Bouwrecht advocaat.

mr. drs. Albert Theunen

profielfoto mr. drs. Albert Theunen

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo vereniging voor bouwrecht advocaten

Als ondernemer of particulier die wil gaan bouwen, krijgt u met vele zaken te maken. Maar ook wanneer u als aannemer, architect, schade-expert, gemeente of anderszins bij een bouwproces bent betrokken, kunt u voor vragen over het bouwrecht komen te staan.

Er moet in een korte tijd van alles geregeld worden en er zijn meerdere partijen in het spel. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Zo moet er een bouwplan ontwikkeld worden dat voldoet aan snel veranderende regelgeving. Verder dient er een architect te worden ingeschakeld, de juiste bouwvergunningen moeten worden aangevraagd en de aannemer dient te worden gecontracteerd.

Dit is echter nog maar het begin. Vervolgens dient het bouwproces nog goed te verlopen en dient de bouw deugdelijk en binnen de gestelde tijd te worden opgeleverd.

Regelmatig ondervindt men in de praktijk onduidelijkheden in het kader van het aannemen van werk. Bijvoorbeeld welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Ook de wijze waarop meer- en/of minderwerk dient te worden verrekend is een veel voorkomende vraag.

Complete informatie over bouwrecht is moeilijk te vinden. Het is complexe materie die snel verandert. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in regelgeving, bouwtechnieken of vastgoedrealisaties. Indien u te maken krijgt met juridische vragen op dit terrein is professionele rechtshulp verstandig. Uw belangen zijn meestal groot, zodat het belangrijk is dat u goed wordt geadviseerd.

Hoe kunnen bouwrecht advocaten helpen?

Bij Bernhaege Advocaten is een bouwrecht advocaat werkzaam. Dankzij zijn ruime juridische kennis en ervaring kunnen we u tijdig op risico’s en mogelijkheden tijdens het gehele bouwproces wijzen. Door goed advies op maat beperkt u de kans op bouwgeschillen tot een minimum.

Daarnaast, indien er toch geschillen rijzen, kan onze advocaat voor bouwproblemen u begeleiden, zodat deze in der minne opgelost worden.

Onze advocaat bouwrecht staat u ook graag bij in het opstellen en beoordelen van in de bouw voorkomende overeenkomsten. Een duidelijk geformuleerd contract kan langdurige procedures voorkomen.

U kunt met al uw vragen over bouwrecht bij ons kantoor terecht. In het belang van onze relaties zijn we op de hoogte van de laatste wettelijke regelingen en jurisprudentie op het gebied van bouwrecht, zodat we u snel en deskundig van dienst kunnen zijn.

Bij onze advocaat bouwrecht kunt u onder andere terecht voor:

 • Bestemmingsplannen

  Wat is een bestemmingsplan?
  Een bestemmingsplan is een juridisch document dat de bestemming van een gebied vastlegt en reguleert hoe het gebied gebruikt mag worden. Het wordt opgesteld door de gemeente en geeft aan welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan in een specifiek gebied.

  Het kan bijvoorbeeld bepalen welke soorten gebouwen er mogen worden opgericht, welke activiteiten er mogen plaatsvinden, hoeveel geluid er mag worden geproduceerd en hoe hoog gebouwen mogen zijn.

  Het doel van een bestemmingsplan is om de ruimtelijke ordening in een gemeente te regelen en te zorgen voor een evenwichtige verdeling van de verschillende functies binnen de gemeente, zoals wonen, werken, recreëren en verkeer.

  Het is belangrijk om te weten welk bestemmingsplan van toepassing is op een bepaald gebied, omdat dit van invloed kan zijn op bijvoorbeeld het verkrijgen van een vergunning of het uitvoeren van bepaalde activiteiten.

 • Omgevingsvergunningen

  Wat is een omgevingsvergunning?
  Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig kan zijn voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten in de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen van een gebouw, het kappen van bomen, het aanleggen van een weg of het wijzigen van een bestemmingsplan.

  Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 is de omgevingsvergunning de samenvoeging van diverse vergunningen, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning en kapvergunning, in één vergunning.

  Om een omgevingsvergunning te verkrijgen moet een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt dan of de voorgenomen activiteit past binnen het geldende bestemmingsplan en of deze voldoet aan andere wet- en regelgeving op het gebied van onder meer milieu, natuur en veiligheid.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook gekeken naar de gevolgen van de activiteit voor de omgeving en de belangen van derden.

  Als de omgevingsvergunning wordt verleend, dan zijn de activiteiten die daarin zijn beschreven toegestaan en kan de aanvrager starten met de uitvoering daarvan. Als de aanvraag wordt afgewezen, kan de aanvrager in sommige gevallen bezwaar maken of beroep instellen bij de rechter.

 • Bodemsanering

  Wat is een bodemsanering?
  Bodemsanering is het proces waarbij verontreinigde grond, water of lucht wordt schoongemaakt, zodat het weer veilig kan worden gebruikt of bewoond. Bodemverontreiniging kan ontstaan door bijvoorbeeld lekkage van opslagtanks met chemicaliën, lozingen van afvalwater, historische industriële activiteiten of verkeersverontreiniging.

  Bodemsanering is nodig omdat verontreinigingen schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld doordat giftige stoffen in het grondwater terechtkomen en zo drinkwaterbronnen kunnen vervuilen of doordat giftige dampen in de lucht terechtkomen en zo gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

  Het saneren van de bodem kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging. Dit kan bijvoorbeeld door het afgraven en afvoeren van de verontreinigde grond, het aanbrengen van een afdekkende laag, het injecteren van stoffen die de verontreiniging afbreken of het stimuleren van natuurlijke processen die de verontreiniging afbreken.

  Bodemsanering is vaak een complex en langdurig proces dat veel expertise vereist van verschillende disciplines, zoals geologen, chemici, biologen en milieukundigen. Het wordt vaak uitgevoerd in opdracht van overheden of bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging.

 • Bouwbesluit

  Wat is een bouwbesluit?
  Een bouwbesluit is een set van regels en voorschriften die bepalen aan welke eisen gebouwen en andere bouwwerken in Nederland moeten voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het bouwbesluit bevat technische voorschriften voor onder andere constructie, brandveiligheid, ventilatie, daglichttoetreding en geluidsisolatie.

  Het Bouwbesluit is van toepassing op nieuwbouw, verbouwingen en renovaties van gebouwen en andere bouwwerken, zoals bruggen, tunnels en kademuren. Het heeft als doel om de veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen en te zorgen voor een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving.

  Het Bouwbesluit wordt opgesteld door de overheid en is gebaseerd op Europese richtlijnen en nationale wet- en regelgeving. Het Bouwbesluit wordt regelmatig aangepast om te blijven voldoen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van bouwtechniek en duurzaamheid.

  Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten moet worden voldaan aan de eisen die zijn gesteld in het Bouwbesluit. Daarnaast kan het Bouwbesluit worden gebruikt als leidraad bij het ontwerp en de bouw van gebouwen en andere bouwwerken.

 • Meerwerk en minderwerk

  Wat is meerwerk en minderwerk?
  Meerwerk en minderwerk zijn termen die worden gebruikt in de bouwsector om extra of minder werkzaamheden aan te duiden die bovenop de oorspronkelijke opdracht komen. Meerwerk is extra werk dat wordt uitgevoerd naast de overeengekomen werkzaamheden in de opdracht.

  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de opdrachtgever tijdens de bouw besluit om extra werkzaamheden te laten uitvoeren, zoals het plaatsen van extra stopcontacten of het aanleggen van een extra trap. Het extra werk wordt dan meestal tegen een afgesproken meerprijs uitgevoerd.

  Minderwerk is het tegenovergestelde van meerwerk. Dit is werk dat niet wordt uitgevoerd of dat minder omvangrijk is dan oorspronkelijk was afgesproken in de opdracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als tijdens de bouw blijkt dat bepaalde werkzaamheden niet nodig zijn of minder omvangrijk zijn dan eerst werd gedacht. In dat geval kan er sprake zijn van minderwerk en kan er mogelijk een vermindering van de kosten optreden.

  Het is gebruikelijk dat meer- en minderwerk worden vastgelegd in een bijlage bij de overeenkomst. Hierin staan de extra of verminderde werkzaamheden en de bijbehorende kosten en eventuele prijsverrekeningen. Zo is voor beide partijen duidelijk wat er wel of niet is afgesproken en wat de financiële gevolgen zijn van eventueel extra of minderwerk.

 • Opleveringsgeschillen

  Wat is een opleveringsgeschil?
  Een opleveringsgeschil is een geschil tussen de opdrachtgever en de aannemer over de oplevering van een bouwproject. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van het werk, de afwerking of de planning van het project.

  Bij de oplevering van een bouwproject worden de werkzaamheden die zijn uitgevoerd geïnspecteerd door de opdrachtgever en de aannemer. De aannemer moet het werk volgens de overeengekomen specificaties en kwaliteitseisen hebben uitgevoerd. Als de opdrachtgever van mening is dat het werk niet voldoet aan de afspraken, kan er sprake zijn van een opleveringsgeschil.

  Een opleveringsgeschil kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van onenigheid over de afwerking van het werk, over de kwaliteit van het werk of over de planning van het project. Ook kunnen er meningsverschillen zijn over de garantie of de nazorg van de aannemer.

  Om een opleveringsgeschil op te lossen, kan er bijvoorbeeld een deskundige worden ingeschakeld om het werk te inspecteren en een rapport op te stellen. Daarnaast kan er bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aannemer, of kan er eventueel een juridische procedure worden gestart.

  Het is belangrijk om opleveringsgeschillen zoveel mogelijk te voorkomen door duidelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen in de opdracht. Daarnaast is goede communicatie tussen de opdrachtgever en de aannemer van groot belang om eventuele problemen tijdig te kunnen signaleren en op te lossen.

 • Aannemingsovereenkomsten

  Wat is een aannemingsovereenkomst?
  Een aannemingsovereenkomst is een contract tussen een opdrachtgever en een aannemer, waarbij de aannemer zich verplicht om tegen betaling een bepaald bouwproject uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de bouw of verbouwing van een huis, kantoorpand of ander bouwwerk.

  In de aannemingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden, de kosten en de planning van het bouwproject.Zo wordt er onder meer vastgelegd welke werkzaamheden de aannemer moet uitvoeren, welke materialen er gebruikt worden, wat de totale kosten zijn en wanneer het werk opgeleverd moet worden.

  Ook worden er vaak afspraken gemaakt over de garantie en de nazorg na oplevering van het werk.

  De aannemingsovereenkomst is een belangrijk document, omdat het duidelijkheid schept over de verplichtingen en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever als de aannemer. Het is daarom van belang dat de overeenkomst zorgvuldig wordt opgesteld en dat beide partijen zich goed laten informeren over de inhoud en de gevolgen van de afspraken die erin worden gemaakt.

  De aannemingsovereenkomst wordt meestal opgesteld voordat de werkzaamheden starten en wordt ondertekend door zowel de opdrachtgever als de aannemer. Hiermee wordt de overeenkomst rechtsgeldig en ontstaan er verplichtingen voor beide partijen.

 • Architectenovereenkomsten

  Wat is een architectenovereenkomst?
  Een architectenovereenkomst is een contract tussen een opdrachtgever en een architect, waarbij de architect zich verplicht om tegen betaling bepaalde werkzaamheden uit te voeren voor de opdrachtgever.

  Deze werkzaamheden hebben betrekking op het ontwerpen en begeleiden van de realisatie van een bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een woning, kantoorpand of ander gebouw.

  In de architectenovereenkomst worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden, de kosten en de planning van het project.

  Zo wordt er onder meer vastgelegd wat de opdracht precies inhoudt, welke fasen er doorlopen worden, wat de honorering van de architect is en welke verplichtingen en verantwoordelijkheden er zijn voor zowel de opdrachtgever als de architect.

  De werkzaamheden van een architect kunnen bestaan uit het opstellen van een ontwerp, het aanvragen van de benodigde vergunningen, het maken van technische tekeningen, het adviseren over materialen en het begeleiden van de uitvoering van het bouwproject.

  Ook kan er worden afgesproken dat de architect tijdens de bouwperiode toezicht houdt op de uitvoering van het werk en eventuele wijzigingen in het ontwerp begeleidt.

  Een goede architectenovereenkomst is belangrijk, omdat het duidelijkheid schept over de verplichtingen en verantwoordelijkheden van zowel de opdrachtgever als de architect. Het is daarom van belang dat de overeenkomst zorgvuldig wordt opgesteld en dat beide partijen zich goed laten informeren over de inhoud en de gevolgen van de afspraken die erin worden gemaakt.

  De architectenovereenkomst wordt meestal opgesteld voordat de werkzaamheden starten en wordt ondertekend door zowel de opdrachtgever als de architect. Hiermee wordt de overeenkomst rechtsgeldig en ontstaan er verplichtingen voor beide partijen.

 • Samenwerkingsovereenkomsten

  Wat is een samenwerkingsovereenkomst?
  Een samenwerkingsovereenkomst is een contract tussen twee of meer partijen waarin afspraken worden gemaakt over de samenwerking op een bepaald gebied of project. De samenwerkingsovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling van producten of diensten, of de uitvoering van een project.

 • Algemene voorwaarden en garanties in de bouw

  Wat zijn bouwgaranties?
  Bouwgaranties zijn garanties die worden gegeven op de bouwwerkzaamheden en het eindresultaat van een bouwproject. Deze garanties zijn bedoeld om de opdrachtgever te beschermen tegen eventuele gebreken en fouten in het bouwproces.Er zijn verschillende soorten bouwgaranties, waaronder:

  • Garantie op de constructie: deze garantie biedt zekerheid dat het gebouw voldoet aan de constructienormen en dat het gebouw veilig is om in te verblijven.
  • Garantie op de kwaliteit van het werk: deze garantie geeft zekerheid dat het werk dat is uitgevoerd voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen.
  • Garantie op de afwerking: deze garantie biedt zekerheid dat de afwerking van het gebouw voldoet aan de overeengekomen specificaties en dat het gebouw er uiteindelijk uitziet zoals afgesproken.
  • Garantie op de planning: deze garantie geeft zekerheid dat het bouwproject op tijd wordt opgeleverd, zoals overeengekomen in het contract.

  Bouwgaranties worden vaak aangeboden door aannemers of bouwbedrijven als onderdeel van hun dienstverlening. Het is belangrijk om de garanties te bekijken en te begrijpen voordat u een contract ondertekent. Het kan ook nuttig zijn om de garanties te vergelijken tussen verschillende aannemers om een weloverwogen beslissing te maken.

 • Bouwtijdoverschrijding

  Wat wordt verstaan onder bouwtijdoverschrijding?
  Bouwtijdoverschrijding betekent dat de bouw van een project niet binnen de afgesproken tijd wordt voltooid. In de bouw worden vaak strakke planningen en deadlines gehanteerd, en bouwtijdoverschrijding kan leiden tot extra kosten en vertragingen.

  Bouwtijdoverschrijding kan verschillende oorzaken hebben, zoals vertragingen bij het verkrijgen van vergunningen, onvoorziene omstandigheden tijdens de bouw, weersomstandigheden, veranderingen in het ontwerp of de bouwplannen, of problemen met de levering van materialen. Soms kan ook de aannemer of andere betrokken partijen de oorzaak zijn van de vertraging.

  Wanneer er sprake is van bouwtijdoverschrijding, kan dit leiden tot extra kosten voor de opdrachtgever, zoals huurkosten van vervangende huisvesting of extra financieringskosten. Ook kan de vertraging gevolgen hebben voor de planning van andere werkzaamheden die afhankelijk zijn van het voltooien van de bouw, zoals de levering van meubels of de inrichting van het gebouw.

  Om bouwtijdoverschrijding te voorkomen, is een goede planning en samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Ook kan het helpen om mogelijke risico’s en onvoorziene omstandigheden van tevoren in kaart te brengen en daarvoor een buffer in te bouwen in de planning en begroting.

 • Aansprakelijkheidskwesties en schadeclaims

  Wat wordt verstaan onder een schadeclaim in de bouw?
  Een schadeclaim in de bouw is een claim die wordt ingediend wanneer er sprake is van schade aan een bouwwerk of eigendom als gevolg van bouwwerkzaamheden. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door fouten in de constructie, ondeugdelijk materiaal, gebrekkig onderhoud of onjuiste uitvoering van werkzaamheden.

  De schadeclaim kan worden ingediend door de benadeelde partij, bijvoorbeeld de eigenaar van het gebouw of de omwonenden die hinder hebben ondervonden. Bij grote bouwprojecten kan het ook voorkomen dat verschillende partijen betrokken zijn bij de claim, zoals de opdrachtgever, aannemer, architect of leverancier van materialen.

  Een schadeclaim kan leiden tot extra kosten voor de aannemer of andere betrokken partijen, zoals reparatiekosten of schadevergoeding. Om dit te voorkomen is het belangrijk om voldoende zorgvuldigheid in acht te nemen tijdens het bouwproces en te voldoen aan de geldende regels en richtlijnen.

  Als er sprake is van een schadeclaim in de bouw, is het van belang om zo snel mogelijk te reageren en de schade zo goed mogelijk te onderzoeken. Het is ook belangrijk om te kijken naar mogelijke oorzaken van de schade en deze te verhelpen om verdere schade te voorkomen. Indien de aannemer aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, zal hij de schade moeten vergoeden.

 • Incassokwesties

  Wat is een incasso?
  Incasso in de bouw is het proces waarbij openstaande facturen of onbetaalde rekeningen voor geleverde bouwwerkzaamheden worden geïncasseerd. Het kan voorkomen dat een opdrachtgever of aannemer niet in staat is om een factuur op tijd te betalen of helemaal niet betaalt, waardoor er financiële problemen ontstaan voor de betrokken partijen.

  In dit geval kan de leverancier van bouwmaterialen, onderaannemer of de aannemer die de bouwwerkzaamheden heeft uitgevoerd, een incasso advocaat inschakelen om de openstaande factuur te innen.

Vragen aan onze bouwrecht advocaat?

In een persoonlijk gesprek lichten onze bouwrecht advocaat helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van het bouwrecht.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Ruimtelijke ordening.

Alle rechtsregels met betrekking tot de inrichting van van de (openbare) ruimte, ook wel planologie genoemd.

Omgevingsrecht.

Rechtsregels die betrekking hebben op de leefomgeving, men denken aan milieurecht en ruimtelijke ordening.

Vastgoedrecht.

Elke rechtsregel die van toepassing is op vastgoedzaken zijnde zaken met betrekking tot onroerende goederen.