fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Ondernemingsrecht

Alles over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een subsidieregeling voor werkgevers die dankzij de corona crisis getroffen worden door een omzetdaling. We leggen uit wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie en hoe deze berekend wordt.

Invloed als aandeelhouder door agenderingsrecht

Aandeelhoudersinvloed is vooral uit te oefenen voorafgaand en tijdens de vergadering van aandeelhouders, onder andere omdat u als aandeelhouder met een belang van 3% het agenderingsrecht heeft. In dit artikel leggen we uit hoe dit recht in te zetten is.

Zorg voor bewijs van deugdelijke administratie

Bestuurdersaansprakelijkheid na verkoop aandelen voorkomen? Lees hier hoe u ervoor kunt zorgen dat u niet persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor schulden van de verkochte onderneming.

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Wat zijn uw rechten als aandeelhouder?

Weet u precies wat uw rechten als aandeelhouder zijn? In deze blog leggen we uit welke invloed u heeft in de aandeelhoudersvergadering en wat uw stem- en vergaderrecht betekenen.

Bestuurdersaansprakelijkheid: ook voor fouten van voorgangers!

Een nieuw bestuur, of zelfs een enkel bestuurslid kan persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor 'kennelijk onbehoorlijk' beleid van het vorige bestuur. Dit tenzij het nieuwe bestuur(slid) kan bewijzen dat deze geen verwijt te maken valt van handelingen van (voormalige) medebestuurders. Lees meer.

Ondernemers opgelet: geef tijdig uw UBO door voor het UBO-register

Bezit u aandelen in een nv of bv of bent u op een andere wijze belanghebbende van een organisatie? Bent u geïnteresseerd in de (in)directe belangen in ondernemingen van uw zakenrelaties? Verdiep u dan eens in de komst van het UBO-register. Dit nieuwe register maakt gegevens van Ultimate Beneficial Owners - uiteindelijk belanghebbenden - van organisaties inzichtelijk.

Aandelen overdragen en Blokkeringsregeling BV

Bent u aandeelhouder in een BV? En bent u van plan uw aandelen over te dragen? Het is erg belangrijk dat u nakijkt of u een eventuele blokkeringsregeling na moet leven.

Pre pack: werknemer is beschermd bij doorstart na faillissement

Bij een pre pack gaat de rechter over tot het benoemen van een “beoogd curator” die met goedkeuring van een “beoogd rechter-commissaris” voorafgaand aan het daadwerkelijke faillissement al een doorstart voorbereidt met veelal een afgeslankt personeelsbestand.

Let op: wettelijke betalingstermijn maximaal 60 dagen

Als mkb’er of zzp’er kunt u te maken krijgen met opdrachtgevers die lange betalingstermijnen hanteren waardoor u ook erg lang op uw geld moet wachten. Vaak wordt die termijn zelfs opgerekt tot 90 of zelfs 120 dagen terwijl u al wel kosten heeft moeten maken. Dit kan voor financiële problemen zorgen.

Uittreden VOF? Let op de gevaren!

Een vennootschap onder firma (vof) is een populaire ondernemingsvorm. Het is gemakkelijk op te richten – een schriftelijk contract is niet vereist – en er is geen minimaal startkapitaal nodig. Toch is het oppassen geblazen: de vof heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Wat is verrekening?

Eerder schreven wij een artikel over ‘opschorting’: een juridisch middel dat gebruikt kan worden om financiële risico’s te beperken. Een ander middel om de financiële risico’s van uw onderneming te beperken is verrekening van vorderingen. Hier leest u wat dit precies is en hoe u dit moet doen.

Non Concurrentiebeding bij overgang van onderneming

Met betrekking tot de rechten van een werknemer bij overgang van onderneming is in de (Europese) wet- en regelgeving het nodige geregeld en over de uitleg van deze regels zijn al veel procedures gevoerd. Maar wat gebeurt er met het non concurrentiebeding van een werknemer die voor de overgang van onderneming uit dienst gaat?

Geen ondernemingsraad? Mogelijk grote gevolgen bij overname

Heeft uw bedrijf geen ondernemingsraad? Een ondernemer heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) de verplichting om een ondernemingsraad in te stellen indien hij een onderneming in stand houdt waar in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn.

Afgebroken onderhandelingen bij bedrijfsovernames

In het Nederlandse recht vormt het beginsel van de contractsvrijheid een belangrijk uitgangspunt. Dit houdt in dat contractspartijen in beginsel vrij zijn om te bepalen met wie en op welke wijze zij een overeenkomst wensen te sluiten. De contractsvrijheid omvat ook de vrijheid die partijen hebben om onderhandelingen af te breken. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat deze vrijheid niet geheel onbegrensd is.

Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod gevolgen bestuurders

Op 1 juli 2016 is de Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk om bestuurders die zich bezighouden met faillissementsfraude of die zich in de periode voorafgaand aan het faillissement schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur langs de civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen.

Bestuurder denk aan de deponeringsplicht

Met ingang van het jaar 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort. Als bestuurder is het erg belangrijk van deze wijzigingen kennis te nemen.

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Flex-BV

Bent u bestuurder bent van een besloten vennootschap (BV)? Sinds de komst van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht oftewel de Flex-wet is er het nodige veranderd. Een BV oprichten is voortaan gemakkelijker. Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is immers sinds 1 oktober 2012 afgeschaft en er zijn meer mogelijkheden om een BV

Moeten webwinkeliers nu wel vrezen voor sluiting?

Een eerder artikel ging in op de vraag of webwinkels vanuit huis toegestaan zijn of niet. Hierbij werd een uitspraak besproken waarin een fietsenwebwinkel vanuit huis niet was toegestaan, nu vanwege de ruimtelijke uitstraling de webwinkel aan te merken was als detailhandel, hetgeen in strijd was met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Er waren namelijk

We zijn u graag van dienst als u een rechtsbijstandverzekering heeft

Veel mensen met een rechtsbijstandverzekering denken dat zij geen vrije advocaatkeuze hebben. Regelmatig zijn rechtsbijstandverzekerden echter niet tevreden over de dienstverlening van hun rechtsbijstandverzekeraar. Gebrek aan nauwkeurigheid, betrokkenheid en kennis van het dossier vormen hierbij veelgehoorde klachten. Daarom gaat dit artikel over het recht om uw eigen advocaat te kiezen. Ook als u dus

(Kleine) webwinkels vanuit woningen toegestaan of niet?

In een uitspraak van de Raad van State dolf een webwinkelier het onderspit en moest zij haar werkzaamheden staken omdat de handel vanuit een woning aan te merken was als detailhandel, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan.

De juridische consequenties van verkeerde domeinnaam

Het handelsverkeer van bedrijven vindt steeds meer plaats via internet. Denk daarbij onder andere aan het groeiend aantal webwinkels. Bij het handelen via de elektronische weg dient wel op diverse juridische zaken te worden gelet, zoals onder andere de Wet Koop op Afstand, en het op de juiste wijze overeenkomen van de (elektronische) algemene voorwaarden.

Wijzigingen Wet modernisering personenvennootschappen

De Wet modernisering personenvennootschappen ziet toe op een aantal wijzigingen voor de verschillende soorten personenvennootschappen.

Bestuurdersaansprakelijkheid in concernverhoudingen

Dit artikel gaat over de wereld van aansprakelijkheden binnen concernverhoudingen. Met concernverhoudingen wordt bedoeld een groep van vennootschappen (rechtspersonen) die organisatorisch met elkaar zijn verbonden en een economische eenheid vormen. Meestal staat in een dergelijke groep een moedermaatschappij aan het hoofd en vallen daaronder (één of meerdere) dochtermaatschappijen.

Van bestuurdersaansprakelijkheid naar een piercing in het recht?

Van bestuurdersaansprakelijkheid hebt u waarschijnlijk wel eens gehoord. Maar een piercing in het recht, lees ik dat goed zult u denken! Ja, dat leest u goed. De piercing die bedoeld wordt is die van de “corporate veil”. De letterlijke vertaling van “piercing” is doordringen. En de betekenis van “corporate veil” is juist gelegen in de sluier die bij concernverhoudingen ten opzichte van de dochtermaatschappij bovenliggende vennootschap (de moeder) is opgetrokken.

Ga naar de bovenkant