expertise bernhaege

Ambtenarenrecht

Arbeidsrechtelijke situaties van ambtenaren vragen om een juridisch specialist met specifieke kennis van ambtenarenrecht.
In Nederland werken zo’n 1 miljoen ambtenaren voor het Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Defensie, Politie, Rechterlijke macht, Onderwijs en Wetenschappen. Op de arbeid van ambtenaren is geen arbeidsrecht maar ambtenarenrecht van toepassing. Als u tot deze groep behoort dan weet u dat de overheid van plan is om het aantal ambtenaren de komende jaren te verminderen wegens bezuinigingen. Dit kan ook voor uw werksituatie verstrekkende gevolgen hebben. Ondanks dat de overheid zich zal inspannen boventallige ambtenaren andere vrijgekomen functies, al dan niet met behulp van omscholing, aan te bieden, wordt er verwacht dat er een toenemende mismatch ontstaat bij het herplaatsen van ambtenaren op andere functies.

Wanneer is het ambtenarenrecht van toepassing?

Ook kunnen er zich arbeidsgerelateerde situaties voordoen waarbij een impasse ontstaat en juridisch advies gewenst is, bijvoorbeeld in het geval dat u ten onterechte van disfunctioneren wordt beschuldigd. Mocht er in uw werksituatie iets veranderen dan kunt u niet bij een reguliere arbeidsrechtspecialist terecht. Het ambtenarenrecht is namelijk op u van toepassing en dit wijkt af van het arbeidsrecht. Zo zijn er verschillen met het arbeidsrecht op het gebied van ontslag, wachtgeld, arbeidsongeschiktheid, plichtsverzuim, het functioneren en de aanstelling. Ambtenaren kunnen niet naar de kantonrechter en daarom is de kantonrechtersformule niet van toepassing op ambtenaren.

Inschakelen van een specialist ambtenarenrecht

Net zoals in het arbeidsrecht zijn ambtenaren niet verplicht een advocaat in te schakelen, waardoor u zichzelf kunt vertegenwoordigen bij diverse gerechtelijke instanties. Echter, fatale termijnen zijn kort en elke publieke organisatie kent zijn eigen specifieke regelgeving. Het ambtenarenrecht vertoont overeenkomsten met het bestuursrecht. Voor een ambtenaar is er sprake van besluiten waarbij tijdig bezwaar of beroep dient te worden ingesteld voor de aan u als ambtenaar gerichte besluiten. Indien u tegen een besluit niet tijdig of geen bezwaar maakt, is een besluit onherroepelijk. Bernhaege Advocaten, gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, kan u daarom met gedetailleerde kennis dienstverlening bieden met toegevoegde waarde.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ambtenarenrecht.


Publicaties over Ambtenarenrecht