Incassoprocedure opstarten - Buitengerechtelijke incassokosten - Bernhaege Advocaten

Over de statutair directeur is veel onduidelijkheid; wanneer bent u statutair directeur? Wat heeft dit voor gevolgen; bent u dan ook een werknemer? Kunt u op dezelfde wijze als een gewone werknemer worden benoemd en ontslagen? Wij zullen deze en andere vragen in deze blog beantwoorden.

Wanneer bent u een statutair directeur?

De benoeming tot statutair bestuurder (een andere benaming voor een statutair bestuurder) dient door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van een vennootschap (of door de Raad van Commissarissen, RvC) plaats te vinden. Hiervoor dient de algemene vergadering van aandeelhouders een formeel besluit in een aandeelhoudersvergadering te nemen.

De wet (artikel 2:242 BW) stelt geen vormvereisten (zoals schriftelijk) waaraan het benoemingsbesluit moet voldoen. In de statuten van een vennootschap kan dit wel zijn bepaald. U dient dus ook de statuten erop na te lezen om te kijken op welke wijze het besluit dient te worden genomen. Uit artikel 2:238 lid 1 BW volgt dat besluitvorming van aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering kan geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Vervolgens dient in de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven wie de statutair directeur is.

Bijna altijd wordt er tussen de vennootschap en de statutair directeur ook een arbeidsovereenkomst gesloten. Daarom spreken we ook wel over een duale rechtsbetrekking. Dit is enerzijds de vennootschappelijke bestuurdersovereenkomst, de vennootschapsrechtelijke band. Anderzijds is dit de arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap en de statutair bestuurder. Als de bestuurder een rechtspersoon is, is er geen arbeidsovereenkomst, maar een managementovereenkomst.

Het komt vaak voor dat er geen rechtsgeldig benoemingsbesluit van de AVA is genomen, maar de vennootschap (of de directeur) zich op het standpunt stelt dat op grond van verklaringen of gedragingen toch moet worden aangenomen dat de persoon als statutair directeur moet worden aangemerkt. Hierover bepaalde ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, in een uitspraak in 20001 al dat dit niet op grond van verklaringen of gedragingen kan worden aangenomen.

Ook het feit dat iemand als statutair bestuurder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel maakt nog niet dat sprake is van een benoeming. Dit is vrij recent weer eens bevestigd in een uitspraak2 van de rechtbank Gelderland van 17 juli 2020.

Er zijn ook werknemers die directiefuncties hebben, en dus de titel directeur dragen, maar geen statutair directeur zijn. Deze werknemers noemen we ook wel ‘titulair directeur’, of managing director of soms CEO.

Wat zijn de gevolgen van statutair directeur zijn?

Waarom is het nu zo belangrijk om te bepalen of er wel of niet sprake is van een statutair bestuurder? Het onderscheid is van belang, omdat voor ontslag van een statutair directeur andere ontslagregels gelden. Gewone werknemers mogen niet zomaar worden ontslagen; dit noemen we ook wel het algemene opzegverbod. Dat betekent dat voor opzegging van de arbeidsovereenkomst toestemming van het UWV nodig is.

Dit algemene opzegverbod geldt voor een statutair directeur niet en hij/zij heeft hiermee dus een bijzondere positie in het arbeidsrecht. Hij/zij kan ook geen herstel van de arbeidsovereenkomst bij de rechter vorderen. Ook geldt de bedenktermijn bij een vaststellingsovereenkomst niet. Wel heeft de statutair bestuurder bij ontslag recht op de transitievergoeding en soms op een billijke vergoeding.

Degene die de statutair bestuurder heeft benoemd (AV of RvC), kan ook overgaan tot ontslag. Hiervoor dient goed in de wet en de statuten te worden gekeken, zodat alle spelregels (oproeping e.d.) goed worden gehanteerd. Wordt dit niet gedaan, dan houdt het ontslag geen stand. Het (vennootschapsrechtelijke) ontslag heeft ook het arbeidsrechtelijk ontslag en daarmee het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg.

Meer informatie?

Kortom; het is van belang te weten of u statutair directeur bent, of een “gewone” directeur. Heeft u hierover vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Dat kan via de mail door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook bent u altijd welkom ons te bellen. Voor het kantoor in Veghel belt u naar 0413 – 35 22 11. Wenst u iemand van het kantoor in Oss te spreken, dan kunt u bellen naar 0412 – 76 02 27. Wij staan voor u klaar!

1Uitspraak van de Hoge Raad uit 2001
1Uitspraak van Rechtbank Gelderland