1. Bernhaege Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Bernhaege B.V. en advocaten die voor eigen rekening en risico werken en hun praktijk in een praktijkvennootschap kunnen hebben ondergebracht. Bernhaege Advocaten is een handelsnaam van Bernhaege B.V. welke vennootschap is geregistreerd in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 56612753, gevestigd en kantoorhoudende te Veghel aan de Hoogstraat nr. 31 en te Oss aan de Kanaalstraat 12 B. Een actuele lijst van de advocaten welke al dan niet via een praktijkvennootschap onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband Bernhaege Advocaten en gebruik maken van de handelsnaam Bernhaege Advocaten en al dan niet als Opdrachtnemer kunnen optreden wordt op verzoek kosteloos toegestuurd.
 2. Deze algemene voorwaarden – verder te noemen: “AV” – zijn van toepassing op iedere overeenkomst die een opdrachtgever – verder te noemen: “de Cliënt” – sluit met Bernhaege B.V. of een zelfstandig opererende en contracterende advocaat die zijn praktijk in een praktijkvennootschap kan hebben ondergebracht welke advocaat ook gebruik maakt van de handelsnaam Bernhaege Advocaten verder te noemen: “de Deelnemer”, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen met, voor of jegens de Cliënt. Indien de AV eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen de Cliënt en Bernhaege B.V. of de Deelnemer (welke oorspronkelijke Opdrachtnemer dan ook) en op alle buitencontractuele relaties tussen de Cliënt en Bernhaege B.V. en de Deelnemer, zoals onrechtmatige daad.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door ofwel Bernhaege B.V. ofwel een Deelnemer verder te noemen: “de Opdrachtnemer”. Bernhaege B.V. is Opdrachtnemer ingeval haar bestuurder(s) de opdracht heeft aanvaard en een Deelnemer is Opdrachtnemer indien hij dan wel –indien van toepassing- zijn bestuurder de opdracht heeft aanvaard. Wie de opdracht heeft aanvaard, blijkt uit de opdrachtbevestiging die aan de Cliënt wordt verzonden. De eerste volzin van dit artikel geldt onverkort indien de overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking met de Cliënt tot stand is gekomen via een andere persoon dan de Opdrachtnemer. Het feit dat het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is, dat werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, doet evenmin aan de eerste volzin van dit artikel af. De werking van de artikelen 7: 404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. De opdracht aan de Opdrachtnemer leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De Opdrachtnemer is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten van derden, waaronder begrepen Bernhaege B.V. of (andere) Deelnemer. De Opdrachtnemer zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de Cliënt gebruikelijk of redelijk is, met de Cliënt overleggen. De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Anderen dan de Cliënt mogen niet op het resultaat van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 6. Het honorarium voor de werkzaamheden van de Opdrachtnemer wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het uurtarief dat bij de aanvaarding van de opdracht door de Opdrachtnemer aan de Cliënt is bevestigd, of bij gebreke daarvan het uurtarief dat de Opdrachtnemer bij de vorige opdracht van die Cliënt hanteerde. De Opdrachtnemer zal kosten die niet in het tarief zijn verwerkt aan de Cliënt doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden. Algemene kantoorkosten (zoals kosten van verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en dergelijke) zijn in het uurtarief verdisconteerd. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. Alle factuurbedragen worden –voor zover van toepassing– verhoogd met omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 7. In alle gevallen is de betalingstermijn van facturen van de Opdrachtnemer veertien dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur. Betaling door de Cliënt dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De Cliënt is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de Cliënt over het verschuldigde de wettelijk rente verschuldigd en is de Opdrachtnemer bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover Cliënt ten tijde van het verstrekken van de opdracht niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning door Opdrachtnemer wordt voldaan; of: b) Voor zover Cliënt handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is de Opdrachtnemer voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Cliënt dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. De Opdrachtnemer is gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
 8. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een Cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend de Opdrachtnemer (die de betreffende opdracht heeft aanvaard) daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die Opdrachtnemer beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Bernhaege Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt echter een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen. De Opdrachtnemer is in afwijking van het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, gelden niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of – indien van toepassing – haar bedrijfsleiding.
 9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Bernhaege Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 10. Voor zover derden (zoals bedoeld in de tweede volzin van artikel 4) die in verband met de uitvoering van de opdracht van de Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houdt de aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht de bevoegdheid van de Opdrachtnemer in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Cliënt te aanvaarden. Ingeval de ingeschakelde derde Bernhaege B.V. of een (andere) Deelnemer betreft, zijn de AV te allen tijde integraal van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Cliënt en Bernhaege B.V. en die andere Deelnemer. Iedere eigen aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten.
 11. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in de AV, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 12. De Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Cliënt verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of – indien van toepassing – haar bedrijfsleiding.
 13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Cliënt uit welke hoofde ook jegens de Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 14. Niet alleen Bernhaege B.V. en de Deelnemer, maar ook de bestuurder(s) van Bernhaege B.V. en –voor zover van toepassing- de Deelnemer alsmede alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Bernhaege B.V. of de Deelnemer zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een Cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op de AV een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere bestuurder(s) van Bernhaege B.V., Deelnemers of medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij geen onderdeel meer uitmaken van het samenwerkingsverband Bernhaege Advocaten.
 15. Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en haar Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Cliënt zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.