expertise bernhaege

Executierecht

Om goed beslagen ten ijs te komen kennen wij het juiste beslag

Zonder het beslag- en executierecht geen succesvolle incasso. Helaas is regelmatig het alleen versturen van een sommatie niet voldoende om uw vordering geïncasseerd te krijgen. Het leggen van een zogenaamd conservatoir verhaalsbeslag op de vermogensbestanddelen van uw debiteur is het middel bij uitstek om uw vordering wel te incasseren. De kunst is om op het juiste moment het juiste beslag te leggen. U zet hiermee uw debiteur schaakmat, waardoor u niet langer met allerlei betalingstoezeggingen wordt afscheept. Als bij een bedrijf of particulier de liquiditeitspositie onder druk staat, worden keuzes gemaakt wie wel en wie niet wordt betaald. Uit ervaring weten wij dat een beslaglegging ervoor zorgt dat uw openstaande vordering direct “top of mind” wordt bij uw debiteur en veelal alsnog direct wordt betaald. Als uw debiteur namelijk weigerachtig blijft om de openstaande vordering te betalen, volgt in beginsel binnen twee weken nadat er beslag is gelegd een gerechtelijke procedure met alle extra kosten voor uw debiteur van dien. Het beslag vervalt als niet binnen twee weken een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Veel debiteuren kiezen eerst na een beslaglegging “eieren voor hun geld” en gaan tot betaling van uw vorderingen over.

Beslag- en executierecht en Burgerlijk procesrecht

Het beslag- en executierecht heeft ook raakvlakken met het burgerlijk procesrecht. Een gewonnen gerechtelijke procedure is mooi, maar wat nu als de wederpartij de uitspraak van de rechter aan zijn laars lapt of niet in staat is om de uitspraak na te komen? In die gevallen biedt het beslag- en executierecht ook uitkomst. Als u voor aanvang van een gerechtelijke procedure namelijk conservatoir beslag legt, vergroot u allereerst de kans dat de wederpartij alsnog aan uw eisen voldoet, zonder dat er moet worden geprocedeerd. Indien de wederpartij na een beslaglegging om welke reden dan ook besluit niet aan uw eisen te voldoen, verhoogt een (voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure) gelegd beslag de kans aanzienlijk dat de uitspraak daadwerkelijk wordt nagekomen. Na beslaglegging kunnen de objecten waarop beslag rust namelijk niet verkocht worden of bezwaard met een pandrecht of hypotheekrecht.

Uitvoerbaar bij voorraad

Een uitspraak welke “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard door de rechter moet de wederpartij direct nakomen, ongeacht het antwoord op de vraag of de wederpartij wel of niet in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Een eerder gelegd beslag geeft u bij een positief vonnis de mogelijkheid de zaken waarop het beslag rust direct te gelde te maken, indien de wederpartij niet aan de uitspraak kan of wil voldoen. Gedurende een gerechtelijke procedure zijn partijen veel beter in staat in te schatten of zij de zaak wel of niet gaan winnen. De datum waarop een rechter een uitspraak doet is bekend en niet zelden bewerkstelligt een debiteur dat hij de “kale kip” is als u met een veroordelend vonnis in de hand aanspraak maakt op de toegewezen eisen. Met een beslaglegging voorkomt u dat u met lege handen staat, want nadat een vonnis is uitgesproken heeft u de mogelijkheid zich te verhalen op de goederen waarop u beslag heeft gelegd.

Specialist Beslag- en executierecht

Om u een beeld te geven op welke goederen wij als specialist beslag- en executierecht voor onze cliënten beslag leggen en zo nodig in bewaring nemen om hun vorderingen geïncasseerd te krijgen zijn:

  • Roerende zaken: machines, auto’s en inboedels
  • Registergoederen: alle onroerende zaken, schepen en vliegtuigen
  • Banksaldi / banktegoeden
  • Beslag onder derden die nog geld verschuldigd zijn aan uw debiteur zoals opdrachtgevers, werkgevers, uitkeringsinstanties of verzekeringsmaatschappijen (derdenbeslag)
  • Nalatenschappen
  • Aandelen

Naast een verhaalsbeslag is beslag tot afgifte of levering ook mogelijk. Voorbeeld: als u een stuk grond heeft gekocht, maar de verkoper gaat tot verkoop over aan een derde, legt u beslag tot afgifte of levering op het stuk grond zodat voorkomen wordt dat de grond doorverkocht kan worden.

Verder bestaat er een paulianabeslag. Dit houdt in dat een schuldeiser de mogelijkheid heeft om beslag te leggen in een situatie dat een schuldenaar zonder daartoe verplicht te zijn een andere schuldeiser bevoordeeld. Het voortrekken van deze schuldeiser heeft benadeling van de overige schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden tot gevolg.

Omgekeerd kan het natuurlijk ook zijn dat er ten onrechte ten laste van u beslag is gelegd. U betwist de vordering van degene in wiens opdracht er beslag is gelegd of gezien de hoogte van de vordering is er op buitenproportioneel veel goederen met succes beslag gelegd. Als u er in overleg met de beslaglegger niet uitkomt, is het opstarten van een kort geding via een specialist beslag- en executierecht dé manier om de ten onrechte gelegde beslagen opgeheven te krijgen. Daarnaast kunnen wij ook op basis van het aansprakelijkheidsrecht een procedure opstarten tegen degene die u schade heeft toegebracht vanwege een onrechtmatige beslaglegging. Een beslaglegging kan namelijk ingrijpende financiële gevolgen hebben als een beslaglegging het nakomen van aangegane verplichtingen met derden frustreert

Hulp bij situatie pand- of hypotheekhouder

Ook kunnen wij u als specialist beslag- en executierecht van dienst zijn in een situatie dat de pand- of hypotheekhouder ten onrechte tot uitwinning van zijn zekerheden overgaat. Pand- en hypotheekhouders dienen bij de executie de zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen. Als deze zorgvuldigheidsnormen niet in acht worden genomen, kan door middel van een kort geding een openbare verkoop van het onderpand worden voorkomen.

Rangregelingsprocedures bij beslag- en executierecht

In een situatie waarin meerdere schuldeisers hun vordering geïncasseerd willen krijgen door zich te verhalen op hetzelfde vermogensbestanddeel van de schuldenaar, is de vraag op welke wijze de verkoopopbrengst van het vermogensbestanddeel verdeeld moet worden. Afhankelijk van het antwoord op die vraag weet u of het loont om beslag te leggen. Bij discussie tussen de hypotheek- en pandhouder en beslaglegger(s) onderling wat aan wie toekomt, kan een gerechtelijke rangregelingsprocedure worden opgestart. Het voeren van rangregelingsprocedures vergt veel kennis van en ervaring met het beslag- en executierecht.

Wij zijn lid van de vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA). Advocaten die toegelaten zijn tot de VIA zijn gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen en het voeren van procedures. Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP).

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van beslag- en executierecht.

Direct contact »

mr. Annelies Jansen is sinds 1997 actief bij Bernhaege Advocaten waarna zij in 2001 mede-eigenaar en in 2013 volledig eigenaar werd. Zij is een allround advocaat met een passie voor beslag en executierecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en procesrecht. Daarnaast is zij onder meer bekend met alle juridische vraagstukken rondom zekerheidsrechten, bedrijfsbeëindiging, liquidatie, faillissementen en bestuurdersaansprakelijkheid. Ook heeft zij gedegen ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures waarvan geschillen op het gebied van het erfrecht onderdeel uitmaken. Verder is zij lid van de vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA) en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP). Ook is zij benoemd tot lid van de Gemengde Commissie Civiel Recht door de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten van het arrondissement Oost-Brabant.

Bent u woonachtig in omgeving Veghel, zoals in Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Veghel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0413 – 35 22 11.

Bent u woonachtig in omgeving Oss, zoals in Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein, Oss zelf of Kerkdriel? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0412 – 76 02 27.


Publicaties over Beslag- en executierecht

Load More Posts
Toggle Sliding Bar Area