bernhaege advocaten logo retina
bernhaege advocaten logo retina
Gratis intakegesprek

Veelgestelde vragen

Antwoord op uw vraag.

Als het antwoord op uw vraag niet op deze pagina staat, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.

team bernhaege advocaten vestiging veghel
Veelgestelde vragen2021-10-12T11:30:04+02:00
Wat zijn de kosten van een rechtszaak?2021-10-13T14:59:37+02:00

Wanneer u overweegt om een gerechtelijke procedure op te starten, is het verstandig om rekening te houden met de kosten van een rechtszaak. U bent kosten verschuldigd aan de advocaat die u heeft ingeschakeld. Ook betaalt u de kosten voor een gerechtsdeurwaarder die de door de advocaat opgestelde dagvaarding aan de wederpartij dient te betekenen. Daarnaast betaalt u griffierechten voor de behandeling van de zaak door een rechter. De hoogte van deze griffierechten is afhankelijk van de hoogte van uw vordering en van de vraag of u een natuurlijk persoon of een rechtspersoon bent.

Indien u vervolgens als eisende partij de procedure wint, zal de wederpartij over het algemeen de door u betaalde deurwaarderskosten en griffierechten dienen terug te betalen. Advocaatkosten worden echter niet volledig vergoed, omdat deze worden berekend aan de hand van een vaststaand tarief. Wanneer u de procedure verliest, dan betaalt u deze zogenoemde proceskosten van de wederpartij. In dat geval komen de meeste kosten van een rechtszaak dus bij u te liggen.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wat is een kort geding?2021-10-13T14:54:53+02:00

Een procedure bij de rechtbank kan de nodige tijd in beslag nemen. Omdat niet alle geschillen zo lang op een oordeel van de rechter kunnen wachten, kan voor spoedeisende kwesties gebruik worden gemaakt van een kort geding-procedure. Wat is een kort geding?

Met deze procedure kan op korte termijn een voorlopig oordeel van de zogenoemde voorzieningenrechter worden verkregen. Doordat de kwestie een spoedeisend karakter dient te hebben, wordt in kort geding vaak een gebod of een verbod gevorderd. Hierbij wordt er een dwangsom opgelegd voor iedere dag dat de gedaagde partij niet aan de veroordeling voldoet. Zo is er een stok achter de deur om tot naleving over te gaan. Een definitieve beslissing, zoals een ontbinding of een vernietiging van een overeenkomst, kan een voorzieningenrechter echter niet geven. Daarvoor is een zogenaamde bodemprocedure bij de rechtbank vereist.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wat is een verstekvonnis?2021-10-13T14:50:30+02:00

Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding bij u betekent, staan op het voorblad van de dagvaarding de namen van de partijen. Daaronder staat wanneer u bij welke rechtbank dient te verschijnen. Ook staat daarbij of dat in persoon is of bij advocaat. Op deze dag hoeft u niet naar de rechtbank toe. Het is een administratieve handeling waarmee u aangeeft dat u deelneemt aan de procedure.

Wanneer u als opgeroepen partij niet in de procedure verschijnt, dan zal de rechter toetsen of aan alle formele vereisten voor de oproeping en verschijning is voldaan. Is de dagvaarding bijvoorbeeld op de juiste wijze en tegen de juiste termijn betekend? Als de rechter vindt dat aan deze vereisten is voldaan, maar u bent niet in de procedure verschenen, dan wordt verstek tegen u verleend. Dat kan ook het geval zijn wanneer u niet op de juiste wijze in het geding bent verschenen. Doordat u zich bijvoorbeeld in persoon meldt en niet bij advocaat, of wanneer u het griffierecht niet tijdig voldoet. Griffierecht is een vaststaand bedrag dat u bij de rechtbank dient te betalen om de zaak in behandeling te laten nemen.

Als aan de formele vereisten is voldaan, dan zal de rechter vervolgens kijken naar de vordering van de eiser. Deze vordering wordt in een verstekvonnis meestal toegewezen. Dit is alleen anders wanneer deze vordering de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Van u als gedaagde is dan geen verweer bekend bij de rechter, dus dat wordt ook niet meegenomen in de beoordeling. Als gevolg daarvan vindt er slechts een beperkte toetsing plaats, waardoor zelfs substantiële vorderingen bij verstek toegewezen kunnen worden.

Tussen het moment dat de rechtbank vaststelt dat u als gedaagde partij niet in de procedure bent verschenen en het uitspreken van het verstekvonnis zit meestal vier weken. In die periode kan het verstek nog door u gezuiverd worden. Dit kunt u doen door alsnog op de juiste manier in de procedure te verschijnen of het griffierecht te betalen. Wanneer het verstek is gezuiverd, wordt de procedure vervolgens op de normale wijze voortgezet en zult u een termijn krijgen om alsnog op de dagvaarding te reageren. Zuivert u het verstek niet, dan zal de rechter overgaan tot het wijzen van het verstekvonnis.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wanneer heeft u een advocaat nodig?2021-10-13T14:42:00+02:00

Het hangt af van de soort rechter die uw zaak behandelt of u verplicht bent een advocaat in de arm te nemen. U heeft hoe dan ook altijd recht op een advocaat. Afhankelijk van uw situatie kan het aan te bevelen zijn u door een advocaat bij te laten staan, ook als dit niet wettelijk is verplicht.

Als uw zaak door de kantonrechter wordt behandeld, bent u zich niet verplicht bij te laten staan door een advocaat. De kantonrechter behandelt zaken waarvan de vordering minder dan €25.000,- bedraagt, het gaat over een consumentenkoop- of -krediet geschil, een arbeids- of huurgeschil. Beoordeelt de rechtbank of het gerechtshof uw geschil, dan bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Ook in het geval u een kortgedingprocedure aangaat, moet u zich laten bijstaan door een advocaat.

Wilt u weten welke rechter bevoegd is om uw zaak te behandelen en of u zich verplicht moet laten bijstaan door een advocaat? Wij informeren u graag met betrekking tot uw specifieke situatie.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Heeft een advocaat een beroepsgeheim?2021-10-13T14:37:52+02:00

Een advocaat heeft beroepsgeheim. Dit is vastgelegd in de Gedragsregels voor advocaten die zij verplicht zijn na te leven. Schendt een advocaat zijn beroepsgeheim, dan is hij strafbaar en kunnen er door de tuchtraad maatregelen worden genomen.

Het beroepsgeheim van een advocaat houdt in dat er niet met anderen mag worden gesproken over de door de advocaat behandelde zaken. Wie de cliënten zijn en wat de belangen van deze personen zijn, is absoluut geheim. Dit beroepsgeheim geldt te allen tijde voor de advocaat, dus niet totdat uw zaak is afgehandeld.

De uitzonderingen op deze regel zijn zeer beperkt. Het beroepsgeheim van een advocaat kan enkel aan de kant worden geschoven als een juiste uitvoering van een taak dit rechtvaardigt, u als cliënt daartoe toestemming heeft gegeven en het in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening. Ten slotte bestaat er een uitzondering op de regel wanneer een cliënt gaat procederen tegen zijn advocaat. De advocaat moet zich dan goed kunnen verweren en wordt hierin beperkt door zijn beroepsgeheim. Echter wordt een advocaat ook hierin beperkt, omdat hij de belangen van zijn cliënt niet onnodig of onevenredig mag schaden.

Heeft u andere vragen over het beroepsgeheim van een advocaat? Heeft u het vermoeden dat uw advocaat het beroepsgeheim heeft geschonden? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij staan u graag met raad en daad bij.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wat is een bodemprocedure?2021-10-13T14:22:41+02:00

Een bodemprocedure is een lopende rechtszaak bij de rechter, niet zijnde een kort geding of hoger beroep. Deze procedure is begonnen doordat de eiser of verzoeker een dagvaarding of verzoekschrift aan de wederpartij en rechtbank heeft gezonden. In de bodemprocedure wordt een definitief oordeel verzocht over een geschil. De rechter gaat te rade bij beide partijen en geeft ten slotte een definitief oordeel over het geschil. Dit definitieve oordeel wordt neergelegd in een vonnis.

Het kan zo zijn dat er verschillende rechtszaken lopen die met elkaar verwoven zijn. Voor deze rechtszaken is een vonnis van een bodemprocedure van invloed. Deze heeft een zogenoemd gezag van gewijsde, tenzij er nog een rechtsmiddel open staat. Dit gezag van gewijsde houdt in dat het vonnis als waarheid mag worden meegenomen in de overwegingen van andere lopende procedures. Ter vergelijk: een kort geding vonnis heeft nooit gezag van gewijsde. Dit vonnis kan dus niet als aangenomen waarheid worden meegenomen in andere lopende procedures.

Wilt u een bodemprocedure starten? Of heeft u andere vragen met betrekking tot een bodemprocedure? De advocaten van Bernhaege Advocaten informeren u graag verder.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wat mag u verwachten van een advocaat?2021-10-13T14:18:39+02:00

U mag van uw advocaat maximale inzet en betrokkenheid bij uw zaak verwachten. Deze zal uw belangen en die van u alleen naar beste kunnen behartigen. Dit zal de advocaat op een integere wijze doen. Loyaliteit en integerheid is waar Bernhaege Advocaten voor staat. De advocaat zal u na het doorspreken van uw zaak eerlijk adviseren en de haalbaarheid van uw geschil aan u voorleggen. Uw advocaat zal als uw procesbegeleider optreden. Bij deze rol past het nemen van initiatief in een brede zin van het woord.

Een advocaat behandelt meerdere zaken tegelijkertijd, maar dit betekent niet dat uw zaak vergeten mag worden. U mag van uw advocaat verwachten dat deze georganiseerd te werk gaat en de termijnen scherp in de gaten houdt. Uw advocaat zal er zeker zorg voor dragen dat de nodige stappen tijdig worden gezet. Bernhaege Advocaten heeft een breed gespecialiseerd team. Ten slotte mag u verwachten dat uw advocaat voor u door het vuur zal gaan.

Kan een advocaat een zaak weigeren?2021-10-13T14:13:33+02:00

Een advocaat mag een zaak weigeren en kan niet verplicht worden een zaak in behandeling te nemen. Dit is een feit, maar er zijn ook redenen voor te bedenken. Een advocaat moet onafhankelijk te werk kunnen gaan. Dit is vastgelegd in de gedragsregels voor advocaten. Hierbij moeten de belangen van de cliënt te allen tijde worden behartigd. Belangenverstrengeling moet altijd worden voorkomen. De advocaat mag een wederpartij die aanklopt, dus weigeren op grond van belangenverstrengeling en daarmee een zaak weigeren in behandeling te nemen.

Als een advocaat niet achter een zaak staat en zijn morele kompas de andere kant op wijst, moet hij de mogelijkheid hebben de zaak te weigeren. Daarnaast heeft een advocaat geen ministerieplicht, in tegenstelling tot een gerechtsdeurwaarder. Ten slotte legt een advocaat bij de beëdiging een eed af waarin hij zweert en belooft dat hij geen zaak zal aanraden of verdedigen, die hij “in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn”.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Kan een advocaat zich terugtrekken?2021-10-13T14:07:20+02:00

Een advocaat mag zich terugtrekken in een zaak, dat wordt ook wel wel de zaak neerleggen genoemd. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Denk aan het achterwege blijven van betalingen of het verkrijgen van onvoldoende medewerking van cliënt. Het kan ook zo zijn dat er externe factoren zijn die de advocaat ertoe bewegen zich terug te trekken. Het gaat dan om factoren die ervoor zorgen dat de advocaat niet verder kan procederen zonder de belangen van zijn cliënt daarbij te schaden.

Een meer ernstige reden om de zaak neer te leggen is een vertrouwensbreuk. Hiervan is sprake als de advocaat de cliënt niet (meer) kan vertrouwen door bijvoorbeeld zijn gedragingen of vice versa. Dit is uiteraard het laatste wat een advocaat wil. Het terugtrekken door een advocaat kan de belangen van een cliënt schaden en dat is in strijd met het gevoel en doel van de advocaat. Deze heeft als grootste doel de vertrouwensband met u behouden en voor u door het vuur gaan.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wat gebeurt er als u een zaak verliest?2021-10-13T13:54:07+02:00

Als u een rechtszaak verliest, is dat allereerst ontzettend vervelend. Er kunnen dan diverse vragen bij u opkomen. Wie betaalt de gemaakte kosten van beide partijen? Heb ik nog opties om toch mijn gelijk te behalen?

Vaak wordt gedacht dat de verliezende partij per definitie opdraait voor de gemaakte kosten van de tegenpartij. Dit is echter niet altijd het geval. De rechter bekijkt per geval of de verliezende partij (een deel van) de kosten moet dragen van de andere partij. De rechters gebruiken hierbij standaard maatstaven. Ook verschilt het per rechtsgebied wat gangbaar is in de verdeling van de (proces)kosten.

Het kan zo zijn dat voor u de mogelijkheid van bijvoorbeeld (hoger) beroep open staat of zelfs nog cassatie. Indien er nog een rechtsmiddel open staat, kunt u besluiten de zaak voor te leggen aan een hogere rechter. Of deze mogelijkheid er is en tot welke rechter u zich moet wenden, verschilt per geval. Heeft u vragen over bovenstaande? Onze advocaten informeren u graag met betrekking tot uw specifieke situatie.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Kunt u bij ons terecht als u een rechtsbijstandverzekering heeft?2021-10-13T16:30:44+02:00

Ja, u kunt bij Bernhaege Advocaten terecht als u een rechtsbijstandverzekering heeft. Uw rechtsbijstandverzekeraar kan u niet verplichten u te laten bijstaan door een advocaat of jurist van de rechtsbijstandverzekeraar zelf. Zodra u een procedure start bij de rechtbank heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. U bepaalt zelf welke advocaat u in de procedure bij staat.

Het kan zelfs zo zijn dat u voor het starten van de procedure al recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Hieraan kan uw rechtsbijstandverzekeraar echter voorwaarden verbinden. Deze kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Maakt u al gebruik van de diensten van uw rechtsbijstandverzekeraar? Ook dan kunt u bij Bernhaege Advocaten terecht voor de expertise van een van onze advocaten. U kunt een second opinion bij ons kantoor aanvragen in het geval u twijfelt aan de aanpak of zienswijze van uw rechtsbijstandverzekeraar. Hier heeft de verzekeraar een bijzondere regeling voor getroffen in uw polisvoorwaarden. De kosten die u maakt door een externe second opinion zullen voor rekening komen van de rechtsbijstandverzekeraar. Houd hierbij scherp dat vooraf een kostenafspraak moet zijn gemaakt met de rechtsbijstandsverzekeraar.

Bent u het niet eens met uw rechtsbijstandverzekeraar of wilt u gebruik maken van uw vrije advocaatkeuze? Wij informeren u graag verder.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Hoe kan ik een rechtszaak beginnen?2021-10-13T12:40:15+02:00

Hoe u een rechtszaak begint, verschilt per geval. U kunt bijvoorbeeld een rechtszaak tegen een organisatie of particulier starten of tegen een bestuursorgaan als u het niet eens bent met een besluit van de overheid. Naar welke rechter u gaat, kunt u niet zelf beslissen. Welke soort rechter bevoegd is en de zittingsplaats van deze rechter is vastgelegd in de wet.

Heeft u een conflict met een particulier of organisatie en wilt u dat de rechter een definitief oordeel in dit geschil geeft? Dan start u een rechtszaak door een dagvaarding uit te brengen. Deze brengt u uit aan de civiele of kantonrechter. De kantonrechter is bevoegd te oordelen over arbeidszaken, huurgeschillen, consumentenkoop, consumentenkrediet, civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000,-. De overige zaken behandelt de civiele rechter. Een ander verschil tussen deze rechters is dat u zich bij de kantonrechter niet verplicht hoeft te laten bijstaan door een advocaat, terwijl dit bij de civiele rechter altijd verplicht is. Beide rechters kunnen spoedzaken behandelen waarin u een tijdelijk oordeel verkrijgt.

Als u wilt dat de rechter een actie of beslissing voor u neemt (let wel dat dit dus anders is dan een oordeel vellen) in een zaak met een particulier en/of organisatie, dan start u een verzoekschriftprocedure. Denk hierbij aan een echtscheidingsverzoek dat de rechter toe- of af- kan wijzen. Ook hierin is een onderscheid tussen de bevoegdheid van de kantonrechter of civiele rechter. Dit onderscheid is meer gespecificeerd dan in het geval van een dagvaardingsprocedure. Onze advocaten informeren u daarom graag met betrekking tot uw specifieke situatie. In het geval van een verzoekprocedure is er in het geval van een spoedeisend belang ook de mogelijkheid een tijdelijke beslissing te nemen via een spoedprocedure, ook wel een voorlopige voorziening genoemd in het geval van een echtscheidingsprocedure.

Is uw bezwaar tegen het besluit van een bestuursorgaan afgewezen? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. U hoeft zich hierin niet verplicht bij te laten staan door een advocaat. Deze procedure start u door een beroepschrift in te dienen bij de bestuursrechter. Dit kunt u zelf doen via de website van De Rechtspraak, maar onze advocaat bestuursrecht kan dit ook voor u organiseren en staat u graag met raad en daad bij.

In het geval u een rechtszaak wil beginnen vanwege een strafbaar feit, dient u aangifte te doen bij de politie. Een strafrechtelijke procedure kunt u niet zelf starten. Een dergelijke procedure wordt gevoerd door het Openbaar Ministerie.

Wilt u een rechtszaak starten of heeft u andere vragen naar aanleiding van bovenstaande? Het team van Bernhaege Advocaten informeert u graag verder.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?2021-10-15T15:26:05+02:00

Een advocaat is altijd een jurist, maar een jurist is niet altijd een advocaat. Beide hebben de bachelor Rechtsgeleerdheid op hbo- of universitair niveau met een positief resultaat behaald en mogen zichzelf Bachelor of Laws (LLB) noemen. Iemand met die titel mag zichzelf een jurist noemen. Als ook een masteropleiding rechten met een positief resultaat wordt afgerond, verkrijgt een persoon de “meestertitel”, ook wel Master of Laws genoemd. Deze persoon is nu nog steeds een jurist.

Met de meestertitel op zak kan iemand ervoor kiezen de Beroepsopleiding Advocaten te gaan volgen. Een student aan de Beroepsopleiding gaat werken als advocaat-stagiair bij een advocatenkantoor en wordt daarom beëdigd als advocaat. Een advocaat(-stagiair) mag iemand bijstaan in de rechtbank als bijstand door een advocaat verplicht is. Een jurist mag dit niet. Daarnaast heeft een advocaat een geheimhoudingsplicht, omdat hij is gebonden aan de landelijke gedragsregels voor advocaten.

Ten slotte moet een advocaat zich verplicht blijven scholen, door elk jaar een verplicht aantal opleidingspunten te behalen. De advocaten van Bernhaege Advocaten hebben dus allemaal de Beroepsopleiding met succes afgerond en blijven up-to-date door zich constant te scholen.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27
Wat is het verschil tussen een advocaat en een mediator?2021-10-19T17:15:33+02:00

Een advocaat behartigt de belangen van zijn cliënt. Hij gaat kijken wat het beste is voor zijn cliënt in deze specifieke feiten en omstandigheden. Er wordt dus geen rekening gehouden met de belangen van een ander. De mediator daarentegen gaat in gesprek met beide partijen. De mediator neemt geen besluit in uw geschil, maar gaat samen met de partijen kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U sluit met de mediator en de andere betrokkene(n) een mediationovereenkomst waarin u afspraken maakt over het proces dat u gaat doorlopen. De mediator moet zijn rol als mediator goed bewaken en daarom zorg dragen dat zijn onpartijdigheid te allen tijde wordt gewaarborgd. Waar de advocaat als doel heeft er het beste uit te halen voor zijn cliënt, strijdt de mediator voor een vaststellingsovereenkomst waarin beide partijen berusting vinden.

Een mediator wordt vaak enkel geassocieerd met het personen- en familierecht, terwijl een mediator in allerlei soorten geschillen op kan treden. Uiteraard is het fijn om met uw privé-partner samen tot een oplossing te komen, zodat u samen door een deur kunt blijven gaan, maar ook met uw zakelijke partners wilt u een goede relatie behouden. De mediator begeleidt u door een voor u op maat gemaakt proces.

Heeft u tot het besluit moeten komen te gaan scheiden en wilt u weten of een mediator (nog) geschikt is voor uw situatie? Of komt u er met uw partners niet meer uit? Onze advocaten informeren u graag over de mediation-mogelijkheden.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Ja, ik wil een gratis intakegesprek

Lees ook de spelregels.

Kan Bernhaege Advocaten een second opinion geven?2021-10-19T17:13:46+02:00

Bernhaege Advocaten kan u een second opinion geven. Of u nu door een advocatenkantoor wordt bijgestaan of door een rechtsbijstandsverzekering, dat maakt geen verschil.

De redenen die tot de second opinion kunnen leiden, zijn uiteenlopend. U kunt denken aan het verkrijgen van zekerheid, een bevestiging van de haalbaarheid van een zaak of een verschil van inzicht met de huidige advocaat. Er kunnen ook meer ernstige achterliggende redenen zijn, zoals het vermoeden dat beroepsfouten zijn gemaakt. Voordat u besluit over te stappen naar een andere advocaat of verdere stappen gaat ondernemen, is het goed om te weten waar u aan toe bent, door de second opinion!

Als u wordt bijgestaan door de rechtsbijstandsverzekeraar kunt u aanspraak maken op een speciale regeling voor een second opinion. De voorwaarden voor een second opinion door een advocaat naar keuze staan in de polisvoorwaarden. De kosten die u maakt door een externe second opinion zullen voor rekening komen van de rechtsbijstandverzekeraar. Houd hierbij scherp dat vooraf een kosten afspraak moet zijn gemaakt met de rechtsbijstandsverzekeraar.

Wenst u een second opinion? Wij zijn u graag met onze expertise van dienst.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Ja, ik wil een gratis intakegesprek

Lees ook de spelregels.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27