Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en versoepelde regels voor werknemers en werkgevers - Bernhaege Advocaten

Het is noodzakelijk dat mensen langer doorwerken omdat de beroepsbevolking krimpt en de om de AOW betaalbaar te houden. Daarvoor bestaat de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Door het afschaffen van de vut en prepensioen is de arbeidsdeelname van ouderen toegenomen. Ook de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd draagt hieraan bij.

Voor de oudere werknemer is echter het vaak moeilijk om na een ontslag weer aan het werk te komen. Om ouderen aan de bak te helpen en te houden gelden er een aantal speciale regels. De speciale behandeling rondom een oudere werknemer wordt met de WWZ (wet werk en zekerheid) uitgebreid. Het gaat hier dus om de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor een oudere werkzoekende is het handig om te weten waaruit de huidige en toekomstige voordelen bestaan en om uw potentiële werkgever hierop te wijzen. Voor werkgevers zijn 65-plussers interessant door hun ervaring, expertise en lagere loonkosten.

Premiekorting

Neemt een werkgever een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder aan, dan geldt er voor de werkgever een korting op de premie voor werknemersverzekeringen (welke korting bij een driejarig dienstverband kan oplopen tot een bedrag van € 7.000,-).

Om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te bevorderen wordt het werkgevers makkelijker gemaakt om deze groep tijdelijk in dienst te houden en eenvoudiger te ontslaan. Versoepeling van deze regels moet de terughoudendheid bij werkgevers om oudere werknemers in dienst te houden wegnemen.

Bij een reorganisatie van een bedrijf moet eerst afscheid worden genomen van een AOW-er en pas daarna komen andere werknemers voor ontslag in aanmerking.

Pensioenontslag

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de pensioenleeftijd of AOW leeftijd bereikt, hoeft de werkgever na 1 juli 2015 niet meer voor toestemming langs het UWV. Ook een transitievergoeding hoeft dan niet te worden voldaan.

Verder is de Tweede Kamer in maart 2015 akkoord gegaan met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De inwerkingtreding van deze wet was 1 juli 2016.

Deze wet beoogt het werken door AOW’ers te bevorderen. Zo wordt na invoering van deze wet de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, de reïntegratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot 6 weken (dat is nu 2 jaar). Daarnaast wordt de opzegtermijn voor de werkgever beperkt tot maximaal 1 maand (dat kan nu oplopen tot 4 maanden). Ook krijgt een AOW-gerechtigde van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens de ziekteperiode recht op een ziektewetuitkering van maximaal 6 weken.

Aanpassing van de ketenregeling

Ook wordt de ketenregeling voor een werkende AOW-er aangepast. De ketenregeling regelt kort gezegd wanneer, na hoeveel arbeidsovereenkomsten en hoeveel tijd er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Ook wil men de wet minimumloon op deze groep werknemers van toepassing verklaren.

Als wordt doorgewerkt kan uitstel van de pensioenuitkering gewenst zijn. Hieraan zijn pensioen-technisch en fiscaal voorwaarden verbonden. Zo dient de mogelijkheid tot uitstel te zijn opgenomen in het pensioenreglement. Neem gerust contact met ons op als u meer vragen heeft over de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.