Onder de gemeenschappelijke naam Bernhaege Advocaten oefenen Bernhaege B.V., Snikkenburg-den Haan B.V., mr. J.J. Lauwen h.o.d.n. Bernhaege Advocatenkantoor Oss en mr. A.A.P.M. Theunen h.o.d.n. Advocatenpraktijk Theunen zelfstandig de advocatenpraktijk uit vanuit de kantoren te Veghel aan de Hoogstraat nr. 31 en te Oss aan de Kanaalstraat 12b. Deze privacyverklaring geldt voor alle hiervoor genoemde (rechts)personen in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Bernhaege Advocaten verwerkt al uw gegevens vertrouwelijk. In de hoedanigheid van zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ofwel “de AVG”).

Een van onze verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke is u te informeren over de verwerkingen die wij uitvoeren en waarom wij dat doen. Daarom leggen wij u in deze privacyverklaring uit:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • voor welke doeleinden en met welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • welke rechten u als betrokkene heeft met betrekking tot die persoonsgegevens;
 • welke cookies wij gebruiken op onze website www.bernhaege.nl;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bernhaege Advocaten.

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bernhaege Advocaten kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel, mogelijke titel en geslacht;
 • uw e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer;
 • persoonsgegevens die kunnen worden verkregen uit het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister, Kadaster, Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), Huwelijksgoederenregister, Centraal Testamentenregister (CTR) of andere openbare bronnen;
 • de gegevens van uw identificatiemiddel;
 • overige gegevens die voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk zijn;
 • gegevens over uw bezoek aan onze website, inclusief het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken;
 • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie

In veel gevallen stelt u zelf deze persoonsgegevens aan ons ter beschikking: u neemt contact op met een vraag, u gaat met Bernhaege Advocaten een overeenkomst van opdracht aan, u laat uw gegevens achter op onze website, geeft uw visitekaartje af of solliciteert bij Bernhaege Advocaten. Bernhaege Advocaten verkrijgt ook persoonsgegevens van derden om contact op te nemen of om overige werkzaamheden uit te voeren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Bij het niet verstrekken van alle benodigde persoonsgegevens, kan het zijn dat wij niet in staat zijn om de dienstverlening (volledig) uit te voeren.

Voor welke doeleinden en met welke grondslagen verwerk Bernhaege Advocaten persoonsgegevens.

Bernhaege Advocaten verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw contactverzoek of vraag;
 • Om een overeenkomst van opdracht met u aan te gaan, die overeenkomst na te komen en onze juridische dienstverlening uit te voeren;
 • Om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren, waaronder het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze lezingen en andere bijeenkomsten;
 • Om met de statistieken betreffende het gebruik van onze website de werking van onze website te monitoren en mogelijk verbeteren;
 • Om een sollicitatie te kunnen behandelen.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens worden op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen uitgevoerd:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • De uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Opslagbeperking.

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking. Daarbij bewaart Bernhaege Advocaten uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Bernhaege Advocaten voert hiervoor jaarlijks uiterlijk op 31 december van het betreffende jaar een actie uit om opgeslagen gegevens te verwijderen.

Uw dossier, waaronder uw persoonsgegevens, wordt na voltooiing van de opdracht nog zeven jaren bewaard met het oog op een mogelijke audit, inzage in de boekhouding en wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn wordt het dossier zowel digitaal als fysiek in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd en vernietigd, tenzij u voor het eindigen van die termijn van 7 jaar schriftelijk kenbaar maakt heeft gemaakt het fysieke dossier te willen ontvangen.

Indien er na een eerste contact geen verdere correspondentie heeft plaatsgevonden en Bernhaege Advocaten geen overeenkomst van opdracht met u aangaat, worden uw gegevens in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd, waardoor uw gegevens na afronding van het eerste contact niet langer dan twee jaar bewaard worden.

De persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om die persoonsgegevens te verwerken worden bewaard voor zolang Bernhaege Advocaten die gegevens gebruikt voor het uitvoeren van marketing activiteiten. Mocht Bernhaege Advocaten om welke reden dan ook daar vanaf zien, dan zullen uw persoonsgegevens voor dat doel tot maximaal één jaar na het versturen van een laatste marketingactiviteit worden bewaard en in de genoemde jaarlijks uit te voeren actie worden verwijderd. Bernhaege Advocaten merkt hierbij op dat het ten alle tijden mogelijk is om uw toestemming voor verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken. Dat kan door de link in de betreffende mailing aan te klikken of contact op te nemen via info@bernhaege.nl of 0413 35 22 11 of 0412 76 02 27.

Persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatie aan Bernhaege Advocaten ter beschikking worden gesteld, worden na afwijzing jaarlijks in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd, waardoor uw gegevens na afronding van het eerste contact niet langer dan twee jaar bewaard worden.

Met wie deelt Bernhaege Advocaten uw persoonsgegevens.

Voor de beschreven doeleinden kan Bernhaege Advocaten uw persoonsgegevens in ieder geval binnen het samenwerkingsverband delen. In bepaalde gevallen zal Bernhaege Advocaten binnen de genoemde doeleinden en grondslagen uw persoonsgegevens ook moeten delen met derden. Daarbij kunt u denken aan:

 • Derden die relevant zijn voor de uitvoering van de juridische diensten, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, deurwaarders en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is.

Bernhaege Advocaten streeft er natuurlijk naar uw persoonsgegevens alleen te delen met partijen die zelf ook aan de AVG voldoen. De eerste en tweede categorie genoemde derden zijn in dat geval echter zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en Bernhaege Advocaten is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Met betrekking tot de laatste categorie derden zal er sprake zijn van een zogenoemde verwerker van Bernhaege Advocaten. Ook die partijen zijn zelf verantwoordelijk om aan de AVG te voldoen, maar in die gevallen gaat Bernhaege Advocaten een zogenoemde verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet aan om zo een zelfde niveau van beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Indien het nodig zou zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden in een land buiten de Europese Economische Ruimte zal Bernhaege Advocaten erop toezien dat die doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe beschermt Bernhaege Advocaten uw persoonsgegevens.

Bernhaege Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Bernhaege Advocaten toegang hebben tot uw gegevens zijn op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels gehouden tot geheimhouding. Daarnaast heeft Bernhaege Advocaten algemeen in de branche geaccepteerde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. U kunt daarbij denken aan:

 • beveiligde toegang tot de online omgeving waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • actuele beveiligingssoftware en toegangscontrole op apparaten;
 • toegankelijkheid tot uw persoonsgegevens anders dan uw naam en contactgegevens beperkt tot voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijke personen;
 • het gebruiken van beveiligde internetverbindingen, ook voor het versturen van communicatie;
 • het gebruiken van een zakelijke We Transfer account voor het versturen van gegevens.

Welke rechten heeft u als betrokkene.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die Bernhaege Advocaten van u verwerkt, hebt u het recht informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens te verkrijgen, maar ook om die persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken of over te laten dragen en tegen de verwerking van die persoonsgegevens bezwaar te maken en zogenoemde geautomatiseerde besluitvorming te weigeren. Zoals gezegd kunt u daarnaast uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegeven in trekken.

Een dergelijke verzoek kunt u indienen via info@bernhaege.nl of +31 413 35 22 11 of +31 412 76 02 27.

Overigens zullen wij daarbij uw identiteit moeten verifiëren. Bernhaege Advocaten zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Naast bovengenoemde rechten staat het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk ook tot uw beschikking. Bernhaege Advocaten hoopt echter dat wij bij mogelijke vragen of problemen onderling tot een oplossing te kunnen komen.

Hoe neemt u contact op met Bernhaege Advocaten?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, van mening zijn dat er sprake zou zijn van misbruik of u een verzoek op grond van een van uw rechten wilt indienen, dan kun u daarover natuurlijk contact met ons opnemen via info@bernhaege.nl of +31 413 35 22 11 of + 31 412 76 02 27.

Mogelijke wijzigingen of aanvullingen.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van de informatie op deze pagina. Indien er daarbij sprake zou zijn van wezenlijke wijzigingen dan zullen we dat actief via onze website en mogelijk andere kanalen kenbaar maken.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.