een telefoon, laptop en camera op tafel - wat als uw leverancier een ondeugdelijk product levert?

We maken het allemaal wel eens mee; bedrijfsmatig of als consument koopt u een product en er wordt een ondeugdelijk product geleverd. Het kan zijn dat het product beschadigd is, niet goed werkt of afwijkt van de afgesproken specificaties. Wat kunt u doen? We bespreken alle mogelijkheden in deze blog.

De overeenkomst is het begin

Het begint allemaal met een overeenkomst. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke producten er door de koper (wanneer) worden geleverd en welke prijs je daarvoor als koper gaat betalen. Meestal worden de afspraken vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, maar dat is niet altijd het geval. Soms worden er algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Ook een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst. Deze heeft echter wel een nadeel. Bij een mondelinge overeenkomst kunt u vaak moeilijk de gemaakte afspraken bewijzen als er achteraf discussie ontstaat over hetgeen u met elkaar bent overeengekomen.

Wanneer er een wanprestatie geleverd wordt

Wanprestatie is de juridische term voor de situatie dat een van de partijen zijn deel van de overeenkomst niet, of niet helemaal, nakomt. Er moet dan ook sprake zijn van een situatie waarbij dit de schuld van die partij is, of dat het niet nakomen in diens risicosfeer ligt. Met andere woorden: als er sprake is van een situatie waar de partij geen invloed op had kunnen hebben, dan spreken we van overmacht. Dan is er dus geen sprake van wanprestatie. Als er sprake is van levering van een ondeugdelijk product, terwijl er geen sprake is van overmacht, dan noemen we dit wanprestatie. Welke mogelijkheden heeft u dan?

Met een nakoming leverancier tot actie manen

U kunt de wederpartij een verzoek (sommatie) sturen, met het verzoek om binnen een redelijke termijn alsnog een product ter herstel of vervanging aan u te leveren. Tegelijkertijd kunt u dan ook kenbaar maken dat u ook uw verplichting nog niet nakomt. U kunt dan bijvoorbeeld nog niet overgaan tot betaling, dit noemen we opschorting. Wanneer u iemand schriftelijk aanmaant om alsnog de afspraken na te komen, dan noemen we dit een ingebrekestelling. Als u door de wanprestatie al schade heeft geleden, kunt u hierbij ook om schadevergoeding vragen. Niet altijd is nakoming meer mogelijk. Had u bijvoorbeeld het product op een bepaalde datum nodig, dan kunt u vervangende schadevergoeding vorderen.

De laatste mogelijkheid: ontbinding

U kunt er ook voor kiezen om de hele overeenkomst ongedaan te maken, dit noemen we ontbinding. U mag hier pas toe overgaan nadat u de leverancier eerst de gelegenheid heeft gegeven om zijn deel van de afspraken binnen de termijn alsnog na te komen. Gebeurt dat niet binnen de termijn, dan is er sprake van verzuim. Na het intreden van dit verzuim kunt u de overeenkomst ontbinden.

Let op de Algemene voorwaarden

Zijn er algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaard, dan is het van belang dat u goed nagaat wat daarin is opgenomen over de rechten en verplichtingen van beide partijen indien er sprake is van wanprestatie. Soms staan hier namelijk van de wet afwijkende bepalingen in opgenomen, welke uw mogelijkheden kunnen beperken.

Ondeugdelijk product aan u geleverd?

Is er aan u een ondeugdelijk product geleverd en heeft u vragen over wat u het beste kunt doen? Wij helpen u hiermee graag op weg. Neem vrijblijvend contact met ons door te mailen naar info@bernhaege.nl. U kunt ons ook bellen op onze vestigingen in Oss en Veghel. Voor Veghel hebben wij 0413 – 35 22 11 en voor Oss 0412-76 02 27.