De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bernhaege.nl van Bernhaege B.V. h.o.d.n. Bernhaege Advocaten. Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
Bernhaege Advocaten behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel Bernhaege Advocaten zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Bernhaege Advocaten geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website, dan wel andere digitale uitingen van Bernhaege Advocaten waaronder haar nieuwsbrief is niet bedoeld als juridisch advies. De informatie heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Bernhaege Advocaten garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Bernhaege Advocaten geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel Bernhaege Advocaten redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Bernhaege Advocaten garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

In geen enkel geval zijn Bernhaege Advocaten, haar bestuurders, directeuren, deelnemers en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Bernhaege Advocaten of aan u wordt gezonden;
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  5. misbruik van deze website;
  6. verlies van gegevens;
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze website of gebruiken van sofware die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Bernhaege Advocaten op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Bernhaege Advocaten, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, modellen, ontwerpen, logo’s, foto’s, etc. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bernhaege Advocaten of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bernhaege Advocaten is het niet toegestaan links naar de websites van Bernhaege Advocaten weer te geven.

Informatie van derden.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Bernhaege Advocaten. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Bernhaege Advocaten worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Bernhaege Advocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie.

Berichten die u per e-mail aan Bernhaege Advocaten stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Wijzigingen.

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Bernhaege Advocaten te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Bernhaege Advocaten behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Bernhaege Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.