Afbeelding van jonge scheuten die uitkomen

Hoewel een wettelijke basis voor de pre pack ontbreekt, maken een aantal rechtbanken sinds 2012 gebruik van dit instrument. Bij een pre pack gaat de rechter over tot het benoemen van een “beoogd curator” die met goedkeuring van een “beoogd rechter-commissaris” voorafgaand aan het daadwerkelijke faillissement al een doorstart voorbereidt met veelal een afgeslankt personeelsbestand. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat de doorstart direct na het faillissement kan plaatsvinden. De pre pack kon hierdoor rekenen op de nodige belangstelling.

De laatste jaren hanteerden onder andere de Harense Smid, Marlies Dekkers en Schoenenreus dit instrument bij hun doorstart. Recent heeft het Europese Hof van Justitie echter geoordeeld dat bij toepassing van de pre pack werknemers worden beschermd. De bescherming heeft betrekking op de bepalingen die gelden bij overgang van een onderneming. Wat dit inhoudt en welke gevolgen dit oordeel voor u als doorstarter zal hebben, leest u hier.

Overgang van de onderneming

Het instrument van de pre pack staat op gespannen voet met de wetgeving die ziet op de overgang van een onderneming. Op grond van de Europese wetgeving geldt namelijk dat een werknemer automatisch mee overgaat naar de overnemende partij met behoud van zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Voor faillissementssituaties geldt de uitzondering dat werknemers niet mee hoeven te worden overgenomen. Dit komt doordat een faillissement is gericht op de liquidatie van een onderneming. De vraag die in dat kader ontstond was of een pre pack faillissement wel onder deze uitzondering zou vallen nu de nadruk daarbij ligt op voortzetting van (een deel van) de gefailleerde onderneming.

Uitzondering bij faillissement van toepassing?

Deze vraag kwam via de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland terecht bij het Europese Hof van Justitie.  In reactie daarop oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een pre pack niet onder de faillissementsuitzondering valt. Ook oordeelde het Hof dat werknemers bij toepassing van dit instrument als gevolg daarvan wel worden beschermd door de bepalingen die gelden bij een overgang van de onderneming. Het Hof stelt namelijk dat een pre pack tot in de kleinste details de overdracht van de onderneming beoogt voor te bereiden om na de faillietverklaring een snelle doorstart van de levensvatbare onderdelen van de onderneming mogelijk te maken. De pre pack zou dan ook niet gericht zijn op liquidatie van de onderneming. Het hoofddoel is namelijk gelegen in het behoud van de failliete onderneming. Daarnaast overweegt het Hof dat de beoogd curator en de beoogd rechter-commissaris niet onder overheidstoezicht staan terwijl bij een daadwerkelijk faillissement wel sprake is van dergelijk toezicht.

Einde pre pack?

Duidelijk is dat het oordeel van het Hof grote gevolgen kan hebben voor het gebruik van de pre pack. Ondernemingen die in het verleden met behulp van een pre pack zijn doorgestart kunnen mogelijk worden geconfronteerd met claims van oud-werknemers en van werknemers die na de doorstart tegen slechtere arbeidsvoorwaarden door de doorstarter zijn overgenomen. Naar de toekomst toe geldt bovendien dat u als potentiële koper waarschijnlijk minder snel of zelfs helemaal niet bereid zult zijn om een failleerde onderneming over te nemen aangezien u verplicht bent de werknemers mee over te nemen met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Dit zou dan ook wel eens het einde van de pre pack kunnen betekenen. Of werknemers uiteindelijk beter af zullen zijn door dit werknemersvriendelijke oordeel van het Hof is aldus nog maar de vraag.

Advocaat ondernemingsrecht en arbeidsrecht

Heeft u als werkgever gebruik gemaakt van een pre pack bij een doorstart na faillissement? Bent u als werknemer ontslagen als gevolg van deze constructie? Als u meer wilt weten over de gevolgen die deze uitspraak van het Hof voor uw persoonlijke situatie kan hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kan door te mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11.