fbpx
bestuursrecht

Bestuursrecht

Ziet u door de grote hoeveelheid bestuursrechtelijke wet- en regelgeving door de bomen het bos niet meer? De juridisch specialisten van Bernhaege Advocaten adviseren u graag over uw rechten en plichten jegens de overheid.

Het bestuursrecht is veelomvattend en ziet op de relatie overheid – burger. Op uiteenlopende terreinen treedt de overheid regulerend op waardoor zij een belangrijke rol inneemt in het maatschappelijk leven. In het bestuursrecht is onder andere vastgelegd hoe de overheid besluiten dient voor te bereiden, dient vorm te geven en uiteindelijk dient uit te voeren. Ook volgt uit het bestuursrecht hoe beleid dient te worden gepubliceerd, welke bevoegdheden aan de inspectie toekomen en welke sancties ten behoeve van de handhaving beschikbaar zijn. Aan de ene kant biedt het bestuursrecht de overheid dus middelen om ook daadwerkelijk te kunnen reguleren. Aan de andere kant biedt het bestuursrecht een zekere bescherming tegen de overheid door aan burgers bepaalde rechten en plichten toe te kennen. Het bestuursrecht geeft een burger of organisatie bijvoorbeeld het recht om in bezwaar of beroep te gaan tegen een besluit van een bestuursorgaan.

Geldende wet- en regelgeving

De algemene regels van dit rechtsgebied zijn neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Naast deze algemene wet zijn er nog tal van bijzondere wetten van belang die –de naam zegt het al- voorzien in bijzondere wet- en regelgeving op het gebied van het bestuursrecht. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vormt daar een voorbeeld van. In deze wet zijn de regels omtrent de omgevingsvergunning neergelegd die bijvoorbeeld van belang zijn indien u overweegt uw woning te gaan verbouwen, maar deze verbouwing niet vergunningvrij kan plaatsvinden.

Advies of bijstand door een advocaat bestuursrecht

Hoewel bijstand van een advocaat in bestuursrechtelijke zaken niet verplicht is, is dit wel aan te raden. Zeker met het oog op de formele valkuilen. Denkt u hierbij onder andere aan de geldende termijnen voor bezwaar en beroep. Indien u te laat handelt staat het besluit rechtens vast en heeft u als het ware uw rechten verspeeld. Een advocaat bestuursrecht is als geen ander wegwijs in de op dit gebied geldende wet- en regelgeving waardoor u ervan verzekerd bent dat u de juiste procedures doorloopt en dat binnen de gestelde fatale termijnen wordt gehandeld.

Waar ziet het bestuursrecht op?

Naast voornoemde onderwerpen kunt u bij het bestuursrecht denken aan:

 • aansprakelijkheid bij verontreiniging
 • bestemmingsplannen
 • bestuurlijke dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete
 • bodemverontreiniging
 • burengeschillen
 • exploitatieplannen en -vergunningen
 • geluidhinder
 • gemeentelijke voorkeursrechten
 • grondexploitatie
 • luchtkwaliteit
 • milieuvergunningen en -ontheffingen
 • nadeelcompensatie
 • onteigeningen
 • planschade
 • projectontwikkeling
 • projectuitvoeringsbesluiten
 • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
 • ruimtelijke ordening
 • subsidies
 • tracébesluiten
 • vergunningen en ontheffingen
 • waterverontreiniging
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Handhavend optreden door de overheid

Bestuursorganen mogen als enige instantie in Nederland handhavend optreden tegen een overtreding door bijvoorbeeld op uw kosten de toestand weer in de oude staat te herstellen of u een dwangsom op te leggen indien u niet binnen een bepaalde termijn tot opheffing van de vermeende illegale situatie overgaat. Denkt u hierbij aan een schuur die zonder omgevingsvergunning is gebouwd, een caravan die verkeerd staat gestald of een boom die zonder vergunning is gekapt waardoor u een boete is opgelegd. Het handhavend optreden van een bestuursorgaan kan voor u zeer ingrijpend zijn. Naast de formele valkuilen zorgen ook eventuele bijkomende emoties er voor dat bijstand door een advocaat raadzaam is. De advocaten van Bernhaege Advocaten kunnen uw belangen op een professionele manier voortvarend en adequaat behartigen.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van het bestuursrecht.

mr. drs. Albert Theunen is sinds 2002 in de advocatuur werkzaam. Ook rondde hij dat jaar de postdoctorale opleiding bestuursrecht aan de Grotius Academie met goed gevolg af. Doordat Albert voordat hij de overstap naar advocatuur maakte 10 jaar als stafjurist werkte bij de lokale overheid profiteren ook zijn cliënten van deze kennis. Tot zijn expertises rekent Albert het bestuursrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht. Verder is hij lid van de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en doceert hij bestuursrecht binnen het hoger onderwijs en bestuursrecht aan advocaten in de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Veghel, zoals in Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Veghel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0413 – 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in omgeving Oss, zoals in Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein, Oss zelf of Kerkdriel? Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken via 0412 – 76 02 27.


Publicaties over Bestuursrecht