Afbeelding drie digitale slotjes ivm privacyrechten

Eerder schreven wij reeds over de veranderende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens onder de nieuwe privacywet. Op 25 mei 2018 treedt namelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Een van de belangrijkste wijzigingen die met de invoering van de AVG wordt doorgevoerd zijn de uitgebreidere rechten van betrokkenen: personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben bepaalde rechten die specifiek in de AVG zijn opgenomen. Degene die de persoonsgegevens verwerken, u als ondernemer en verwerkingsverarantwoordelijke, moeten er voor zorgen dat aan een dergelijke verzoek kan worden voldaan. Goed om de rechten van mensen onder de nieuwe privacywet even op een rijtje te zetten zodat u zich daarop ook kunt voorbereiden.

Recht op informatie

Allereerst heeft de betrokkenen het recht om informatie die betrekking heeft op de gegevensverwerking te verkrijgen. U moet daarbij denken aan informatie op de vragen: wie verwerkt persoonsgegevens, welke gegevens worden daarbij gebruikt, wanneer en hoe lang worden die gegevens gebruikt, waarom zijn die gegevens noodzakelijk en op welke grondslag van de AVG is die verwerking toegestaan.

De genoemde rechten zijn de basis van de nieuwe privacywet, want het doel van de AVG is juist om betrokkenen meer rechten te geven. U als verwerker van persoonsgegevens moet in voorkomend geval dus aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen.

Recht op inzage

Daarnaast heeft de betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt het recht die gegevens bij de verwerker in te zien en van de gegevens die worden verwerkt een kopie te ontvangen.

Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige gegevens mogen door de betrokkenen worden gecorrigeerd of aangevuld. Als verwerkingsverantwoordelijke dient u die rectificatie meteen in de gegevens door te voeren en iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt direct in kennis te stellen van elke rectificatie. Dat laatste is alleen niet aan de orde indien dat echt onmogelijk zou zijn of onevenredig veel inspanning zou vergen, hetgeen de verwerkingsverantwoordelijke dan moet aantonen.

Recht op vergetelheid

Een nieuw, maar in de nieuwe AVG duidelijk verankerd recht is het recht van betrokkenen om vergeten te worden. Op bepaalde gronden kan de betrokkene een verwerkingsverantwoordelijke verplichten zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, de betrokkene zijn toestemming intrekt (en er geen andere grond onder de AVG is om de verwerking toch voort te zetten), de betrokkene bezwaar heeft tegen de verwerking of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Ook nieuw is dat een betrokkene kan verzoeken de verwerking en wijziging van persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. In een dergelijke geval moet de verwerkingsverantwoordelijke dat duidelijk in het bestand aangegeven en, indien de beperking wordt opgeheven, de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. In dat geval zult u de gegevens dus nog niet moeten wissen, maar wel apart van alle andere gegevens bewaren.

Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft met betrekking op door hem zelf verstrekte gegevens het recht om de gegevens die bij de verantwoordelijke bekend zijn in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen zodat hij die gegevens aan een derde kan (laten) overdragen en die derde daar zonder hinder gebruik van kan maken.

Recht van bezwaar

De betrokkene kan met betrekking tot zijn specifieke situatie ook nog altijd bezwaar maken tegen een specifieke verwerking. Ook in dat geval zal de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking (tijdelijk) moeten staken, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders zouden bepalen.

Rechten m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming

Een betrokkene heeft tenslotte het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming indien dat rechtsgevolgen voor de betrokkenen heeft of hem anderszins treft.

Kunt u aan een verzoek voldoen?

De genoemde rechten zijn de basis van de nieuwe privacywet, want het doel van de AVG is juist om betrokkenen meer rechten te geven. U als verwerker van persoonsgegevens moet in voorkomend geval dus aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen. Het is daarom belangrijk om per genoemd recht na te gaan of dat het geval is en mogelijk ook nu al stil te staan bij de vraag hoe te handelen bij een verzoek van een betrokkenen en uw beleid daarbij op te nemen in uw interne “privacyprotocol” zodat uw medewerkers daarmee ook bekend (kunnen) zijn.

Heeft u voor die tijd dringende vragen op dit gebied, dan kunt u uiteraard ook altijd contact opnemen met ons kantoor door te mailen naar info@bernhaege.nl, of bel direct ons kantoor in Veghel op 0413 – 35 22 11 of ons kantoor in Oss 0412 – 76 02 27.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.