Voor een relatiebeding gelden dezelfde regels als voor een concurrentiebeding - Bernhaege Advocaten

Op 3 maart jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat voor het (rechtsgeldig overeenkomen van een) relatiebeding (in een reglement) dezelfde vereisten gelden als voor een concurrentiebeding.

De Hoge Raad verwijst in haar uitspraak naar het arrest in de zaak Philips/Oostendorp, waarin door de Hoge Raad wordt ingegaan op de vereisten voor het aangaan van een concurrentiebeding.

De eis dat een concurrentie- en relatiebeding schriftelijk moeten worden overeengekomen, is een bijzondere waarborg dat de werknemer de consequenties en dergelijk voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen.

Een concurrentiebeding en relatiebeding kunnen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Als de bedingen in een arbeidsvoorwaardenreglement zijn opgenomen, dan zijn ze alleen van toepassing als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

“- de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of

– de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding.”

De werkgever kon in deze zaak niet bewijzen dat het arbeidsvoorwaardenreglement tegelijkertijd met de arbeidsovereenkomst was verstrekt. Het relatiebeding was dus niet rechtsgeldig overeengekomen.

Neemt u een relatiebeding in een arbeidsvoorwaardenreglement op, dan moet u dus als werkgever kunnen bewijzen dat het reglement tegelijkertijd met de ondertekening aan de werknemer is overhandigd.