vrouw thuis aan het werk - rechten en plichten thuiswerken

In verband met het coronavirus hebben de afgelopen tijd veel mensen thuisgewerkt. Een groot aantal werkgevers overweegt werknemers ook in de toekomst thuis te laten werken. Dit omdat er een groot aantal voordelen zit aan thuiswerken; zo is er geen sprake van reistijd en reiskosten. Dit bedrijf heeft de omslag bijvoorbeeld al gemaakt. Ook voor de toekomst is het thuiswerken dus actueel. In deze blog gaan we in op de rechten en plichten van werknemers en de verplichtingen van werkgevers bij thuiswerken.

Een goede werkplek verzorgen

Ook als er thuis wordt gewerkt, dient de werkgever te zorgen voor een goede werkplek van de werknemer. Dit volgt uit artikel 1.43 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Er geldt een zogenaamd verlicht regime, wat betekent dat bepaalde Arbo-verplichtingen niet van toepassing zijn. Hierbij kunt u denken aan verplichtingen die toezien op de grootte van de werkruimte of verplichtingen met betrekking tot de brandveiligheid.

Wel dient de werkgever (op grond van artikel 5.4 juncto 1.47 lid 2 Arbeidsomstandighedenbesluit) te zorgen voor een ergonomisch ingerichte werkplek. Dat betekent dat er sprake dient te zijn van een werkplek die goed is voor uw lichaam. Concreet; uw werkgever dient te zorgen voor een goede stoel en bureau. Voor een werkgever is het aan te bevelen overeen te komen dat u mag controleren of de thuiswerkplek aan de vereisten voldoet. Als een werkgever niet zorgt voor een goede werkplek, kan een werknemer die hierdoor schade lijdt de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen.

Kosten van de werkplek

Op grond van artikel 44 van het Arbeidsomstandighedenbesluit komen de kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek voor rekening van de werkgever. U kunt hierbij denken aan de kosten van het bureau en de stoel, maar ook aan de kosten voor de computer of laptop en printer. Al deze middelen kunnen belastingvrij ter beschikking worden gesteld.

Zicht op werktijden

De werkgever dient erop toe te zien dat een werknemer niet een verhoogd risico loopt op een burn-out door erop toe te zien dat de werknemer niet structureel te lang werkt. Dat kan bijvoorbeeld door het installeren van software op de computer waarbij de computer na een bepaalde tijd automatisch wordt geblokkeerd.

Privacy bewaken

Voor een werkgever is het soms lastig te controleren wat een werknemer thuis doet. Werk en privé zullen bij thuiswerken nogal eens door elkaar heen gaan lopen. In sommige gevallen mag de werkgever dat bijvoorbeeld via software controleren. De werkgever moet dan vooraf aan de werknemer kenbaar maken dat hij controles uitvoert en met welk doel dat gebeurt. Als de controle op een andere manier kan worden uitgevoerd, dan moet de werkgever van die andere mogelijkheid gebruik maken.

Verder mag een werkgever ook bij thuiswerken geen privé e-mail van de werknemer bekijken. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal een werkgever ook aan de werknemer kenbaar moeten maken op wat voor manier de gegevens worden verwerkt.

Heeft u recht op thuiswerken?

Een vraag die ons regelmatig wordt voorgelegd, is of een werknemer het recht heeft om vanuit huis te werken. Dat is niet het geval. Een werknemer kan natuurlijk een verzoek aan de werkgever doen om thuis te mogen werken, maar een werkgever mag dit verzoek afwijzen.

Het verzoek dat door een werknemer dan wordt gedaan, valt onder de (op 1 januari 2016 in werking getreden) Wet Flexibel Werken (Wfw). Een werknemer moet dan minimaal 6 maanden in dienst zijn voordat hij een dergelijk verzoek kan doen. Een werkgever hoeft bij afwijzing niet aannemelijk te maken dat dit op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen niet mogelijk is. Een werkgever hoeft het verzoek alleen in overweging te nemen en dient te motiveren waarom hij het afwijst.

Als een werknemer en werkgever in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen dat de werknemer het recht heeft om (een of meerdere dagen) thuis te werken, dan is sprake van een arbeidsvoorwaarde. Wil een werkgever dit wijzigen, dan wordt dit verzoek beoordeeld aan de eisen van goed werkgeverschap.

Ook door (vrees voor) het coronavirus, of het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, ontstaat geen recht op thuiswerken, zie deze uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Overeenkomst van opdracht

In een aantal gevallen wordt er niet thuis gewerkt op grond van een arbeidsovereenkomst, maar op grond van een overeenkomst van opdracht. Ook dan gelden, als de thuiswerker onder gezag van de opdrachtgever werkzaam is, voor de opdrachtgever de verplichtingen die te maken hebben met de arbeidsomstandigheden. Soms wordt in een CAO bepaald dat thuiswerkers die geen arbeidsovereenkomst hebben ook onder de CAO vallen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over thuiswerken? Wilt u weten waar u(w werknemer) recht op heeft, of wat uw verplichtingen zijn bij thuiswerken? Heeft u vragen? Wij hebben hier veel praktijkervaring mee en helpen u graag. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Dat kan via de mail door te mailen naar info@bernhaege.nl. Ook bent u altijd welkom ons te bellen. Voor het kantoor in Veghel belt u naar 0413 – 35 22 11. Wenst u iemand van het kantoor in Oss te spreken, dan kunt u bellen naar 0412 – 76 02 27. Wij staan voor u klaar!