fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Publicaties Arbeidsrecht

E-mail doorsturen naar ander e-mailadres

In deze blog gaan we in op het doorsturen van bedrijfsgevoelige informatie door een werknemer naar een privé e mailadres. Levert dit doorsturen van e mail een dringende reden voor ontslag op staande voet op? Hierover zijn door rechters verschillende uitspraken gedaan. Deze bespreken we hieronder. Als u een mail wilt doorsturen is het goed om hiervan kennis te nemen.

Ontslag tijdens of door coronavirus

In dit artikel leest u welke gevolgen COVID-19 heeft wat betreft ontslagen a.d.h.v. van een aantal uitspraken van rechtbanken in Nederland.

Matiging boete voor overtreden beding in arbeidsovereenkomst?

In arbeidsovereenkomsten zijn vaak bepaalde bedingen opgenomen, bijvoorbeeld een relatie-, geheimhoudings- of concurrentiebeding. Bij overtreding hiervan kunnen de boetes hoog oplopen. Kan een rechter deze nog matigen?

Wanneer het uitzendbureau gebruik maakt van de NOW-regeling

Maakt u gebruik van uitzendkrachten? En maakt uw uitzendbureau gebruik van de NOW-regeling? Dient u dan het volledige loon aan het uitzendbureau te betalen?

Wat houdt statutair directeur zijn in?

We leggen uit hoe een Statutair Directeur wordt benoemd en wat de gevolgen van deze positie voor de persoon zelf zijn.

Discriminatie op de werkvloer komt helaas nog steeds voor

Helaas komt discriminatie op de werkvloer nog voor. We leggen uit wat u ertegen kunt doen en op welke wetten u zich kunt beroepen.

Is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk?

Een veelgestelde vraag is of een werkneemster ontslagen kan worden terwijl zij zwanger is of haar bevallingsverlof heeft. In deze blog gaan we in op de ontslagbescherming van zwangere medewerksters.

Rechten en plichten van thuiswerken

Thuiswerken heeft een grote impuls doorgemaakt. Daarom leggen we in deze blog de Rechten en Plichten van Thuiswerken uit.

Loon bij gedeeltelijke werkhervatting zieke werknemer

Loondoorbetaling tijdens ziekte lijkt heel eenvoudig, maar leidt in de praktijk tot vele vragen. In deze blog geven we hierover duidelijkheid en gaan we in op hetgeen in de wet hierover wordt gezegd.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvragen

Als gevolg van de coronacrisis kan het zo zijn dat u werknemers moet gaan ontslaan, zodat uw bedrijf kan blijven bestaan. Als een werknemer niet wil meewerken aan een ontslag met wederzijds goedvinden, kunt u bij het UWV een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden indienen.

Alles over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een subsidieregeling voor werkgevers die dankzij de corona crisis getroffen worden door een omzetdaling. We leggen uit wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie en hoe deze berekend wordt.

Arbeidsrechtelijke gevolgen coronavirus werkgever en werknemer

Wat voor arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen een epidemie zoals het coronavirus hebben? We gaan in op welke rechten en plichten er gelden voor zowel werkgever als werknemer.

Kunt u een werknemer ontslaan vanwege privégedrag?

Een werknemer ontslaan vanwege privégedrag kan wel, maar slechts in enkele gevallen en dan moet er bijvoorbeeld wel sprake zijn van reputatieschade voor de werkgever. In deze blog geven we voorbeelden van welk soort privégedrag schadelijk kan zijn voor u als werkgever.

Advocatentaal: juridische termen leren begrijpen

Juridische termen kunnen soms behoorlijk lastig te begrijpen zijn. Vandaar dat we op deze pagina een aantal begrippen uitleggen die wij als advocaten veel gebruiken.

Werkgevers verplicht slapend dienstverband te beëindigen

Voorheen gebeurde het vaak dat werkgevers voor een slapend dienstverband kozen waarbij werknemers wel in dienst waren (na 2 jaar ziekte), maar geen werkzaamheden meer verrichten. Dit zodat werkgevers het betalen van een transitievergoeding konden voorkomen - maar dat is niet meer nodig.

Wat houdt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren brengt een aantal wijziging qua wetten en regels met zich mee die van invloed zijn op bepaalde groepen ambtenaren. Lees in deze blog wie deze wijzigingen betreffen en wat deze inhouden.

Kunt u social media op het werk aansturen?

Als werkgever heeft u instructierecht. Hiermee kunt u richtlijnen opstellen waar uw werknemers zich aan moeten houden wanneer zij social media uitingen doen die met uw bedrijf te maken hebben.

Verkeersongeval tijdens werktijd; wat moet u doen?

Bij een verkeersongeval tijdens werktijd kunt u als werknemer hoogstwaarschijnlijk uw werkgever aansprakelijk stellen. Bent u juist werkgever en is het ongeluk veroorzaakt door een derde? Dan kunt u de schade verhalen op deze derde.

Platformeconomie – werken als ZZP-er of werknemer

Binnen de Platformeconomie kan er verwarring ontstaan over of iemand in dienstverband werkt of als ZZP-er. Hetzelfde geldde in een zaak die FNV aanspande tegen Deliveroo. Lees over de uitspraak die volgde!

Wat is finale kwijting?

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wordt er over het algemeen een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin kan een finale kwijting opgenomen worden welke stipuleert dat werkgever en werknemer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Wat houdt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen geeft duidelijk aan welke specifieke activiteiten als onrechtmatig worden beschouwd. Lees welke dit zijn en wat u zelf kunt doen om uw bedrijfsgeheimen te beschermen.

Wat een mediator voor u kan betekenen

Een mediator is een professional die ervoor opgeleid is om partijen die een conflict hebben weer tot elkaar te laten komen. Daarbij stelt de mediator zich volledig neutraal op.

Studiekosten terugbetalen aan werkgever – wanneer moet dat?

U kunt als werkgever afspraken maken met uw werknemer over het terugbetalen van studiekosten wanneer hij of zij kort na afronding van de studie de arbeidsovereenkomst opzegt. Deze afspraken legt u vast in een studiekostenbeding.

Wijzigingen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt voor een versoepeling van de arbeidsmarkt door de wijziging van een aantal wetten en regels.

Kan ontslag tijdens ziekte voorkomen?

Ontslag tijdens ziekte kan zeker voorkomen, maar de reden voor het ontslag mag dan niet de ziekte zelf zijn. Het kan wel wanneer de werknemer bijvoorbeeld fraude gepleegd heeft of niet meewerkt aan re-integratie. Lees verder om hier meer over te weten te komen.

Transitievergoeding bij ontslag bijna AOW-gerechtigde?

Nadat een zaak voorkwam bij de Kantonrechter en vervolgens het Hof belandde deze bij de Hoge Raad. Deze oordeelde dat werkgevers ook een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag van (bijna) AOW gerechtigden.

Ontslag bij overtreding ziekteverzuimregels

Bij overtreding van de ziekteverzuimregels door uw werknemer kunt u als werkgever meerdere maatregels toepassen. Bijvoorbeeld loon opschorten of stopzetten of zelfs de arbeidsovereenkomst beeindigen. Lees wanneer u welke maatregels kunt toepassen.

Moet u een transitievergoeding betalen bij deeltijdontslag?

In een uitspraak van 1 september 2018 oordeelde de Hoge Raad dat in sommige gevallen een werkgever ook een transitievergoeding moet betalen bij deeltijdontslag. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Lees verder.

Hoe kunt u een onterecht ontslag aanvechten?

Krijgt uw werkgever toestemming om u te ontslaan van het UWV, dan meldt het UWV niet aan u dat u ook nog verweer kunt voeren via de Kantonrechter. Krijgt u van de Kantonrechter gelijk, dan kan deze het onterechte ontslag ongedaan maken of u een schadevergoeding toekennen.

Arbeidscontracten anno 2018

Volgens de media is de tussenbaan een trend. Na de supermarktbranche gaat ook KLM het vier- of vijfjaarscontract op grote schaal invoeren. Ook het nieuwe kabinet lijkt langdurige, tijdelijke contracten te willen bevorderen.

Burn-out; bedrijfsarts aansprakelijk?

Uit cijfers van Arboned blijkt dat werknemers steeds vaker uitvallen in verband met een burn-out. Deze klachten zijn soms lastig vast te stellen, maar desondanks is er toch een kans dat u de bedrijfsarts aansprakelijk kan stellen voor uw gelede schade.

Mag een werkgever het e-mailverkeer van zijn werknemers controleren?

Het controleren van e-mailverkeer van medewerkers wordt regelmatig gedaan door werkgevers. Dat mag ook - maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgt ervoor dat dit op zorgvuldige wijze gebeurt.

Ontslag op staande voet tijdens re-integratie

Een werknemer op staande voet ontslaan is een zware maatregel. Dit mag u als werkgever niet zomaar doen. Als de werknemer zich bij re-integratie onvoldoende inspant kunt u na waarschuwing het loon opschorten en uiteindelijk zelfs stopzetten.

Transitievergoeding ondanks rechtsgeldig ontslag op staande voet

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft in een uitspraak van 30 maart 2018 bevestigd, dat ook een werknemer die op staande voet is ontslagen recht kan hebben op een transitievergoeding.

Eindafrekening bij ontslag: zo gaat dat!

Bij het beindigen van een dienstverband moet u als werkgever een eindafrekening bij ontslag opstellen voor uzelf en uw ex-werknemer. Zou vermijdt u eventuele problemen met de ex-werknemer en diens rechtshulpverlener, maar ook met de fiscus.

Ga naar de bovenkant