Advocaat Bestuursrecht - Bernhaege Advocaten in Veghel

Advocaat Bestuursrecht in Veghel, Uden of Oss

Een belangrijke instantie waar u in het dagelijks leven mee te maken heeft, is de gemeente (lees: het college van Burgemeester en Wethouders). Vaak gaat het contact met de gemeente goed, maar soms gaat het ook heel erg fout. U heeft te maken met een gemeente die niet alleen uw specifieke belang moet behartigen, maar ook – en bovenal – het algemene belang. De gemeente legt belastingaanslagen (OZB) op en nodigt u eens in de vier jaar uit om te komen stemmen voor de gemeenteraad. U zet daarnaast het huisvuil – al dan niet gescheiden op straat – in de verwachting dat het op de aangekondigde momenten wordt opgehaald namens of door diezelfde gemeente. Daarnaast ziet u of de plantsoenen door de gemeente worden bijgehouden. Uw contactervaringen met de lokale overheid zijn daarmee wel geteld.

Waarbij kan de Advocaat Bestuursrecht u van dienst zijn?

In tegenstelling tot de hiervoor gegeven voorbeelden kan de gemeente in sommige gevallen echter een (ongevraagde) “hindermacht” voor u zijn. U kunt te maken krijgen met bestuursdwang of een last onder dwangsom. De gemeente verplicht u dan bijvoorbeeld om binnen een betrekkelijk korte tijd een bouwwerk af te breken of terug te brengen in de oorspronkelijk staat. In veel gevallen is er dan sprake van schending van een vergunningsplicht: u heeft iets gedaan (of nagelaten) zonder dat u daarvoor een vergunning of ontheffing van de gemeente heeft ontvangen. In sommige gevallen mag de gemeente zelfs een bestuurlijke boete opleggen. We spreken hier over besluiten die door de gemeente ambtshalve (dus niet op aanvraag) zijn genomen en waartegen u bezwaar en beroep kan maken. De advocaat bestuursrecht van Bernhaege Advocaten kan u daarbij van dienst zijn.

De gemeente verricht daarnaast ook veel dagelijkse “feitelijke” handelingen. Dat zijn geen besluiten, maar vaak gaat het daarbij om zichtbare handelingen van of namens de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: het vuilnis ophalen en afval verwerken, maar ook het bijhouden van het openbaar groen is een feitelijke handeling, het kappen van bomen, het aanleggen van wegen (de beruchte drempels en plateaus). Daartegen kunt u geen bezwaar en beroep indienen, maar staat de weg open naar de burgerlijke rechter in het kader van een onrechtmatige overheidsdaad. In dat geval dient er dan wel sprake zijn van een “fout” van de gemeente die tot schade heeft geleid.

Voor steeds meer gevallen naar de bestuursrechter

Op dit moment is de scheidslijn tussen besluit en feitelijk handelen aan het verschuiven. Concreet betekent dat voor u dat u voor meer handelingen van de overheid terecht kunt bij de bestuursrechter hetgeen voor u voordeliger is dan in het geval u naar de burgerlijke rechter dient te gaan. Het griffierecht bij de bestuursrechter is lager en de procedure voor de bestuursrechter is laagdrempeliger.

Het is alleen niet zo gemakkelijk om te bepalen wanneer er nog sprake is van een besluit. Een voorbeeld. Onlangs legde een gemeente parkeerplaatsen aan voor de deur van bepaalde huizen. Die parkeerplaatsen ontstonden doordat er strepen werden getrokken op het asfalt en op grond van het verkeersbesluit. Dat verkeersbesluit alleen maakt niet dat die parkeerplaatsen daar mogen komen. Daar heb je die strepen voor nodig. Maar het trekken van strepen is een feitelijke handeling en het verkeersbesluit – het woord zegt het al – is een besluit. Het zou natuurlijk heel vreemd zijn als je voor het trekken van de streep naar de burgerlijke rechter moet en voor het verkeersbesluit naar de bestuursrechter. Hierop is een oplossing gevonden. Bepalend is namelijk de vraag of het om een bestuursrechtelijke aangelegenheid gaat. Is dat het geval dan kan je bij de bestuursrechter terecht. Allebei de aspecten neemt u dan in één keer mee: de strepen op het asfalt én het verkeersbesluit: want samen levert dat de parkeerplaats op.

De advocaat bestuursrecht van Bernhaege Advocaten kan u van een gedegen advies voorzien indien u wilt weten op welke manier u kunt ageren tegen het handelen van de overheid.

Advocaat Bestuursrecht met ervaring

De advocaat bestuursrecht binnen Bernhaege Advocaten is mr. drs. Albert Theunen.

Nadat hij 10 jaar als stafjurist bij de lokale overheid had gewerkt, heeft mr. drs. Albert Theunen in 2002 de overstap naar de advocatuur gemaakt. In datzelfde jaar heeft hij aan de Grotius Academie de postdoctorale opleiding bestuursrecht met goed gevolg afgerond. Door zijn jarenlange ervaring bij de overheid kent hij de klappen van de zweep in overheidsland en kan hij u als geen ander bijstaan op het gebied van bestuursrechtelijke kwesties. Naast bestuursrecht behoren het bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht tot zijn specialismen.

Mr. drs. Albert Theunen is lid van de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten en van de Vereniging voor Bestuursrecht. Daarnaast neemt hij zitting in bezwaar- en beroepschriftencommissies, is hij docent bestuursrecht in het hoger onderwijs en doceert hij het vak bestuursrecht aan advocaten die de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten volgen.

Deze nevenactiviteiten in combinatie met zijn praktijkervaring zijn de garantie dat de advocaat bestuursrecht van Bernhaege Advocaten op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen aangaande zijn specialisme.

Contact mr. drs. Albert Theunen

Contact met de Advocaat Bestuursrecht van Bernhaege Advocaten

Het vorengaande laat slechts een aantal gevallen zien waarin onze advocaat bestuursrecht u van dienst zou kunnen zijn. Bent u bijvoorbeeld in aanraking gekomen met de gemeente doordat u een last onder dwangsom is opgelegd, heeft u een brief van de gemeente ontvangen of heeft u wellicht iets opmerkelijks gelezen op de gemeentepagina in de krant?

Een advocaat bestuursrecht in uw eigen omgeving waar u direct terecht kunt, kan dan uitkomst bieden. Bernhaege Advocaten is dat adres voor Veghel en omgeving.

Neem direct vrijblijvend contact met ons op.