Open studieboeken met pen en schrift - studiekosten terugbetalen aan werkgever

Weet u wanneer u als werkgever terugbetaling van studiekosten van een werknemer kunt vragen? Weet u aan welke vereisten een studiekostenbeding dient te voldoen? Lees hieronder meer om erachter te komen hoe dit werkt. De afspraken over de studiekosten terugbetalen aan een werkgever worden namelijk niet altijd goed vastgelegd.

De waarde van up-to-date opgeleid personeel

Enerzijds is het voor een werkgever waardevol dat het personeel goed is opgeleid en de kennis van werknemers up-to-date blijft. Anderzijds draagt een opleiding volgen voor een werknemer bij aan zijn zelfontplooiing en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Daarom zal een werkgever dus vaak wel willen investeren in opleiding. Maar het kan voorkomen dat een werknemer na het volgen van de opleiding alsnog vertrekt. Niet meer dan logisch dat u als werkgever dan graag wil dat de studiekosten aan u worden terugbetaald.

Wat wordt verstaan onder studiekosten?

Onder studiekosten worden de kosten van een studie verstaan, die een werknemer moet volgen van de werkgever. Hierbij kunt u denken aan diverse kosten, zoals:

  • Cursus- en lesgelden.
  • Aanschaf van het verplicht gestelde materiaal.
  • Examengelden.
  • Diplomakosten.
  • Met de studie samenhangende reiskosten en verblijfskosten.

Daarnaast kunt u ook denken aan het verlenen van studieverlof voor de lessen die de werknemer gedurende de normale werktijd moet volgen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de dagen waarop hij of zij deelneemt aan een examen, tentamen of (eind)toets.

Welke afspraken kunt u maken over studiekosten?

Veel werkgevers willen afspraken met een werknemer maken over de studiekosten die door de werkgever worden betaald. U bent als werkgever dan wel gebonden aan de eisen van goed werkgeverschap en de norm van redelijk- en billijkheid zoals neergelegd in artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek. De hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, heeft al in een uitspraak die zij in 1983 heeft gedaan, richtlijnen hiervoor gegeven. Deze richtlijnen gelden nog steeds.

Wat staat er in een studiekostenbeding?

In een studiekostenbeding leggen de werkgever en werknemer afspraken vast over het terugbetalen van de studiekosten. Deze afspraken gaan over wanneer de werknemer binnen een bepaalde periode na afronding van de studie weggaat. Een studiekostenbeding dient aan de volgende criteria te voldoen:

  1. Het dient de tijdsduur vast te stellen gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden.
  2. Het dient te bepalen dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen.
  3. De terugbetalingsverplichting dient te verminderen naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de onder (1) bedoelde tijdsduur.

Het studiekostenbeding dient aan al deze 3 vereisten te voldoen. Ontbreekt een van de vereisten, dan is de kans erg groot dat u een werknemer niet kunt houden aan terugbetaling van de studiekosten. Het is dus van belang dat, voordat een werknemer een opleiding gaat volgen, u hier samen afspraken over maakt. Vervolgens moet u deze afspraken op papier zetten en dit beiden ondertekenen.

Studiekosten in mindering brengen op transitievergoeding

U mag ook overeenkomen dat de door werkgever betaalde opleidingskosten op een eventueel bij het einde van het dienstverband verschuldigde transitievergoeding in mindering worden gebracht. Ook dan geldt dat u deze afspraak schriftelijk moet vastleggen en u beide deze afspraak moet ondertekenen.

Neem voor meer info contact met ons op

Als werkgever mag u met werknemer afspraken maken over studiekosten. Zo mag u afspreken dat de werknemer, ook als de werkgever deze kosten al heeft betaald, deze kosten moet terugbetalen. Wel dient er dan aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven te worden voldaan. Let hier dus goed op. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door te mailen naarinfo@bernhaege.nl. Ook telefonisch kunt u ons bereiken. Bel voor onze vestiging in Veghel naar t. 0413 – 35 22 11 en voor onze vestiging in Oss naar t. 0412-76 02 27. Wij helpen u graag verder!