Het handelsverkeer van bedrijven vindt steeds meer plaats via internet. Denk daarbij onder andere aan het groeiend aantal webwinkels. Bij het handelen via de elektronische weg dient wel op diverse juridische zaken te worden gelet, zoals onder andere de Wet Koop op Afstand, en het op de juiste wijze overeenkomen van de (elektronische) algemene voorwaarden.

Ook in de keuze van een domeinnaam staat men niet geheel vrij, aangezien voorkomen moet worden dat deze een inbreuk maakt op de handelsnaam van een andere concurrent dan wel dat de keuze van een domeinnaam een onrechtmatige daad jegens een derde oplevert. In het hiernavolgende zal kort nader worden ingegaan op de mogelijke juridische risico’s bij het kiezen van een domeinnaam.

Wat wordt verstaan onder handelsnaam en een domeinnaam?

Artikel 1 van de Handelsnaamwet verstaat onder een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en aan het handelsverkeer deelneemt. De Handelsnaamwet vereist overigens geen registratie om de handelsnaam te kunnen beschermen. Simpelweg het gebruik van de handelsnaam als aanduiding van de onderneming, bijvoorbeeld door vermelding van de bedrijfsnaam op briefpapier, levert een recht op en biedt bescherming. Dat de Handelsregisterwet om registratie vraagt, doet daar niets aan af.

Een domeinnaam is in beginsel niet meer of anders dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder. Het registratiesysteem van domeinnamen werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De registratie of reservering van een domeinnaam op zichzelf is in beginsel niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam.

Domeinnaam = handelsnaam

Een domeinnaam kan tot handelsnaam worden wanneer de domeinnaam gebruikt wordt ter aanduiding van de onderneming. Van belang hierbij is of en in hoeverre de domeinnaam overeenkomt met de handelsnaam van de domeinnaamhouder alsook de inhoud van de website die men door het intypen van de domeinnaam bereikt (het bedrijfsmatige karakter). Afhankelijk van de op die website weergegeven informatie kan de domeinnaam dan neigen naar een handelsnaam. In dat geval gaat de bescherming van artikel 5 Handelsnaamwet een rol spelen. Als twee ondernemingen dezelfde afzetmarkt hebben, beschermt genoemde wet in principe degene die deze handelsnaam het eerste voerde.

Domeinnaam niet in strijd met handelsnaam

Zolang de betreffende domeinnaam wordt gebruikt (als vindplaats/adres op internet) voor een website om bijvoorbeeld bezoekers door te linken (rerouting) en dus niet overeenkomt met de handelsnaam van de domeinnaamhouder, dan maakt de domeinnaam in beginsel geen inbreuk op een handelsnaamrecht van een ander. Echter kan dan toch vrijelijk gebruik gemaakt worden van een dergelijke domeinnaam?

Onrechtmatig handelen

Voormelde vraag is ontkennend te beantwoorden. Gebruik van een domeinnaam die nagenoeg gelijk is aan de handelsnaam van een ander die daarmee een zekere bekendheid heeft verworven kan onrechtmatig zijn, zo blijkt ook uit een arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 9 maart 2010. In dit arrest ging het om het volgende:

De twee strijdende partijen, Taartenwinkel.nl B.V. en GefeliciTAART B.V., verkopen beide taarten via webshops. De onderneming met de handelsnaam taartenwinkel.nl is al jaren te vinden te vinden op de gelijkluidende domeinnaam: www.taartenwinkel.nl. GefeliciTAART heeft zeer veel domeinnamen geregistreerd, waaronder www.taartwinkel.nl (en www.taartewinkel.nl), waarop de bezoeker steeds wordt doorgeleid naar haar eigenlijke website op www.gefelicitaart.nl. De domeinnaam taartenwinkel.nl is ouder dan de domeinnaam taartwinkel.nl.
Het Hof oordeelt dat het beroep van Taartenwinkel op haar handelsnaamrecht niet slaagt, nu GefeliciTAART de domeinnaam www.taartwinkel.nl niet als handelsnaam (maar slechts als vindplaats/adres op internet) voert.
Wel oordeelt het Gerechtshof dat GefeliciTAART onrechtmatig jegens Taartenwinkel handelt. Omdat Taartenwinkel een zekere mate van bekendheid heeft, zal het publiek door de andere zeer gelijkende domeinnaam in verwarring worden gebracht. GefeliciTAART heeft overigens erkend heeft dat zij welbewust zo veel mogelijk domeinnamen registreert die lijken op de handelsnamen van haar concurrenten, om zo bezoekers naar haar webshop te trekken. Daarmee overschrijdt zij volgens het Hof de grenzen van de eerlijke concurrentie. Het Hof concludeert dan ook dat sprake is van een onrechtmatige daad van GefeliciTAART.

Nu de domeinnaam in de hierboven aangehaalde uitspraak een onrechtmatige daad opleverde, mocht de betreffende website (onder een verbeurte van een dwangsom) niet meer gebruikt worden.

Conclusie

Kortom, het is raadzaam de domeinnaam van uw bedrijf op te laten nemen in het handelsregister en eventueel als merk te registreren. Daarnaast verdient het de aandacht te controleren of uw concurrent niet een met uw handelsnaam gelijk internetadres voert dan wel dat u een domeinnaam hanteert in strijd met de handelsnaam van een ander.

Voor aanvullende over informatie mail dan naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413-352211.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

IE

Het recht dat de eigendom op literaire en artistieke eigendom regelt in het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht.

Auteursrecht

Het absolute eigendomsrecht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst op zijn werk.

Handelsnaamrecht

Het gedeelte uit de Handelsnaamwet dat regels geeft met betrekking tot handelsnamen om verwarring en misleiding te voorkomen.