schijnconstructies worden aangepakt
Door alle aandacht die –overigens terecht- wordt geschonken aan de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de inwerkingtreding van het tweede deel van deze wet per 1 juli 2015 is het bijna onopgemerkt gebleven dat per die datum ook de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking is getreden. Bent u werkgever of opdrachtgever?

In dat geval kan deze wet ook voor u belangrijke gevolgen hebben. Hoog tijd dus om ook aan deze wet de nodige aandacht te besteden en in te gaan op de belangrijkste gevolgen die de Wet Aanpak Schijnconstructies voor het arbeidsrecht en vooral ook voor u als werkgever of opdrachtgever met zich meebrengt.

Achtergrond en doel van de aanpak van schijnconstructies

De afgelopen jaren zijn de arbeidsvoorwaarden steeds meer onder druk komen te staan door de economisch mindere tijden en de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan. Ook de toename van arbeidskrachten uit het buitenland kan zorgen voor een extra druk op u om de arbeidskosten te verlagen. Sommige werkgevers proberen daardoor helaas de wet- en regelgeving op een ‘creatieve’ manier te ontduiken of te omzeilen door zich te bedienen van zogenaamde schijnconstructies bij het aannemen of inhuren van (buitenlandse) werknemers. Werknemers krijgen dan niet de minimale arbeidsvoorwaarden- of omstandigheden waar zij recht op hebben, doordat de feitelijke situatie afwijkt van de situatie zoals die op papier wordt voorgespiegeld. Sectoren waarin deze constructies regelmatig voorkomen, zijn de bouw, de tuinbouw en de vervoerswereld. Met de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies beoogt de wetgever de oneerlijke concurrentie tussen bedrijven aan te pakken én te voorkomen en de rechtspositie van de werknemer te versterken. Daarnaast dient deze wet bij te dragen aan de eerlijke beloning van de werknemer, conform wet- en regelgeving, cao of afspraken op basis van een individuele arbeidsovereenkomst.

Bij schijnconstructies krijgen werknemers niet de minimale arbeidsvoorwaarden- of omstandigheden waar zij recht op hebben, doordat de feitelijke situatie afwijkt van de situatie zoals die op papier wordt voorgespiegeld.

Uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid

De belangrijkste wijziging die de Wet Aanpak Schijnconstructies met zich meebrengt is misschien wel gelegen in de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid voor loon die per 1 juli 2015 in werking is getreden. Op basis van de voor die datum geldende wet- en regelgeving waren niet alle schakels in een keten aansprakelijk indien een werknemer werd onderbetaald of zelfs helemaal niet werd uitbetaald. De Wet Aanpak Schijnconstructies heeft hierin verandering gebracht door te bepalen dat niet alleen de werkgever en zijn opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onderbetaling of uitbuiting van een werknemer, maar door de aansprakelijkheid voor de niet-naleving uit te breiden tot alle partijen in de keten. In de keten waarin een werknemer arbeid verricht dient dan wel sprake te zijn van een (of meer) overeenkomst(en) van opdracht of aanneming van werk. Daarnaast dient de arbeid van de werknemer te worden verricht ter uitvoering van die overeenkomst(en). Indien dit het geval is en de loonvordering van de werknemer wordt niet voldaan door de werkgever en/of diens opdrachtgever dan kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden hogere schakels in de keten aansprakelijk stellen (van onder naar boven) voor het volledige loon.

Andere gevolgen per 1 juli 2015

  • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en werkgevers- en werknemersorganisaties gaan informatie uitwisselen als het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.
  • De inspectieresultaten van de Inspectie SZW zullen met vermelding van de namen van de gecontroleerde bedrijven openbaar worden gemaakt.
  • De Wet minimumloon geldt ook voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn.

Gevolgen per 1 januari 2016

  • Op het wettelijk minimumloon mag u geen inhoudingen of verrekeningen, zoals voor huisvesting of ziektekostenpremies, laten plaatsvinden.
  • Minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon dient u giraal aan de werknemer uit te betalen.
  • De bedragen waaruit het loon van de werknemer is samengesteld dient u niet alleen op de loonstrook te vermelden, maar dient u ook te specificeren. Dit geldt ook voor inhoudingen op het loon en eventuele onkostenvergoedingen.
  • Artikel 7:692 BW met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid vervalt.

Tot slot

Ook de Wet Aanpak Schijnconstructies kan dus voor u als werkgever of opdrachtgever belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Dit geldt eens temeer nu de Inspectie SZW in bepaalde gevallen bij niet-naleving boetes of een last onder dwangsom kan opleggen. Voor meer informatie over de wetswijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht, mail naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.