Opzeggen krediet door bank - Bernhaege Advocaten

Kort gezegd: nee, dit mag niet zomaar. Het kan de bedrijfsvoering ernstig schaden wanneer de bank de kredietovereenkomst opzegt. Volgens vaste rechtspraak moet de opzegging dan ook redelijk en billijk zijn. Wat dat precies inhoudt leest u hier.

Duurovereenkomst

Een kredietovereenkomst heeft meestal de vorm van een duurovereenkomst. De naam zegt het al: deze overeenkomst wordt voor lange duur (meestal onbepaalde tijd) aangegaan. De wet geeft geen regels over hoe een duurovereenkomst opgezegd moet worden. Partijen kunnen dit wel onderling afspreken. Spreken zij niets af, dan geldt dat de opzegging redelijk en billijk moet zijn. Dit heeft inmiddels al tot veel verschillende gerechtelijke uitspraken* geleid. Want wat redelijk en billijk is, verschilt van geval tot geval.

Redelijkheid & billijkheid bij opzeggen krediet door bank

Of een opzegging redelijk en billijk is, zal afhangen van alle omstandigheden van het geval. Welke omstandigheden zijn dat? In de eerste plaats speelt de zorgplicht van de bank een rol bij de opzegging. Deze zorgplicht geldt niet alleen ten aanzien van de kredietafnemer, maar ook ten aanzien van derden (zoals werknemers van de kredietafnemer). Andere factoren die een rol spelen zijn bijvoorbeeld: de aard en omvang van de kredietrelatie, de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van de kredietafnemer, of de kredietafnemer kan overleven zonder het krediet, of de kredietafnemer elders een kredietfaciliteit kan verkrijgen, welke verwachtingen de bank schiep bij de kredietafnemer en op welke wijze de bank de kredietafnemer heeft betrokken bij haar besluitvorming die tot de opzegging leidde.

Opzegtermijn kredietovereenkomst

En hoe zit het met de opzegtermijn? Ook daarvoor moet gekeken worden naar de redelijkheid en billijkheid. De redelijkheid en billijkheid bepalen de opzegtermijn, de voorwaarden waaronder opgezegd mag worden en of er schadevergoeding betaald zal moeten worden. Zelfs als partijen een opzegtermijn afspraken! De afspraken in de overeenkomst zelf zijn dus niet in steen gebeiteld. Ook hierbij spelen weer alle omstandigheden van het concrete geval een rol.

Zorgvuldige opzegging krediet

Helaas zijn er dus geen heldere vuistregels te geven over hoe en wanneer de bank de kredietovereenkomst mag opzeggen. Duidelijk is in ieder geval wel dat dit niet zomaar mag en dat de bank zeer zorgvuldig te werk moet gaan. Zij zal immers rekening moeten houden met alle omstandigheden van het geval.

Advocaat financierings- en zekerhedenrecht

Dreigt uw bank de kredietovereenkomst met u of met uw bedrijf op te zeggen of heeft deze opzegging reeds plaatsgevonden en twijfelt u aan de rechtsmatigheid van deze opzegging? Onze advocaat financierings- en zekerhedenrecht is u graag van dienst. Samen met u kunnen wij uw persoonlijke situatie bekijken en beoordelen of de (op handen zijnde) opzegging rechtmatig is.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op door te mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11