Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding bij u betekent, staan op het voorblad van de dagvaarding de namen van de partijen. Daaronder staat wanneer u bij welke rechtbank dient te verschijnen. Ook staat daarbij of dat in persoon is of bij advocaat. Op deze dag hoeft u niet naar de rechtbank toe. Het is een administratieve handeling waarmee u aangeeft dat u deelneemt aan de procedure.

Wanneer u als opgeroepen partij niet in de procedure verschijnt, dan zal de rechter toetsen of aan alle formele vereisten voor de oproeping en verschijning is voldaan. Is de dagvaarding bijvoorbeeld op de juiste wijze en tegen de juiste termijn betekend? Als de rechter vindt dat aan deze vereisten is voldaan, maar u bent niet in de procedure verschenen, dan wordt verstek tegen u verleend. Dat kan ook het geval zijn wanneer u niet op de juiste wijze in het geding bent verschenen. Doordat u zich bijvoorbeeld in persoon meldt en niet bij advocaat, of wanneer u het griffierecht niet tijdig voldoet. Griffierecht is een vaststaand bedrag dat u bij de rechtbank dient te betalen om de zaak in behandeling te laten nemen.

Als aan de formele vereisten is voldaan, dan zal de rechter vervolgens kijken naar de vordering van de eiser. Deze vordering wordt in een verstekvonnis meestal toegewezen. Dit is alleen anders wanneer deze vordering de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Van u als gedaagde is dan geen verweer bekend bij de rechter, dus dat wordt ook niet meegenomen in de beoordeling. Als gevolg daarvan vindt er slechts een beperkte toetsing plaats, waardoor zelfs substantiële vorderingen bij verstek toegewezen kunnen worden.

Tussen het moment dat de rechtbank vaststelt dat u als gedaagde partij niet in de procedure bent verschenen en het uitspreken van het verstekvonnis zit meestal vier weken. In die periode kan het verstek nog door u gezuiverd worden. Dit kunt u doen door alsnog op de juiste manier in de procedure te verschijnen of het griffierecht te betalen. Wanneer het verstek is gezuiverd, wordt de procedure vervolgens op de normale wijze voortgezet en zult u een termijn krijgen om alsnog op de dagvaarding te reageren. Zuivert u het verstek niet, dan zal de rechter overgaan tot het wijzen van het verstekvonnis.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27