Poppetje met ketting in de hand beeld ketenregeling uit

Alvorens u dit artikel leest over wat er onder meer gaat veranderen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015 is het belangrijk om te weten wat de “ketenregeling” inhoudt.

Huidige situatie ketenregeling

Momenteel geldt nog dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de derde keer wordt verlengd – met tussenpozen van maximaal drie maanden – of indien sprake is van een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die in totaal een periode beslaat van 3 jaar, waarna dan ook sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verandering van de ketenregeling

Met betrekking tot flexibele arbeid zullen per 1 juli 2015 wijzigingen van kracht worden. Het wetsvoorstel daartoe is door de Tweede Kamer aangenomen en ligt thans bij de Eerste Kamer. Specifiek zal de ketenregeling worden aangepast in die zin dat bij de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan. Hetzelfde geldt indien sprake is van een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – met tussenpozen van maximaal zes maanden – die in totaal een periode beslaat van twee jaar. Dan ontstaat ook daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen op de ketenregeling

In het nieuwe arbeidsrecht kan bij CAO alleen nog worden afgeweken van de ketenregeling, indien het werken met tijdelijke contracten gelet op de aard van het werk noodzakelijk is. De maximale afwijking in de CAO mag zijn zes arbeidscontracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal vier jaar.

De wijzingen in het arbeidsrecht op een rij:

  • De ketenregeling van artikel 7:668a BW wordt aangepast. Een werknemer krijgt in het gewijzigde arbeidsrecht al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – met tussenpozen van maximaal zes maanden – of na een periode van twee jaren. Afwijking is mogelijk in geval van een CAO indien het werken met tijdelijke contracten gelet op de aard van het werk noodzakelijk is. De maximale afwijking in de CAO mag zijn zes arbeidscontracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal vier jaar;
  • Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer zal een aanzegtermijn van één maand in acht genomen moeten worden; Verzuimt de werkgever tijdig aan te zeggen dan is hij een boete verschuldigd ter hoogte van één maandsalaris;
  • De mogelijkheid voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen toegestaan wanneer er sprake is van een vooraf beschreven zwaarwichtig belang van de werkgever;
  • Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter zal de mogelijkheid vervallen een proeftijd overeen te komen;
  • In de zorgsector zal het gebruik van het nul-urencontract worden tegengegaan;
  • De arbeidsverledeneis die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet wordt afgeschaft. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen hierdoor tijdens hun ziekte een uitkering aanvragen die in hoogte vergelijkbaar is met werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie over het arbeidsrecht mail naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11