bouwstenen op de vloer bij de kinderopvang

Ouders nemen voor hun kinderen kinderopvang af. Er zijn hierbij diverse vormen van kinderopvang te onderscheiden. In dit artikel zal kort worden ingegaan op de verschillende varianten van kinderopvang, waarbij onderscheid gemaakt zal worden tussen formele en informele opvang.Daarbij zal ook ingegaan worden op enkele op handen zijnde wijzigingen in de Wet kinderopvang.

Formele kinderopvang

  1. De Wet kinderopvang geeft als definitie voor kinderopvang ‘het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint’. Het gaat er dus om dat er voor kinderopvang door derden betaling van de ouder plaatsvindt. De Wet kinderopvang onderscheidt hierbij twee vormen van opvang, te weten via een kindercentrum of via gastouderopvang.
  2. Gastouderopvang wil zeggen kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan de juridische ouder, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste vier kinderen in de woning van de ouder dan wel in de woning van de gastouder. Een kindercentrum wil zeggen een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt anders dan gastouderopvang. Alleen als het kindercentrum of de gastouderopvang (die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau) geregistreerd is, kan een ouder aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.
  3. Voor de kinderopvangtoeslag – een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang – is vereist dat het kindercentrum dan wel het gastouderbureau is opgenomen in een gemeentelijk register. Opname in dit register kan alleen als het kindercentrum dan wel het gastouderbureau aan de bij deze wet vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De kwaliteitseisen van geregistreerde opvangcentra en gastouderbureaus zijn nader uitgewerkt in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’.

Wijzigingen in de Wet kinderopvang

  1. In 2010 wordt naar verwachting de Wet Kinderopvang op een aantal punten gewijzigd, met name op het gebied van gastouderopvang. Onder voorbehoud van instemming van het parlement zullen de wijzigingen per 1 januari 2010 in werking treden.
  2. Het is de bedoeling dat de gastouderopvang wordt gesplitst in twee nieuwe opvangvormen, te weten in minicrèches en thuisopvang. Een minicrèche houdt in een geprofessionaliseerde vorm van gastouderopvang waaraan in de wet hogere kwaliteitseisen worden gesteld en waarvoor een hoger maximum uurtarief geldt dan voor thuisopvang. Onder thuisopvang wordt verstaan een lichtere vorm van opvang dat meer op de informele opvang lijkt en waarvoor een lager maximum uurtarief geldt dan een minicrèche en de huidige gastouderopvang.
  3. Voor beide opvangvormen zal gelden dat betrokkenen aangesloten moeten zijn bij een gastouderbureau. Gastouders bij een minicrèche zullen naast de huidige eisen voor gastouderopvang tevens aan diverse opleidingseisen moeten voldoen. Van opvangouders wordt dat niet vereist. Daarnaast geldt voor minicrèches dat er maximaal 6 kinderen (inclusief eigen kinderen) mogen worden opgevangen, terwijl bij thuisopvang het maximum 4 kinderen (inclusief eigen kinderen) is. Verder dient de minicrèche gevestigd te zijn op het woonadres van de aanbieder van de opvang. Thuisopvang kan plaatsvinden in de woning van de ouder of dat van de opvangouder.
  4. Ook zal er een wijziging plaatsvinden ten aanzien van vermelding in het (gemeentelijke) register van de gastouderopvang. Er zal één landelijk register kinderopvang komen, waarin alle formele opvang is opgenomen. Dit landelijke register zal de individuele gemeentelijke registers gaan vervangen. Opvang zal pas in het register worden opgenomen, als uit de inspectie van de GGD blijkt dat de opvang aan de wettelijk gestelde eisen voldoet. Alleen opvang die in het landelijke register is opgenomen komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Informele kinderopvang

  1. Naast de formele vormen van kinderopvang zijn er nog meer mogelijkheden van kinderopvang, alleen komen we dan in de informele/particuliere sfeer terecht. Voor deze opvang zijn geen wettelijke vereisten gesteld, nu de Wet kinderopvang daarop niet van toepassing is. Dit betekent ook dat daarvoor geen aanspraak op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten bestaat.
  2. Particuliere opvang in een thuissituatie kan worden vormgegeven door kinderen op te vangen in het huis van de ouder dan wel in het huis van de oppas. Ingeval de oppas bij de ouder thuis komt oppassen, dient in ogenschouw te worden genomen dat niet meer dan drie werkdagen per week in dat huis door hem/haar wordt opgepast. Anders zou dit tot een arbeidsrelatie tussen de ouder en de oppas kunnen leiden met alle verplichtingen van dien. Bij maximaal 3 dagen oppassen per week in het huis van de ouder ontstaat weliswaar een werkgever/werknemerrelatie, maar daarop is dan toch niet het ontslagrecht van toepassing alsook hoeven er geen werknemerpremies en dergelijke betaald te worden. Om eventuele problemen hierbij te voorkomen, kunnen de oppas en de ouder zich laten inschrijven bij een gastouderbureau, mits voldaan is aan de gastouderselectiecriteria. Dan zou de ouder eventueel weer in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag, tenminste als het een geregistreerd bureau is.
  3. Kortom, kinderopvang is mogelijk via een kindercentrum, een gastouderopvang dan wel via particulieren. Anno 2010 – onder voorbehoud dat de wetswijzigingen doorgevoerd zullen worden – zal gastouderopvang nog nader worden gesplitst in opvang via minicrèches en thuisopvang.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie kunt u mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413-352211. Belt u liever? Ons kantoor in Veghel kunt u bereiken op t. 0413 – 35 21 11 en ons kantoor in Oss op t. 0412 – 76 02 27.