Bestuursrecht advocaat.

mr. drs. Albert Theunen

profielfoto mr. drs. Albert Theunen

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo vereniging voor bestuursrecht

Als burger of als ondernemer krijgt u steeds vaker met de overheid (Rijk, provincie, gemeente) te maken. Het openbaar bestuur heeft wettelijke taken en algemene regels die op uw leven van invloed zijn. Voorkom problemen en schakel altijd met gespecialiseerde advocaat van  advocatenkantoor bestuursrecht.

Onze bestuursrecht advocaat helpt u o.a. bij de volgende zaken:

 • subsidies
 • de APK van uw auto
 • bouwvergunningen
 • terrasvergunningen
 • belastingaanslagen
 • (bestuurlijke) boeten
 • kinderbijslag
 • verkiezingen
 • de leerplicht

U kunt niet om de overheid heen. Het bestuursrecht (ook wel “administratief recht”) is het geheel aan algemene regels die:

 • aan de overheid instructies geven hoe met bevoegdheden omgegaan moeten worden;
 • aan burgers de waarborg geven dat zorgvuldig met bevoegdheden omgegaan wordt;
 • en aan de rechter toetsingsregels om te beoordelen dat de overheid zich ook aan die algemene regels houdt.

De overheid is er voor u en niet andersom.

Soms wilt u dat de gemeente op aanvraag iets levert; vaker verplicht de overheid u tot iets. Dat “iets” zijn heel vaak besluiten, ontheffingen, beschikkingen of belastingaanslagen. Gelukkig wordt u vaak geholpen door de overheid, maar soms zit diezelfde overheid u dwars. Althans, dat wordt vaak zo ervaren. U wilt dan uw gelijk halen of u moet hiervoor “vechten”.

Advocaat bestuursrecht kan voor u procederen bij bestuur en rechter.

U wilt worden gehoord en duidelijk maken dat de keuze die de overheid maakt een onjuiste keuze is. In die gevallen staat onze advocaat bestuursrecht u graag bij. Door te adviseren en als het nodig is, te procederen bij bestuur en rechter.

Want de overheid is vaak een ondoordringbare bureaucratische machine die regels maakt die de burger en ondernemer vaak niet kunnen begrijpen, of – nog erger – door diezelfde overheid verkeerd worden toegepast. In het oerwoud van regels is het vaak moeilijk de weg te vinden. Er zijn verdragen, richtlijnen, wetten, verordeningen, richtlijnen en beleidsregels die allemaal een klein beetje van het recht regelen.

Om te weten hoe het precies zit (mag u wel of niet bouwen), volstaat het raadplegen van één wettelijke regeling niet, maar moet u meerdere regels tegelijk raadplegen. Door de bomen ziet u dan als burger en ondernemer al snel het bos niet meer. U heeft het gevoel vermalen te worden door de artikelen en regels die vaak ook nog eens door Europese regelgeving worden opgelegd.

Belangenbehartiging.

Het bestuursrecht in Nederland is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en in heel veel afzonderlijke wetten met daarboven richtlijnen en verdragen. De Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn belangrijk wanneer u wilt bouwen.

Wanneer u echter een horecazaak wilt beginnen, krijgt u weer met heel andere wetten en verordeningen te maken. Zo zult u een drank- en horecavergunning nodig hebben om alcoholische dranken te mogen schenken. U zult zich op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de sluitingstijden en geluidsnormen moeten houden.

Mocht u live muziek willen laten horen, dan is het Activiteitenbesluit weer van belang. Een exploitatievergunning heeft u onder meer nodig wanneer u een terras wilt exploiteren. Maar ook voor andere (horeca-) inrichtingen geldt vaak een exploitatievergunningsplicht.

Rechtsbescherming.

Een bestuursorgaan (college van BenW, burgemeester, gemeenteraad, Provinciale Staten) ontleent haar bevoegdheid om in te grijpen in uw rechten en bevoegdheden aan de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur (eerlijke, zorgvuldige, goed gemotiveerde besluiten). Vooral bij herstelsancties als een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang kan de overheid dankzij haar bestuursorganen ingrijpende handhavingsbesluiten nemen met grote financiële gevolgen.

Het is dan belangrijk dat u rechtsmiddelen kunt aanwenden door bezwaar en beroep tegen het besluit van een bestuursorgaan in te stellen. Vaak is er sprake van onverwijlde spoed, omdat u binnen een bepaalde termijn aan een last (afbreken bouwwerk of sluiten horecazaak) moet voldoen. Het is dan goed te weten dat wij u kunnen bijstaan in het voeren van een spoedprocedure bij de bestuursrechter.

Tijdens zo’n voorlopige voorziening wordt de voorzieningenrechter verzocht een spoed- of ordemaatregel te treffen. Veelal bestaan deze uit een bevel tot schorsing. Het bestuursorgaan mag dan geen uitvoering geven aan de last tot afbreken of de last tot sluiting.

Verschillende bestuursorganen.

Al die vergunningen (soms ook ontheffingen genaamd) hebben één ding gemeen: ze worden allemaal door de overheid verleend. De overheid bestaat uit Rijk, provincies en gemeenten. En die Publiekrechtelijke lichamen handelen weer via hun (bestuurs-)organen. De bestuursorganen zijn dan de ministers, of Gedeputeerde Staten of burgemeesters en wethouders. Deze bestuursorganen nemen besluiten op uw verzoek of uit zichzelf (“ambtshalve”).

U verzoekt om een Omgevingsvergunning bouwen of om een reclamevergunning. Of u wilt uw boom die hinderlijk in de weg staat vellen: dan heeft u een kapvergunning nodig. Ambtshalve geven bestuursorganen ook besluiten af zonder dat u daarom heeft gevraagd. Hierbij kunt u denken aan een belastingaanslag, bestuurlijke boete of herstelsanctie (bestuursdwang of een last onder dwangsom).

Een herstelsanctie verplicht u dus op eigen kosten de feitelijke situatie in overeenstemming te brengen met de gewenste juridische toestand. Pas wanneer u dat binnen de door de overheid gestelde termijn niet doet, zal de overheid het op uw kosten alsnog uitvoeren. Essentieel is dan of sprake is van een overtreder en of het Proces-Verbaal van onderzoek wel uitgaat van de juiste en volledige feiten.

Wat kan onze bestuursrecht advocaat voor u doen?

De overheid mag alleen uw rechten verlenen, ontnemen of plichten opleggen wanneer de wet daarvoor ook de bevoegdheid verleent. Dus alleen op basis van de wet mag het bestuur voor u bindende beslissingen nemen.

Men noemt dat ook wel het legaliteitsbeginsel. Dat betekent dat er altijd een wettelijke grondslag aanwezig moet zijn en dat de overheid zich aan de in die wettelijke regeling genoemde voorwaarden moet houden. Doet het bestuur dat niet, dan kunt u daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

Wij helpen u daarbij door het bezwaarschrift op te stellen, met u te bespreken en tijdig in te dienen. Het bestuur neemt dan altijd een “tweede besluit” namelijk de beslissing op bezwaar. Tegen de beslissing op bezwaar staat dan beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.

Bouwrecht.

Dit recht geeft regels en waarborgen voor bouwprocessen, denk aan het aannemingsrecht.