vrouw handigt geld over aan haar ex-partner in verband met de wet herziening partneralimentatie 2020

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving ziet op de maximale duur dat partneralimentatie dient te worden betaald aan de ex-partner. De Wet herziening partneralimentatie 2020 geldt voor alle verzoeken tot echtscheiding (waaraan een verzoek tot partneralimentatie is gekoppeld) die nà 1 januari 2020 zijn ingediend. Is het verzoek vóór 1 januari 2020 ingediend dan geldt in die gevallen de oude regeling.

Oude regeling versus nieuwe regeling: van 12 naar 5 jaar

Volgens de oude regeling bedraagt de maximale duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie 12 jaar. Mei 2019 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie en deze ging in januari 2020 in werking. Sindsdien geldt: indien het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en indien er geen kinderen binnen het huwelijk zijn geboren dan is de termijn maximaal de duur van het huwelijk. De verplichting vangt aan op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit is van toepassing op alle gevallen.

Volgens de nieuwe regeling is het uitgangspunt van de Wet herziening partneralimentatie 2020 dat de duur van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie maximaal 5 jaar bedraagt. De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Heeft het huwelijk op de datum van ontbinding dus 8 jaar geduurd? Dan bedraagt de maximale termijn van de onderhoudsverplichting 4 jaar.

De nieuwe regeling leidt dus in beginsel tot een aanzienlijke verkorting van de eerder geldende termijn van maximaal twaalf jaar.

Uitzonderingen Wet herziening partneralimentatie 2020

Op de hoofdregel van maximaal 5 jaar zijn drie uitzonderingen:

  1. Moet er ook voor jonge kinderen gezorgd worden? Dan is de duur van de alimentatieverplichting gekoppeld aan het tijdstip waarop het jongste kind 12 jaar wordt.
  2. Bij een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar en indien de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de voor deze persoon geldende AOW-leeftijd, duurt de verplichting maximaal tot het bereiken van die AOW-leeftijd. Tip: via deze site kan de AOW-leeftijd van de onderhoudsgerechtigde worden achterhaald.
  3. Heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar en is de onderhoudsgerechtigde geboren op of voor 1 januari 1970? Dan bedraagt de verplichting maximaal 10 jaar. Dit geldt dus voor alle alimentatiegerechtigden van 50 jaar of ouder. Het is echter niet van toepassing op alimentatiegerechtigden die nog geen 57 jaar zijn. In dat geval geldt de regeling zoals vermeld onder 2.

Bij de 2e en 3e uitzondering is gekozen voor een termijn van 15 jaar als zijnde een langdurig huwelijk. Dit is omdat uit onderzoek gebleken is dat een gemiddeld huwelijk 14,5 jaar duurt.

Verlenging mogelijk?

Net als de oude wet kent ook de nieuwe wet onder omstandigheden de mogelijkheid van een verlenging van de alimentatieverplichting. Onder de nieuwe wet is deze regeling ruimer geformuleerd dan onder de oude wetgeving. Het is de vraag of de rechters onder de nieuwe regelgeving vaker een verzoek tot verlenging zullen gaan toewijzen. De rechtspraktijk zal dit moeten gaan uitwijzen.

Wilt u meer info over de Wet herziening partneralimentatie 2020?

Wilt u meer weten en bent u benieuwd naar onder welke omstandigheden verlenging aan de orde kan zijn? Neem dan contact op met onze echtscheidingsadvocaat. Ook kunt u ons een e-mail sturen op info@bernhaege.nl. Bellen kan uiteraard ook. U bereikt ons kantoor in Veghel via 0413 – 35 21 1 en ons kantoor in Oss via 0412 – 76 02 27.