Wet Huis voor Klokkenluiders - Wettelijke taak misstanden eerst intern melden - Bernhaege Advocaten

Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen

Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer De wet Huis voor Klokkenluiders met algemene stemmen aangenomen. De afdeling advies zal werknemers adviseren om misstanden eerst intern te melden en krijgt hiertoe een wettelijk taak. Binnen het Huis worden een afdeling advies en een afdeling onderzoek ingericht, die elk een eigen wettelijke taak hebben en eigen verantwoordelijkheden kennen.

Er wordt een nieuw artikel 7: 658c BW opgenomen: ‘De werkgever mag de werknemer niet benadelen als gevolg van het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1, onderdeel d. van de Wet Huis voor klokkenluiders tijdens en na de behandeling van deze melding bij de werkgever of de daartoe bevoegde instantie’;

Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn wettelijk verplicht een interne regeling voor de omgang met klokkenluiders op te stellen;

In artikel 27 WOR wordt de instemmingsplicht opgenomen voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de interne procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

De wet Huis voor Klokkenluiders zal naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden. Het adviespunt heeft een informatiepakket samengesteld voor de private en de semipublieke sector (zoals bijvoorbeeld zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen). Dit informatiepakket bestaat uit een informatiebrief en een modelregeling met bijbehorende toelichting.

Lees hier meer over de Wet Huis voor Klokkenluiders.