Wat gebeurt er met uw pensioen als u gaat scheiden. Lees verder over nabestaandenpensioen ex partner of overleg direct met een echtscheidingsrecht advocaat.

Nabestaandenpensioen ex partner; de huidige situatie?

Ouderdomspensioen:
Voor alle huwelijken die zijn gesloten vanaf 1 januari 1995 geldt de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (WVPs).

Die wet bepaalt dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode voor de helft met de ex-partner dient te worden verevend. Die verplichting tot verevening van dat deel van het ouderdomspensioen gaat in op het moment dat de pensioengerechtigde zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Verevening gaat niet automatisch. Binnen twee jaar nadat de echtscheiding definitief is, dienen hiervoor standaard voorgeschreven formulieren te worden ingevuld. Hierna dienen deze ingevulde en ondertekende formulieren aan de pensioenuitvoerders te worden verzonden. Zie voor deze formulieren de website van de Rijksoverheid.

Na verwerking hiervan zullen de pensioenuitvoerders de helft van het ouderdomspensioen rechtstreeks aan de ex-partner uitkeren.

Nabestaandenpensioen:

Voor wat betreft het nabestaandenpensioen geldt een andere wettelijke regeling. Indien bij een werkgever een nabestaandenpensioen voor de ex-partner is opgebouwd dan geldt de standaardregeling volgens de Pensioenwet. Die regeling houdt in dat de overlevende ex-partner de voor hem of haar opgebouwde aanspraak op nabestaandenpensioen tot de datum van het eindigen van het huwelijk verkrijgt.

Het nabestaandenpensioen wordt ook wel aangeduid als partnerpensioen. Verwarrend in geval van een echtscheiding, maar hiermee wordt dus het nabestaandenpensioen bedoeld. Hierop heeft u dus recht indien uw ex-partner overlijdt. Een nieuwe partner heeft in dat geval recht op het deel dat tot en met de einddatum van het huwelijk is opgebouwd.

Afwijken van de wettelijke regeling op het gebied van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen in onderling overleg is toegestaan.

De hiervoor genoemde regelingen gelden ook in geval van een geregistreerd partnerschap. Dit geldt ook voor de hieronder te omschrijven toekomstige wettelijke regeling.

Wanneer geldt de nieuwe wet?

Met ingang van 1 januari 2022 zal de Wet Pensioenverdeling bij scheiding in werking treden. Deze wettelijke regeling is van toepassing op alle huwelijken die door echtscheiding eindigen vanaf 1 januari 2022. Dit betekent dus dat alle echtscheidingsuitspraken die op 2 januari 2022 of later worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksgemeente onder de nieuwe wettelijke regeling vallen. Wordt de echtscheidingsuitspraak nog in 2021 ingeschreven, dan geldt nog de huidige regelgeving.

Wat verandert er?

Conversie, oftewel: een eigen aanspraak wordt de hoofdregel. Dit betekent dat automatisch de helft van het door de ex-partner tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen wordt omgezet in een eigen aanspraak jegens de pensioenuitvoerder(s). De scheiding wordt direct gemeld bij de pensioenuitvoerder(s) van de ex-partner.

De gedachte achter deze wijziging is dat de aanspraak op de verdeling van het pensioen eenvoudiger dient te worden.

Afwijken van deze standaardregeling is nog steeds toegestaan. Indien partijen willen afwijken, dan dienen zij dit binnen zes maanden na de echtscheiding te melden bij de pensioenuitvoerder(s).

Wat is het gevolg?

Onder de nieuwe wettelijke regeling wordt 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde nabestaandenpensioen omgezet in een eigen aanspraak. De aanspraak onder de huidige regelgeving bedraagt evenwel de helft van de volledige opbouw (dus ook voorhuwelijkse opbouw wordt nu meegenomen).

Ook is nieuw dat het nabestaandenpensioen op risicobasis zal gaan plaatsvinden, terwijl dat nu nog op opbouwbasis plaatsvindt. Met andere woorden: er zal minder opbouw plaatsvinden van het nabestaandenpensioen onder de nieuwe regelgeving dan thans het geval is.

Conversie kan ook nog een ander nadeel hebben. Bij verevening volgens de huidige regeling krijgt de pensioengerechtigde na het overlijden van de ex-partner weer het volledige ouderdomspensioen. Bij conversie geldt dat niet, want in dat geval wordt er definitief afstand gedaan van de helft van het ouderdomspensioen. Onder de nieuwe regelgeving kan gekozen worden voor het huidige systeem van verevening om dit eventuele gevolg te voorkomen.

Ons advies.

Hoewel de nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding vooral bedoeld is om de verevening/verdeling van pensioenaanspraken eenvoudiger te maken, kan dit in sommige situaties nadelig uitpakken. Het kan dus lonen om nog in 2021 ervoor te zorgen dat de echtscheiding definitief wordt. Zo worden immers hogere aanspraken op het nabestaandenpensioen bewaard en worden niet onbedoeld aanspraken op ouderdomspensioen prijsgegeven.

Wilt u meer informatie?

Laat u goed informeren, want later komt vaak sneller dan verwacht. Meer informatie? Neem dan contact met ons. Onze familierechtspecialisten, mr. Joan Snikkenburg en mr. Jacqueline Lauwen, staan u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.