transitie over een blauwe brug in verband met de transitievergoeding

De transitievergoeding is de vergoeding die een werkgever aan de werknemer moet betalen als het dienstverband wordt beëindigd. De transitievergoeding geldt dus bij ontslag. Het recht op de vergoeding bestaat wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit kan zijn na toestemming van het UWV of door ontbinding via de kantonrechter. De vergoeding is bedoeld om de transitie naar ander werk makkelijker te maken. Desondanks is een werknemer vrij in de keuze waaraan het bedrag wordt besteed.

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding?

In 2019 moest een werkgever alleen een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst minimaal 2 jaar had geduurd. Dit hield dus in dat een werknemer minimaal 2 jaar in dienst was. Dan heeft de werknemer (in de hierboven genoemde gevallen) dus recht op een transitievergoeding. Met ingang van 1 januari 2020 heeft iedere werknemer wiens dienstverband wordt beëindigd recht op een transitievergoeding. Dus ook een werknemer die korter dan 2 jaar voor een werkgever heeft gewerkt. Vanaf de dag dat iemand in dienst is, ontstaat het recht op een vergoeding bij ontslag.

Heeft de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld? In dat geval kan het zijn dat er geen vergoeding is verschuldigd. Zelfs als een werknemer op staande voet is ontslagen, kan er toch recht bestaan op de vergoeding.

Wie heeft er geen recht op?

De transitievergoeding is niet van toepassing voor werknemers jonger dan 18 jaar die minder dan 12 uur per week werken. Er is ook geen vergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt, omdat een werknemer met pensioen gaat. Ook als er in een CAO een gelijkwaardige voorziening is opgenomen is de vergoeding niet verschuldigd. Onder een gelijkwaardige voorziening wordt verstaan: een voorziening in geld of natura, of een combinatie daarvan. Een uitzondering hierop is de wachtgeldregeling: deze wordt niet als een gelijkwaardige voorziening beschouwd. Is uw werkgever failliet verklaard of is er surseance van betaling verleend? Ook dan hoeft er ook geen vergoeding te worden betaald.

Formeel is niet in de wet geregeld dat een werknemer bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst via een overeenkomst recht heeft op een vergoeding. Desondanks wordt dit in de praktijk wordt vrijwel altijd overeengekomen. Laat u hierover goed voorlichten en ga dus als werknemer niet zomaar akkoord met een ontslag zonder vergoeding.

Daarnaast heeft een werknemer, die bijna de AOW-leeftijd heeft bereikt, recht op de vergoeding. Ook als u als PGB-houder een zorgverlener in dienst heeft, heeft deze zorgverlener bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op de vergoeding.

Wordt de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO) beëindigd? Dan bent u als werkgever niet verplicht de werknemer erop te wijzen dat hij of zij aanspraak kan maken op de vergoeding.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

In 2019 werd de hoogte van de transitievergoeding op de volgende manier berekend. De werknemer ontving een derde van het bruto maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren. Als het dienstverband langer dan 10 jaar duurde, ontving de werknemer over deze dienstjaren de helft van het maandsalaris per dienstjaar.

De minister heeft regels vastgesteld om te bepalen welke componenten allemaal tot het loon moeten worden gerekend voor de berekening van de transitievergoeding. Vakantietoeslag, een winstuitkering, eindejaarsuitkering en een structurele bonus worden tot het loon gerekend. Is er een loon per week overeengekomen, dan dient dit loon te worden omgerekend naar een maandloon.

De vergoeding kan in 2020 maximaal 83.000 euro bedragen. Dit is het bedrag dat in 2020 geldt, maar dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Hierop is uitgezonderd, een werknemer met een jaarinkomen van meer dan € 83.000, -. In dat geval is het maximum 1 jaarsalaris.

Per 1 januari 2020 geldt er een andere berekeningswijze. De opbouw bedraagt dan voor alle werknemers – ongeacht leeftijd of duur dienstverband – 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Het maakt ook niet uit of iemand in vaste of tijdelijke dienst is. Voor arbeidsovereenkomsten die korter dan 12 maanden duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

De regels van 2019 gelden als:

  • de procedure voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij het UWV of bij de kantonrechter voor 1 januari 2020 is gestart;
  • de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd
  • en/of de werknemer voor die datum heeft ingestemd met de beëindiging.

Is de procedure na 1 januari 2020 gestart dan gelden de nieuwe regels van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Verouderde rekenregels voor oudere werknemers

Er golden (tot 1 januari 2020) nog bijzondere rekenregels voor werknemers van 50 jaar en ouder. Dit omdat (in het algemeen) de oudere werknemer een slechtere arbeidsmarktpositie heeft.

Ook golden er (tot 1 januari 2020) bijzondere regels voor de werkgever met minder dan 25 werknemers (kleine werkgever), die een werknemer vanwege bedrijfseconomische omstandigheden moet ontslaan. Alleen het aantal dienstjaren vanaf 1 mei 2013 werden meegeteld voor de berekening. De jaren ervoor telden niet mee.

De compensatie transitievergoeding voor werkgevers

De regeling voor compensatie van de transitievergoeding gaat treedt op 1 april 2020 in werking. Heeft een werkgever na 2 jaar ziekte van de werknemer een transitievergoeding aan hem of haar betaald? Dan voorziet deze regeling erin dat de werkgever deze transitievergoeding van het UWV vergoed kan krijgen. Dit geldt voor alle transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 aan werknemers zijn betaald. Het UWV vergoedt maximaal het bedrag aan vergoeding dat door de werkgever verschuldigd is, tot aan het moment dat de werknemer 104 weken ziek is geweest.

Heeft u als werkgever de transitievergoeding na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 betaald? Zorg dan dat u de compensatie uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV aanvraagt. Voor vergoedingen die vanaf 1 april 2020 worden betaald, geldt dat u als werkgever binnen 6 maanden na betaling het verzoek aan het UWV moet hebben gedaan. Het UWV stelt aan de werkgever een formulier ter beschikking. Hieruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor het kunnen beoordelen van een aanvraag. De aanvraag kan online worden gedaan.

Compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever

Er zal ook een compensatieregeling worden geïntroduceerd voor kleine ondernemers. In het geval zij hun bedrijf sluiten vanwege pensionering of arbeidsongeschiktheid, kunnen zij de aan de werknemer betaalde vergoeding declareren bij het UWV (7:673e lid 4). Hierover volgt nog een algemene maatregel van bestuur, waarin de regels precies zijn uitgewerkt.

Ziekte en transitievergoeding

Is het zo dat een werknemer 2 jaar ziek is geweest en er voor hem of haar geen reële kans op re-integratie bestaat? Dan mag de werkgever het dienstverband niet slapend houden, om zo onder de betaling van de transitievergoeding uit te komen.

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad heeft hier op 8 november 2019 een belangrijke uitspraak over gedaan. Wel zijn er door de Hoge Raad grenzen gesteld aan de vergoeding die een werkgever dan moet betalen. De werkgever hoeft enkel de transitievergoeding te betalen, zoals deze is berekend tot het moment dat de werknemer 2 jaar ziek is geweest.

Wil uw werkgever niet meewerken aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, om zo onder betaling van de vergoeding uit te komen? Dan adviseren wij om hierover een procedure te starten.

Wat als er sprake is van gemaakte studiekosten?

Als u als werkgever studiekosten gaat betalen, kunt u schriftelijk overeenkomt dat deze kosten bij het einde van de arbeidsovereenkomst op de vergoeding in mindering worden gebracht. Ook kosten die worden gemaakt om de inzetbaarheid van een werknemer te bevorderen mogen, als dat vooraf schriftelijk is overeengekomen, op de vergoeding in mindering worden gebracht.

Arbeidsovereenkomst wordt gedeeltelijk beëindigd

Ook bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan in sommige gevallen aanspraak worden gemaakt op de transitievergoeding. Er moet dan wel minimaal sprake zijn van een urenverlies van 20%.

In welke wetsartikelen wordt de vergoeding geregeld?

De regels over de transitievergoeding staan in meerdere wetsartikelen vermeld. Dit zijn de artikelen 673, 673a tot en met d van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Daarnaast staan de regels over de compensatieregeling in artikel 673e van boek 7 van het burgerlijk wetboek vermeld.

Meer info over de transitievergoeding?

Mist u nog informatie over de transitievergoeding? Check ook de links in dit artikel die verwijzen naar verwante en uitgediepte onderwerpen. Heeft u daarna alsnog een vraag, neem dan contact met ons op. U kunt dat telefonisch doen door te bellen naar ons kantoor in Oss t. 0412 – 76 02 27 of naar ons kantoor in Veghel via t. 0413 – 35 22 11. Mailt u liever? Dat kan ook en doet u via dit mailadres: info@bernhaege.nl. We helpen u graag waar wij kunnen.