expertise bernhaege

Aansprakelijkheidsrecht

Schade lijden is waardeloos: compensatie van de schade kan het leed wel verzachten.

In beginsel dient iedereen zijn eigen schade te dragen. Het aansprakelijkheidsrecht biedt u de mogelijkheid om schade te verhalen op een derde. Stel: u lijdt schade in materiële of immateriële zin en vindt dat deze schade niet door u maar door een derde gedragen dient te worden. Het aansprakelijkheidsrecht is “de kapstok” die u dan kunt gebruiken om iemand aansprakelijk te stellen voor schade die u lijdt. Dit geldt voor situaties waarin er geen overeenkomst met een derde is. Indien u namelijk wel een overeenkomst met een ander bent aangegaan, geldt primair niet het aansprakelijkheidsrecht maar het verbintenissen- en contractenrecht. In het geval dat u een derde verantwoordelijk wilt houden voor de door u geleden schade is het van groot belang dat u kunt aantonen dat niet u maar een derde verantwoordelijk is. Omgekeerd kan het zijn dat u aansprakelijk bent gesteld voor schade die een ander lijdt.

Schade verhalen mogelijk door het aanpsrakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht beslaat een breed spectrum. In zijn algemeenheid geldt dat het aansprakelijkheidsrecht van toepassing is op een onrechtmatige handelwijze van personen, zaken of dieren. Een onrechtmatige daad kan in drie handelingen worden onderscheiden te weten: een inbreuk op een recht van een ander, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een doen of nalaten in strijd met hetgeen maatschappelijk zorgvuldig is. Een onrechtmatige handelwijze alleen is echter niet voldoende om tot een vergoeding van de schade te komen. Er moet daadwerkelijk schade zijn geleden en er moet een verband bestaan tussen de onrechtmatige daad en de geleden schade. Daarnaast is een voorwaarde voor aansprakelijkheid dat de onrechtmatige handelwijze ook daadwerkelijk aan de dader kan worden toegerekend en er geen rechtvaardiging is voor zijn handelwijze.

Op grond van een gepleegde onrechtmatige daad zijn de volgende vorderingen mogelijk:

 • Schadevergoeding in geld
 • Schadevergoeding in een andere vorm
 • Gebod, bevel of verbod met een dwangsom
 • Rectificatie bij publicatie van onrechtmatige gegevens

Situaties waarop aansprakelijkheidsrecht van toepassing

Om u een indruk te geven van situaties waarin het aansprakelijkheidsrecht van toepassing is:

 • Onbehoorlijk bestuur door bestuurders van naamloze of besloten vennootschappen (bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Benadeling van crediteuren
 • Zorgplicht van banken ten opzichte van hun (potentiële) cliënten
 • Productaansprakelijkheid
 • Beroepsfouten van beroepsbeoefenaren zoals artsen, accountants, notarissen en advocaten
 • Onrechtmatige publicaties
 • Produceren, distribueren en verkopen van nagemaakte producten
 • Onrechtmatige beslaglegging
 • Veroorzaakte gevaarlijke situaties zonder dat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen
 • Hinderveroorzakende activiteiten
 • Bodemverontreiniging
 • Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen, stortplaatsen en boorgaten

Daarnaast kan aansprakelijkheid aan de orde zijn in het geval van een rechtmatige daad. Hiervan kan sprake zijn in het geval van zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij een inschatting maken van de slagingskans van vorderingen gebaseerd op het aansprakelijkheidsrecht. Wij presenteren u helder en concreet de te volgen juridische stappen om een derde aansprakelijk te stellen of een aansprakelijkheidsstelling af te wenden.


Publicaties over Aansprakelijkheidsrecht

2007, 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid: ook voor fouten van voorgangers!

By |juli 20th, 2018|Categories: Artikelen, Publicaties, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Ondernemingsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid: ook voor fouten van voorgangers!

Een nieuw bestuur, of zelfs een enkel bestuurslid kan persoonlijk aansprakelijk gehouden worden voor 'kennelijk onbehoorlijk' beleid van het vorige bestuur. Dit tenzij het nieuwe bestuur(slid) kan bewijzen dat deze geen verwijt te maken valt van handelingen van (voormalige) medebestuurders. Lees meer.

1605, 2018

Mag een werkgever het e-mailverkeer van zijn werknemers controleren?

By |mei 16th, 2018|Categories: Artikelen, Publicaties Aansprakelijkheidsrecht, Publicaties Arbeidsrecht, Publicaties Privacyrecht|Reacties uitgeschakeld voor Mag een werkgever het e-mailverkeer van zijn werknemers controleren?

Het controleren van e-mailverkeer van medewerkers wordt regelmatig gedaan door werkgevers. Dat mag ook - maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgt ervoor dat dit op zorgvuldige wijze gebeurt.

Load More Posts