Aansprakelijkheidsrecht advocaat.

mr. Annelies Jansen

profielfoto mr. Annelies Jansen

mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

profielfoto mr. Cynthia Timmer-Gijsbers

mr. Marissa Reedijk

profielfoto mr. Marissa Reedijk

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

De notaris speelt een bijzondere positie in ons rechtsverkeer. Notariële akten hebben een dwingende bewijskracht, wat betekent dat iedereen er vanuit mag gaan dat wat in de akte staat juist is. De akte heeft daardoor niet alleen gevolgen voor de partijen die in de akte worden genoemd, maar ook voor derden. Op de notaris rust dan ook een (zwaarwegende) zorgplicht.

Is er iets mis gegaan? Aansprakelijkheid notaris vaststellen? Lees direct verder of vraag het onze aansprakelijkheidsrecht advocaat.

Beroepsfout notaris: Kan ik een notaris aansprakelijk stellen?

De notaris dient te handelen zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam notaris mag worden verwacht. De notaris oefent daarnaast zijn taak onafhankelijk en onpartijdig uit ten opzichte van de partijen. Heeft de notaris beroepsfouten gemaakt en dus in strijd gehandeld met zijn zorgplicht? Dan kunt u de notaris aansprakelijk stellen en de schade die u als gevolg van deze beroepsfout lijdt op de notaris verhalen. Dat is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Zorgplicht notaris?

Wanneer u een notaris inschakelt bij de verkoop en levering van een onroerend goed dan zal er sprake zijn van een overeenkomst van opdracht. Op basis van deze overeenkomst dient de notaris de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Oftewel de zorgplicht notaris. Maar wat houdt dit nu precies in?

In de rechtspraak wordt er in het algemeen van uitgegaan dat een opdrachtnemer zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden als hij de opdracht heeft vervuld zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot met dezelfde kennis en ervaring in dezelfde situatie zou hebben gedaan. De wet- en regelgeving voor het notariaat spelen een belangrijke rol bij de invulling van deze norm.

Voorbeelden invulling zorgplicht bij onroerend goed?

Een voorbeeld vormt de informatieplicht die in artikel 43 lid 1 van de Wet op het Notarisambt is neergelegd. De informatieplicht van een notaris zorgt ervoor dat partijen voorafgaand aan het passeren van een akte de gelegenheid moeten hebben om van de inhoud kennis te nemen. Dit geldt ook in het geval dat iemand een volmacht heeft verleend voor bijvoorbeeld het ondertekenen van de akte.

De zorgplicht brengt verder met zich mee dat de notaris bij het verlijden van een akte niet alleen de inhoud aan de partijen mededeelt en toelicht, maar ook wijst op de gevolgen die uit die inhoud voortvloeien. In sommige gevallen dient gewaarschuwd te worden en dienen risico’s te worden besproken. Op die manier kan de notaris proberen te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van ondeskundige partijen door sterke/professionele partijen.

Ook dient de notaris te controleren of partijen instemmen met de in de akte opgenomen (bijzondere) bepalingen.

Aansprakelijkheid notaris richting derden?

Een notaris kan ook aansprakelijk zijn richting derden. Derden zijn alle (rechts)personen die niet betrokken zijn bij de contractuele relatie tussen de notaris en zijn cliënt. De notaris kan aansprakelijk zijn wanneer de notaris tekortschiet in de door hem of haar bij de ambtsuitoefening te betrachten zorgvuldigheid en het voorzienbaar is dat als gevolg van dat handelen schade aan derden wordt toegebracht. Dit wordt dan gezien als onrechtmatig handelen van de notaris richting de derde.

Een voorbeeld daarvan uit de rechtspraak is een zaak waarin de notaris een leveringsakte heeft gepasseerd voor een woning van een overleden persoon in de wetenschap dat deze woning voor de verkoop aan een ander aangeboden had moeten worden. De woning mocht dus niet verkocht en geleverd worden aan de huidige koper. De notaris was in dat geval aansprakelijk voor de schade van degene aan wie de onroerende zaak aangeboden had moeten worden.

Civiele of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris?

In een civiele procedure kan een notaris aansprakelijk worden gesteld en kan een vergoeding voor de schade worden gevorderd. Een notaris kan ook via het tuchtrecht aansprakelijk worden gesteld. In de tuchtrechtspraak wordt geoordeeld of de betreffende notaris heeft gehandeld in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen en gedragsregels.

Is dat niet het geval, dan kan de kamer voor het notariaat bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping of schorsing opleggen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Ondernemingsrecht.

Het recht dat van toepassing is op rechtspersonen zijnde bv’s, nv’s, vereniging en stichtingen.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Incasso.

Het innen van geld of openstaande vorderingen van een schuldenaar, ook wel wanbetaler genoemd.