werkgever houdt waarschuwende vinger op in verband met mogelijk ontslag bij overtreding ziekteverzuimregels

Veel werkgevers hebben in reglementen regels vastliggen waar een werknemer zich bij ziekte aan dient te houden. Zo hebben veel werkgevers vastgelegd op welke wijze een ziekmelding moet plaatsvinden en dat een werknemer mee moet werken aan controles door de Arbo-arts. Maar wat mag je als werkgever doen als een werknemer niet meewerkt en deze (wettelijke) regels overtreedt? En is ontslag bij overtreding van ziekteverzuimregels mogelijk?

Overtreding controlevoorschriften: loon opschorten

Als een werknemer zich niet aan de(ze) controlevoorschriften houdt en u als werkgever kan niet controleren of de werknemer ziek is kunt u de loonbetaling opschorten. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is wanneer de werknemer niet op het spreekuur bij de bedrijfsarts verschijnt. U moet dan wel eerst uw werknemer waarschuwen dat u hiertoe zal overgaan. Zo geeft u uw werknemer dus eerst nog een kans. Het opschorten van het loon is een drukmiddel om de werknemer te bewegen de controlevoorschriften alsnog na te leven. Doet de werknemer dit, dan zal je (met terugwerkende kracht) het loon moeten betalen.

Overtreding re-integratievoorschriften: loon stopzetten

Het stopzetten van het loon is (na waarschuwing) mogelijk, als:

  • de werknemer zijn of haar genezing belemmert of vertraagt door eigen toedoen
  • hij of zij weigert passende arbeid te verrichten
  • hij of zij weigert zonder enige grond om mee te werken aan het opstellen/evalueren/bijstellen van het plan van aanpak
  • deze weigert mee te werken aan redelijke voorschriften of maatregelen om tot passend werk te komen

Als werkgever moet je de werknemer ook wijzen op de mogelijkheid om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen als hij het advies van de bedrijfsarts betwist.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Als een werknemer, ook na waarschuwingen, loonopschorting en een loonstop zijn verplichtingen niet nakomt, kan dat ernstige verwijtbaarheid opleveren. De arbeidsovereenkomst kan dan door de rechter worden ontbonden. De werkgever dient dan aan te tonen dat hij de werknemer schriftelijk heeft aangemaand om alle verplichtingen na te komen. Ook dient er een deskundigenoordeel bij het verzoek te worden gevoegd.

Ontslag op staande voet

Veel werkgevers willen een werknemer op staande voet ontslaan, omdat ze de regels bij ziekte niet naleven. Door rechters wordt dan geoordeeld, dat een werkgever in ieder geval altijd eerst over moet gaan tot het opschorten en stopzetten van het loon. Maar zelfs indien een werkgever hiertoe is overgegaan, dan is een ontslag op staande voet pas geoorloofd als er sprake is van bijkomende omstandigheden. Deze bijkomende omstandigheden kunnen helaas niet in algemene woorden worden samengevat. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer langdurig totaal onbereikbaar blijft voor de werkgever. Als het ontslag op staande voet bij de rechter in stand blijft, kan de rechter de werknemer nog wel een transitievergoeding toekennen.

Volg de juiste stappen

Als werkgever dient u de juiste stappen te volgen, als uw werknemer zich niet aan de regels bij ziekte houdt. Doet u dat niet, dan kunt u de arbeidsovereenkomst niet laten ontbinden. Een ontslag op staande voet wordt niet aangeraden, omdat meestal wordt geoordeeld, dat dit niet de juiste sanctie is. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt mailen naar info@bernhaege.nl. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar in Oss 0412 – 76 02 27 en Veghel 0413 – 35 21 11. Wij helpen u graag verder!