Naast de mogelijkheid om beslag onder de schuldenaar zelf te leggen, kunt u er ook voor kiezen om beslag onder een derde te laten leggen. Dit ter verzekering van de betaling van een vordering. Bij ‘derden’ kunt u dan denken aan de Belastingdienst of een verzekeraar. De meest voorkomende vormen van derdenbeslag zijn echter het beslag onder de werkgever en onder een bank (conservatoir beslag bankrekening/derdenbeslag bankrekening). Het bankbeslag roept dan de vraag op bij welke bank het bankbeslag dient te worden gelegd indien u niet zeker weet bij welke bank uw schuldenaar een rekening aanhoudt.

Mag u in dat geval gelijktijdig conservatoir bankbeslag laten leggen onder verschillende banken? Of is dan sprake van een soort ‘fishing expedition’? En is het ook mogelijk om beslag te leggen op een en/of bankrekening die de schuldenaar samen met iemand anders bij de bank aanhoudt? Lees direct verder of vraag het onze incasso advocaat.

Conservatoir Beslag Bankrekening (Conservatoir Bankbeslag).

Uit recente rechtspraak is gebleken dat het afhangt van verschillende factoren. Allereerst hangt het af van de onderlinge verhouding en van wie het banksaldo afkomstig is. Daarnaast is het ook afhankelijk van de gemaakte afspraken hierover door de beide rekeninghouders of een beslag op een en/of bankrekening effect zal hebben.

Dat uw schuldenaar geld kan opnemen van de en/of rekening betekent namelijk niet dat het saldo op de bankrekening ook deel uitmaakt van zijn/haar vermogen. U kunt ter voldoening van een vordering daarom niet zonder meer beslag leggen op een en/of rekening op naam van de schuldenaar.

Gelijktijdig meerdere bankbeslagen leggen.

In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 28 juli 2015 lag de vraag of het mogelijk is gelijktijdig onder verschillende banken beslag te leggen voor. In die zaak ging het om een schuldenaar die op grond van een gerechtelijk vonnis was veroordeeld tot betaling van een geldsom aan zijn schuldeiser. Er werd overgegaan tot twee deurwaarders inschakelen en zij werden belast met de executie van dat vonnis. Een in dat kader overeengekomen betalingsregeling werd echter maar deels door de schuldenaar nagekomen. Ook een ten laste van de schuldenaar gelegd beslag onder de Belastingdienst zorgde er niet voor dat de vordering geheel werd voldaan.

De gerechtsdeurwaarders hebben vervolgens opdracht gekregen om gelijktijdig onder drie verschillende banken beslag te leggen. Dit is een zogenoemd ‘multi-bankbeslag’.

Hoger beroep bij het Hof.

De schuldenaar heeft daarop een klacht ingediend bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Vervolgens heeft hij tegen de beslissing van deze Kamer hoger beroep aangetekend bij het Hof. In de procedure bij het Hof verwijt de schuldenaar de gerechtsdeurwaarders dat zij in strijd zouden hebben gehandeld met artikel 10. van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders. Deze bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder nauwgezet en zorgvuldig dient te handelen in financiële aangelegenheden.

Daarnaast mag hij geen onnodige kosten mag maken. Daarvoor had de schuldenaar de volgende reden: de gerechtsdeurwaarders hadden gelijktijdig onder drie banken beslag gelegd. Dit zonder dat zij het gerechtvaardigd vermoeden hadden dat de schuldenaar bij die banken een rekening aanhield.

Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van de gerechtsdeurwaarder.

Het Hof oordeelde dat de gerechtsdeurwaarders niet over hadden mogen gaan tot het gelijktijdig leggen van beslag onder drie verschillende banken zonder dat zij het gerechtvaardigd vermoeden hadden dat de schuldenaar bij die banken een rekening aanhield. Hierbij is het uitgangspunt dat een dergelijke handelswijze tuchtrechtelijk niet is toegestaan. De gerechtsdeurwaarder mag in principe alleen beslag leggen indien hij het redelijke vermoeden heeft dat het beslag doel zal treffen. Anders wordt in strijd gehandeld met voornoemd artikel 10 van de Verordening.

Het Hof overwoog vervolgens nog dat niet bij iedere schuldenaar het vermoeden gerechtvaardigd is dat hij bij een bepaalde bank over een voor beslaglegging vatbaar tegoed beschikt. In het geval dat het beslag wordt gelegd zonder het redelijke vermoeden van rekeninghouderschap wordt bovendien de bank onterecht met werkzaamheden belast. Daarnaast kan de bank kennis nemen van informatie over de verbintenis waarvoor de schuldenaar tot betaling is veroordeeld welke informatie de bank in dat geval dus niets aangaat.

Wanneer daadwerkelijk sprake is van rekeningen bij verschillende banken kan de schuldenaar door de bankbeslagen geconfronteerd worden met dubbele kosten. Dit zijn de kosten van het exploot én de kosten die iedere bank in rekening brengt.

Uitzondering: bijzondere omstandigheden.

Toch kunnen bijzondere omstandigheden met zich meebrengen dat in een concreet geval wel tot het leggen van één of meer bankbeslagen mag worden overgegaan. Dit dus ook zonder dat een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de schuldenaar bij een bank een rekening aanhoudt. Dit mag mits, zo oordeelde het Hof, wordt voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

De eis van proportionaliteit houdt in dat voor een in verhouding geringe vordering niet lukraak kan worden overgegaan tot het leggen van beslag op verschillende vermogensbestanddelen die afzonderlijk van elkaar al meer waard zouden zijn dan de vordering waarvoor beslag is gelegd. Bij de eis van subsidiariteit gaat het om de wijze waarop het beslag wordt gelegd. Dit dient voor de schuldenaar op de minst bezwarende wijze te gebeuren.

Oordeel van het Hof.

Het Hof oordeelde dat het leggen van beslag op roerende zaken van de schuldenaar in dit geval de voorkeur zou hebben gehad boven het gelijktijdig leggen van beslag onder verschillende banken ten laste van de schuldenaar. Aan de eis van subsidiariteit was dus niet voldaan. Er kon de gerechtsdeurwaarders als gevolg hiervan dus een tuchtrechtelijk verwijt verweten worden tot het gelijktijdig leggen van beslag onder verschillende banken.

Derdenbeslag bankrekening.

Hoewel het hiervoor besproken arrest ziet op een executoriaal beslag, zijn deze vereisten ook van toepassing op een conservatoir beslag. Het leggen van een conservatoir derdenbeslag bij wijze van ‘fishing expedition’ is in beginsel dus mogelijk. ‘Fishing expedition’ houdt in zonder opgave van rekeningnummers en onder verschillende banken. Bij de beoordeling of tot verlof voor het gevraagde beslag kan worden overgegaan, dient de rechter vervolgens wel de vraag te beantwoorden of het conservatoire beslag proportioneel is. Het is niet ondenkbaar dat ook de subsidiariteitseis hierbij een rol zal spelen.

Advocaat Beslagrecht.

Indien u overweegt beslag te leggen onder uw schuldenaar of onder een derde om de betaling van een openstaande vordering veilig te stellen, dan is het verstandig om eerst een advocaat te raadplegen. Deze kan toetsen welke soort of beslag leggen op rekening of een andere vorm beslaglegging in uw situatie gerechtvaardigd is. Daarnaast kan een advocaat u advies geven over de timing van het leggen van conservatoir beslag. Maar ook in het geval dat u juist degene bent bij wie beslag is gelegd, kunnen wij u van dienst zijn. Dit door bijvoorbeeld een kort geding te starten om tot opheffing van de conservatoire beslagen te komen.

Wilt u meer informatie over het leggen of opheffen van (conservatoire) beslagen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaat die gespecialiseerd is in het beslag- en executierecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Bedrijfsovername.

Een fusie of de aan- danwel verkoop van een bedrijf middels een aandelenoverdracht.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.