 • Operational- en financial leaseovereenkomsten.

  Wat is het verschil tussen een operational- en financial leaseovereenkomst?
  Het belangrijkste verschil tussen operationele lease en financiële lease is wie er verantwoordelijk is voor het bezit van de geleasede activa en wie er verantwoordelijk is voor de kosten van het bezit en het gebruik van deze activa.

  Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van de activa en betaalt de lessee (degene die least) een periodieke huurprijs voor het gebruik van deze activa gedurende een bepaalde periode. De leasemaatschappij draagt de verantwoordelijkheid voor de kosten van het bezit en het onderhoud van de activa, terwijl de lessee alleen verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Aan het einde van de leaseperiode kan de lessee de activa teruggeven aan de leasemaatschappij of de leaseperiode verlengen.

  Bij financiële lease wordt de lessee eigenaar van de activa en betaalt hij periodieke betalingen aan de leasemaatschappij om de activa over een bepaalde periode te kopen. De lessee draagt de verantwoordelijkheid voor het bezit en het onderhoud van de activa, evenals de kosten van het gebruik ervan. Aan het einde van de leaseperiode heeft de lessee de mogelijkheid om de activa tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of deze terug te geven aan de leasemaatschappij.

  Kortom, operationele lease is meer gericht op gebruik dan bezit, terwijl financiële lease gericht is op eigendom.

Financierings- en zekerhedenrecht heeft natuurlijk ook betrekking op de geldschietende partijen. Als u als geldschieter of funder optreedt dan kunnen wij u uiteraard bijstaan bij het opstellen van de benodigde contracten. Indien de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen jegens u niet nakomt, zijn wij in staat uw zekerheden voortvarend en efficiënt uit te winnen. Lees meer hierover bij incasso en beslag- en executierecht.

Wat kan onze advocaat zekerheidsrecht advocaat voor u betekenen?

In een persoonlijk gesprek licht onze zekerheidsrecht advocaat u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van financierings- en zekerhedenrecht.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.