Loondoorbetaling tijdens ziekte lijkt heel eenvoudig, maar leidt in de praktijk tot vele vragen. Regelmatig krijgen wij vragen voorgelegd over loon bij gedeeltelijke werkhervatting en met name de hoogte van het loon tijdens ziekte. Dit gebeurt vooral wanneer door de zieke werknemer het werk gedeeltelijk wordt hervat. In deze blog geven we hierover duidelijkheid en gaan we in op hetgeen in de wet hierover wordt gezegd. Ook het begrip bedongen arbeid zal worden toegelicht. Lees verder of bel onze arbeidsrecht advocaat.

Juridisch kader.

De wettelijke regeling voor loondoorbetaling tijdens ziekte is vermeld in artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In lid 1 van dit artikel is het onderstaande bepaald:

“Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.”

De wet geeft hier aan dat de werkgever van zieke werknemers gedurende een periode van 2 jaar 70% van het maximum dagloon moet doorbetalen. Daarbij heeft een werknemer minimaal recht heeft op het voor hem geldende minimumloon.

Als er een CAO van toepassing is, moet ook nog worden gekeken in die CAO. Dit omdat er in een groot aantal CAO’s wordt bepaald dat een werknemer tijdens ziekte recht heeft op een hoger loon, dan in het wetsartikel is opgenomen. Ook kunnen er in de arbeidsovereenkomst andere afspraken staan vermeld. Vaak is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat in het eerste ziektejaar 100% loon wordt doorbetaald.

De wet spreekt niet over loon bij gedeeltelijke werkhervatting. Ook in een arbeidsovereenkomst is hier vaak niets over opgenomen. Wat betekent dit als door een zieke werknemer het werk gedeeltelijk wordt hervat? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig eerst een nadere uitleg te geven over het begrip bedongen arbeid.

Loon bij Gedeeltelijke Werkhervatting.

De wet komt erop neer dat tijdens ziekte van de werknemer de werkgever gedurende 104 weken (70% van) het loon moet doorbetalen. Van ziekte is sprake als de werknemer de bedongen arbeid niet kan verrichten. Dit is een belangrijk criterium; wat wordt verstaan onder de bedongen arbeid? Dit is de arbeid (de taken) die in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Het gaat dus om het werk dat is overeengekomen. Ook het aantal overeengekomen uren per week is hierbij van belang.

Als een werknemer de bedongen arbeid wegens ziekte maar gedeeltelijk kan verrichten, is dus de loondoorbetalingsregeling van artikel 7:629 BW van toepassing. Het kan dan dus zijn dat de werknemer niet alle taken kan verrichten, maar ook kan het zijn dat de werknemer niet de overeengekomen uren kan werken.

Hoogte van het loon.

U ontvangt in het 1e ziektejaar 70% van uw loon en altijd minimaal het minimumloon, tenzij in uw arbeidsovereenkomst of CAO is bepaald dat u meer betaald krijgt. As u arbeidsongeschikt bent vanwege orgaandonatie, zwangerschap of bevalling dan krijgt u 100% van uw loon. Ook in uw 2e ziektejaar betaalt uw werkgever u minimaal 70% van uw loon, maar dan hoeft uw werkgever dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon.

Een overwerkvergoeding valt ook onder het recht op loonbetaling. Op doorbetaling van andere loonvormen dan geld heeft de werknemer geen recht. Heeft de werknemer van de werkgever een auto van de zaak ter beschikking gekregen, dan is het voor inname tijdens ziekte van belang wat de werkgever en werknemer hebben afgesproken. Vaak is dat vastgelegd in een overeenkomst.

Gedeeltelijke werkhervatting door een werknemer.

Zoals in het hier voorgaande is gesteld, is een werknemer volgens de wet arbeidsongeschikt als hij de bedongen arbeid niet verricht. Als een werknemer dus gedeeltelijk werkzaamheden gaat verrichten, is de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt. Dan geldt de wettelijke regel; 70% loondoorbetaling (tenzij in een arbeidsovereenkomst of CAO anders is overeengekomen).

Het feit dat wordt geregistreerd dat een werknemer gedeeltelijk hersteld is (door werkgever bijvoorbeeld voor de ziekteverzuimverzekering, in overleg met de bedrijfsarts), is voor de loonbetalingsverplichting dus niet van belang; een werknemer is ziek of niet ziek (en niet een beetje ziek). Dit geldt dus ook als een werknemer “arbeidstherapeutisch” werkzaamheden verricht.

Arbeidstherapeutisch werken is de term die wordt gebruikt als niet duidelijk is wat een werknemer, rekening houdende met zijn beperkingen, precies aan werk kan doen. Als een werknemer (tijdens re-integratie) dus nog steeds de bedongen arbeid maar gedeeltelijk verricht, heeft dit niet tot gevolg dat een werkgever een hoger loon (dan het overeengekomen loon bij ziekte) moet gaan betalen. Er is dan immers nog steeds sprake van een arbeidsongeschikte werknemer.

Tijdens ziekte (en dus ook tijdens de re-integratie gedurende de twee ziektejaren) hoeft de werkgever dus enkel het loon te voldoen zoals dat in de wet, de arbeidsovereenkomst of de CAO is vastgelegd. Het recht op loon tijdens ziekte is (in de wet) niet gekoppeld aan gedeeltelijke werkhervatting. Pas op het moment dat de werknemer weer volledig is hersteld, en dus de bedongen arbeid in zijn volledige omvang kan verrichten, ontstaat voor de werknemer weer het recht op het volledige loon.

Kon de werknemer na twee jaar ziekte niet worden gereïntegreerd? Dan zal door het UWV op basis van het re-integratiedossier worden getoetst of de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Werkgever en werknemer kunnen overigens nu na drie weken ziekte een IVA-uitkering aanvragen als duidelijk is dat hij/zij in de toekomst niet meer kan werken.

Lees ook het artikel “Wijzigingen werkgevers zieke werknemers” dat hier over gaat.

Meer informatie?

Heeft u vragen over loondoorbetaling tijdens ziekte? Wilt u weten waar u(w werknemer) recht op heeft, ook als u of uw werknemer het werk weer gedeeltelijk heeft hervat? Wij hebben hier veel praktijkervaring mee en helpen u graag.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.