Erfrecht advocaat.

mr. Joan Snikkenburg-den Haan

profielfoto mr. Joan Snikkenburg-den Haan

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo nederlandse vereniging familie- en erfrecht advocaten schedingsmediators

Sinds 1 januari 2020 zijn in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst de mogelijkheden voor nabestaanden verruimd om na overlijden van een patiënt inzage te krijgen in het medisch dossier. Het inzagerecht medisch dossier vormt een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van een hulpverlener ten opzichte van de patiënt.

Dit medisch beroepsgeheim blijft ook na overlijden van de patiënt in stand. Bovendien mag een arts in het kader van een gerechtelijke procedure zich beroepen op een verschoningsrecht. Dat betekent dat een arts geen verklaring hoeft af te leggen. Bij vragen, raadpleeg een erfrecht advocaat.

Wordt er vermoed dat iemand niet wilsbekwaam was op het moment dat bijvoorbeeld een testament werd verleden of schenkingen werden gedaan? Dan is vaak de informatie uit het medisch dossier noodzakelijk. Anders kan deze geestestoestand niet met bewijs worden aangetoond. De vraag is dan: wanneer heeft u een recht op inzage in een medisch dossier?

Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaamheid is een term die gebruikt wordt in de medische ethiek en juridische context om de situatie te beschrijven waarin een persoon niet in staat is om weloverwogen beslissingen te nemen over zijn of haar eigen gezondheidszorg of andere belangrijke zaken.

Een persoon wordt als wilsonbekwaam beschouwd als hij of zij niet in staat is om de nodige informatie te begrijpen, de risico’s en voordelen van een bepaalde behandeling af te wegen en een weloverwogen beslissing te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een verstandelijke beperking, dementie of een psychische stoornis.

Als een persoon als wilsonbekwaam wordt beschouwd, kunnen anderen, zoals familieleden, zorgverleners of een wettelijke vertegenwoordiger, worden betrokken om beslissingen te nemen namens die persoon. Het is belangrijk om te benadrukken dat het besluitvormingsproces in deze situaties moet voldoen aan specifieke wettelijke en ethische normen om de rechten en belangen van de persoon in kwestie te beschermen.

Gronden inzagerecht medisch dossier van de overledene.

Als gevolg van de wetswijziging zijn nu de volgende mogelijkheden in de wet opgenomen voor inzage in een medisch dossier:

  • Wanneer de patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming voor de inzage heeft gegeven. Deze mogelijkheid voor inzage was al in de wet opgenomen;
  • Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg een mededeling van een incident is ontvangen. Dit is een nieuwe grond;
  • Wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. In de rechtspraak was al bepaald dat een ieder inzage kan krijgen in het medisch dossier bij een zwaarwegend belang. Deze mogelijkheid is nu ook in de wet verankerd.

Zwaarwegend belang.

Wanneer u een testament nietig wilt laten verklaren dan zal het zwaarwegend belang meestal de grond zijn waarop u een beroep doet. Het belang van een nabestaande en van de overledene kunnen in dat geval verschillen. Als gevolg daarvan worden aan deze grond hogere eisen gesteld.

Er dienen dan voldoende concrete aanwijzingen te bestaan dat bij het niet doorbreken van de geheimhoudingsplicht een ander zwaarwegend belang zal worden geschaad. De enkele mogelijkheid dat u financieel nadeel lijdt door de aanpassing van een testament is onvoldoende reden om een geheimhoudingsplicht te doorbreken.

Uit de rechtspraak blijkt dat van een zwaarwegend belang sprake is wanneer een erflater (kort) voor zijn overlijden een wijziging in zijn testament heeft aangebracht. Als gevolg daarvan zal de positie van betrokkenen zijn gewijzigd. Daarnaast dienen er concrete aanwijzingen te zijn om te vermoeden dat de erflater ten tijde van de wijziging van het testament wilsonbekwaam was.

De derde voorwaarde is dat niet langs een andere weg duidelijkheid kan worden verkregen over de wilsbekwaamheid van erflater. Inzage in het medisch dossier dient dus noodzakelijk te zijn.

De wet geeft geen duidelijkheid over aan wie het inzagerecht medisch dossier toekomt. De wet geeft aan “een ieder”. De groep van personen die een zwaarwegend belang kan hebben wordt daarmee zoveel mogelijk open gehouden. Er worden echter geen gegevens verstrekt wanneer schriftelijk of elektronisch is vastgelegd dat de overledene deze inzage niet wenst door de betreffende persoon.

De overledene diende dan wel tot een redelijke waardering van zijn belangen in staat te zijn.

Wij zijn u graag van dienst bij het inzagerecht medisch dossier.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Burgerlijk procesrecht.

Het geheel van rechtsregels dat bepaalt hoe een procedure bij de civiele rechter moet verlopen.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Burgerlijk procesrecht.

Het geheel van rechtsregels dat bepaalt hoe een procedure bij de civiele rechter moet verlopen.