Gedragingen, handelingen of uitingen van uw buren kunnen dermate hinderlijk zijn dat u dit als overlast ervaart. Deze overlast kan zelfs zulke ernstige vormen aannemen dat u zich in uw woon- en leefgenot of persoonlijke veiligheid voelt aangetast.

Wat is burenrecht?

Indien u er in onderling overleg met uw buren niet uitkomt, weten wij dat het tijdig inschakelen van een advocaat vaak alsnog voor een oplossing van het conflict kan zorgen. Wanneer er sprake is van een geschil met uw buren dan is het goed als u bewijsstukken voorhanden heeft waarmee u uw stellingen kunt onderbouwen. Dit is niet alleen richting uw buur prettig maar ook noodzakelijk wanneer het onverhoopt tot een gerechtelijke procedure zou komen.

U kunt hierbij denken aan schriftelijke communicatie zoals brieven, mails of whatsapp berichten, notariële aktes, kadastrale kaarten, foto’s, film- en geluidsopnames, proces-verbaal van aangifte bij de politie en getuigenverklaringen.

Aan de hand van dit dossier kunnen wij beoordelen wat uw rechten zijn en een verdere strategie met u bespreken. Over het algemeen -maar zeker in burenrelaties- is het raadzaam om te onderzoeken of in onderling overleg afspraken kunnen worden gemaakt. Niet voor niets is het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend”.

Toch zijn gerechtelijke procedures ook in burenrechtkwesties soms noodzakelijk en daar hebben wij ruime ervaring in.

Een burenrecht advocaat lost conflicten op.

Herkent u zich in een van de volgende discussies of problemen die u met uw buren heeft?

 • Burenhinder of last van buren.

  U schakelt een advocaat burenrecht in wanneer u last heeft van uw buren en de kwestie niet opgelost kan worden via directe communicatie of bemiddeling. Situaties waarbij het raadzaam is een burenrecht advocaat in te schakelen, omvatten onder meer geschillen over eigendomsgrenzen, bouwovertredingen, geluidsoverlast, inbreuk op privacy of andere juridische kwesties die betrokkenheid van een juridisch expert vereisen. Een burenrecht advocaat kan u adviseren over uw rechten en plichten, juridische stappen namens u ondernemen en helpen bij het oplossen van het conflict op een juridisch correcte en effectieve manier.

 • Oprit delen met buren.

  Het delen van een oprit met buren kan handig zijn maar ook problemen veroorzaken. Het vermindert kosten, maar brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor onderhoud en reparaties. Het is essentieel om heldere afspraken te maken in een schriftelijke overeenkomst, inclusief kostenverdeling, gebruiksrechten en conflictresolutie. Lokale wetten zoals een algemene plaatselijke verordening kunnen ook van belang zijn. Bijvoorbeeld bij de inrichting of positie van een dergelijke oprit. Duidelijke afspraken voorkomen problemen en behouden een goede relatie tussen buren.

 • Schending van privacy.

  Het delen van ruimte met buren kan soms leiden tot privacyproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan ​​door factoren zoals inkijk in elkaars tuinen, geluidsoverlast of ongewenste pottenkijkers. Het is belangrijk om respectvolle grenzen te stellen en open communicatie te behouden om dergelijke conflicten te voorkomen. Daarbij kan de wet een duidelijk aanknopingspunt geven in wat geoorloofd is en wat niet. In sommige gevallen kunnen fysieke barrières, zoals schuttingen of hagen, helpen bij het handhaven van privacy. Het is daarbij ook verstandig om lokale wetten en regels te raadplegen om vast te kunnen stellen welke rechten en plichten er gelden met betrekking tot privacy tussen buren.

 • Erfgrens bepalen.

  Het bepalen van de erfgrens kan voor geschillen zorgen tussen buren en het kan nodig zijn om een advocaat burenrecht in te schakelen om deze kwestie op te lossen. Een advocaat kan helpen bij het interpreteren van eigendomsdocumenten, zoals kadastrale kaarten en eigendomsaktes, om de exacte grenzen vast te stellen. Hierbij wordt bij onzekerheid over de grenzen ook wel eens het Kadaster ingeschakeld. In sommige gevallen speelt ook het leerstuk van de verjaring een rol bij het bepalen van de erfgrens of is er sprake van een onzekere erfgrens die door de rechter moet worden vastgesteld.

  Een burenrecht advocaat kan ook juridisch advies geven over lokale wetten en voorschriften met betrekking tot eigendomsgrenzen. Als er geen minnelijke oplossing mogelijk is, kan een advocaat burenrecht ook juridische stappen ondernemen, zoals het starten van een gerechtelijke procedure om de erfgrens officieel vast te laten leggen. Met de hulp van een burenrecht advocaat kunnen conflicten over erfgrenzen effectief worden aangepakt en opgelost.

 • Erfafscheiding.

  Problemen met buren over erfafscheidingen kunnen diverse vormen aannemen. Vaak ontstaan conflicten over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, de kosten of zelfs de locatie van de erfafscheiding. Dergelijke geschillen kunnen leiden tot spanningen tussen buren en zelfs juridische procedures. Het is hierbij van groot belang om de eigendomsgrenzen duidelijk te kennen en te respecteren. De wet geeft daarbij vaak duidelijkheid over de rechten en plichten. Open communicatie en het maken van duidelijke afspraken tussen buren kan problemen voorkomen bij bijvoorbeeld het vervangen van de erfafscheiding.

 • Scheidingsmuur buren.

  Bij conflicten over een scheidingsmuur met buren kan het raadplegen van een burenrecht advocaat essentieel zijn. Advocaten kunnen helpen bij het analyseren van eigendomsdocumenten en lokale bouwvoorschriften om de verantwoordelijkheden en rechten met betrekking tot de muur te verduidelijken. Bijvoorbeeld bij beantwoording van de vraag of het om een gezamenlijke (mandelige) muur gaat of niet. Ze kunnen ook adviseren over mogelijke oplossingen, zoals het opstellen van een overeenkomst voor gezamenlijk onderhoud. Ook kunnen zij juridische stappen in gang zetten als een buur de muur wil wijzigen zonder instemming. Met juridische expertise kunnen conflicten over scheidingsmuren effectief worden aangepakt en opgelost

 • Grensoverschrijdende bouwwerken.

  Bij geschillen over grensoverschrijdende bouwwerken met buren kan het inschakelen van een advocaat burenrecht van groot belang zijn. Advocaten kunnen helpen bij het interpreteren van eigendomsdocumenten, het toetsen van de situatie aan de wet en lokale bouwvoorschriften om de exacte grenzen en verplichtingen te verduidelijken. Ze kunnen ook adviseren over mogelijke oplossingen, zoals het onderhandelen over compensatie. Daarnaast
  kunnen zij juridische stappen zetten om het illegale bouwwerk te verwijderen of aan te passen. Met juridische expertise kunnen conflicten over grensoverschrijdende bouwwerken effectief worden aangepakt en opgelost.

 • Noodweg of noodpad over erf van buren.

  In sommige situaties kan de behoefte aan andere grond gebruiken ontstaan. Bijvoorbeeld voor een noodweg of noodpad over het erf van buren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er geen andere toegangsmogelijkheid is tot een bepaald stuk grond, zoals een afgelegen perceel dat niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar is.

  Wanneer een noodweg of noodpad nodig is, is het van belang om eerst in goed overleg te treden met de betrokken buren om te bezien wat mogelijk is. Het is hierbij van belang om de reden voor de noodweg of noodpad duidelijk te communiceren en samen naar een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is. In sommige gevallen kan ook gedacht worden aan het notarieel vastleggen van een recht van overpad.

 • Overhangende planten.

  Mensen ervaren vaak problemen met overhangende planten wanneer de takken, bladeren of wortels van planten van een aangrenzend perceel hun eigendom binnendringen. Dit kan leiden tot overlast, schade aan eigendommen zoals dakgoten, muren of funderingen, en zelfs tot conflicten tussen buren.

 • Geluidsoverlast buren.

  Een advocaat burenrecht kan verschillende stappen ondernemen bij geluidsoverlast van de buren, afhankelijk van de ernst van de situatie en de geldende wetgeving. Ten eerste kan de burenrecht advocaat u adviseren over uw rechten en mogelijke oplossingen met u onderzoeken. Als de geluidsoverlast aanhoudt en niet opgelost kan worden via informele kanalen zoals onderling overleg of overheidsinterventie waarbij gedacht kan worden aan inschakeling
  van de politie of een wijkagent, kan een advocaat juridische stappen ondernemen namens u. Bovendien kan een advocaat u adviseren over alternatieve oplossingen, zoals onderhandelen met de buren over geluidsbeperkende maatregelen of het aanspannen van een civiele procedure. Over het algemeen zal een advocaat zich inzetten om uw belangen te beschermen en u te helpen bij het vinden van een passende oplossing voor het probleem van geluidsoverlast van de buren.

 • Stankoverlast buren.

  Een burenrecht advocaat kan verschillende stappen ondernemen bij stankoverlast van de buren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de geldende wetgeving. Ten eerste kan de advocaat u adviseren over uw rechten en mogelijke oplossingen, zoals het aanschrijven van de buur die de overlast veroorzaakt of
  het aanschrijven van de woningbouwcorporatie.. Als de stankoverlast aanhoudt, kan een burenrecht advocaat juridische stappen ondernemen, zoals het indienen van een gerechtelijke klacht. Daarnaast kan een advocaat u adviseren over mogelijke claims voor schadevergoeding als gevolg van de stankoverlast. Over het algemeen zal een burenrecht advocaat u bijstaan om uw belangen te beschermen en u te helpen bij het vinden van een passende oplossing voor het probleem van stankoverlast die buren veroorzaken.

 • Buren parkeren bus voor mijn huis.

  Als een buurman of buurvrouw regelmatig een bus voor uw huis parkeert en het probleem niet kan worden opgelost via directe communicatie, dan kan het raadzaam zijn een advocaat burenrecht in te schakelen. Een burenrecht advocaat kan u adviseren over uw rechten met betrekking tot parkeerbeperkingen en lokale wetgeving. Indien nodig kan de burenrecht advocaat juridische stappen ondernemen namens u, zoals het indienen van een klacht bij de relevante autoriteiten of het starten van een gerechtelijke procedure. Met de hulp van een advocaat burenrecht kunt u proactief optreden om het probleem aan te pakken en passende maatregelen te nemen om uw belangen te beschermen.

Afwijken van het burenrecht.

Buren kunnen met elkaar afwijkend van de wettelijke regels afspraken maken. Het is aan te raden deze afspraken goed vast te leggen en bij voorkeur te laten controleren of te laten opstellen door een gespecialiseerde advocaat burenrecht.

Een persoonlijk gesprek met onze advocaat burenrecht.

In een persoonlijk gesprek licht onze gespecialiseerde advocaat burenrecht u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.