Als u als aandeelhouder investeert, wilt u inspraak hebben over wat er met uw geld en de vennootschap gebeurt. Daarom is het belangrijk om te weten wat uw rechten als aandeelhouder zijn. Uw rechten als aandeelhouder reiken verder dan alleen het recht op winst/dividend. U heeft ook een stem- en vergaderrecht binnen de algemene vergadering van aandeelhouders.

Via dit vergaderrecht heeft u een belangrijke stem in de koers van de vennootschap en bij bepaalde beslissingen. In dit artikel geven wij u als aandeelhouder meer informatie over de aandeelhoudersvergadering en de gang van zaken.

Lees verder of neem contact op met onze ondernemingsrecht advocaat.

Een vennootschap heeft twee verplichte organen; het bestuur en de algemene vergadering (van aandeelhouders). Grote vennootschappen (meestal naamloze vennootschappen) die voldoen aan bepaalde criteria zijn verplicht om naast het bestuur en de algemene vergadering een raad van commissarissen in te stellen. In dit artikel gaan we daar niet op in.

Wie doet wat?

Het bestuur stelt het beleid vast en vertegenwoordigt de vennootschap. Alle bevoegdheden die niet aan het bestuur of anderen zijn toegekend (raadpleeg hiervoor altijd de statuten van de vennootschap!) vallen onder de taak van de algemene vergadering. Als aandeelhouder kunt u via uw stem- en vergaderrecht (ruwweg) richting geven aan de vennootschap.

U heeft dus een stem in een heleboel belangrijke beslissingen. Elk aandeel geeft in principe recht op het uitbrengen van één stem. In de statuten kan hier een uitzondering op worden gemaakt.

Uw rechten als aandeelhouder:

U beslist als aandeelhouder onder andere over:

 • De uitgifte van extra aandelen
 • Verminderen van het aandelenkapitaal
 • Vaststellen van de jaarrekening
 • Uit te keren dividend
 • Statutenwijzigingen
 • Benoeming of ontslag van bestuurders
 • Fusies of splitsingen
 • Ontbinding van de vennootschap
 • Grote investeringen

Raadgevende stem.

De bestuurders en commissarissen hebben in de algemene vergadering een raadgevende stem. Dit houdt in dat zij voor de algemene vergadering moeten worden opgeroepen. Daarnaast moeten zij in de gelegenheid worden gesteld om hun advies over het voorgenomen besluit te geven. Het is belangrijk om dit op de juiste manier te doen, want anders zal het genomen besluit niet rechtsgeldig zijn.

De algemene vergadering (van aandeelhouders).

De aandeelhoudersvergadering moet minimaal één keer in het jaar worden gehouden. Iedere vergadergerechtigde heeft het recht om de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Ook het bestuur van de vennootschap is bij de algemene vergadering aanwezig. In het aandeelhoudersregister dienen alle soorten vergadergerechtigden aangetekend te zijn.

Wie zijn er allemaal vergadergerechtigd?

 • Aandeelhouders
 • Houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden. (Aan certificaten kan bij de certificering wel of geen vergaderrecht verbonden worden. Stemrecht heeft de certificaathouder nooit).
 • Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben.
 • Vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben.

Hoe vindt de besluitvorming plaats?

De aandeelhoudersvergadering kan op twee manieren besluiten nemen: in of buiten vergadering. Alle besluiten die in een algemene vergadering kunnen worden genomen kunnen ook buiten vergadering worden genomen. Dit hoeft niet in de statuten te staan. Een voorwaarde om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen buiten vergadering is dat alle vergadergerechtigden unaniem met deze besluitvorming hebben ingestemd.

Bestuurders en de raad van commissarissen moeten voor de besluitvorming in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen.

In de praktijk zien we regelmatig geschillen tussen aandeelhouders. Stemverhoudingen en statuten kunnen complex zijn. Het is daarom altijd verstandig om u goed te laten informeren door een advocaat. Hiermee voorkomt u dat aandeelhoudersbesluiten achteraf niet rechtsgeldig tot stand zijn gekomen.

Wij informeren u graag verder over uw rechten als aandelhouder.

Wilt u meer weten over uw rechten als aandeelhouder? Voor deze en andere vragen kunt u bij ons terecht. Onze ondernemingsrecht advocaat helpt u graag verder.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.