“Scheiden doet lijden”. Dat is een alom bekende uitspraak. Bij de gedachte aan een echtscheiding wordt al heel snel aan een vechtscheiding gedacht. Er is een vreedzame manier van scheiding mogelijk door een gemeenschappelijke advocaat in te schakelen. Dit heet echtscheiding op gemeenschappelijke basis. Niet iedereen kent deze optie.

Dit artikel legt uit wat een echtscheiding op gemeenschappelijke basis is met daarbij de regels voor advocaten. Het gaat ook nader in op de procedure.

De 7 stappen van scheiden op gemeenschappelijke basis.

Hieronder geven we kort samengevat het proces in 7 stappen met de voor- en nadelen. Daaronder treft u de meer inhoudelijke informatie over scheiden op gemeenschappelijke basis.

De stappen van een echtscheiding op gemeenschappelijke basis zijn als volgt:

 1. Informeren
  De eerste stap is om u te informeren over de procedure van een echtscheiding op gemeenschappelijke basis. Dit kunt u doen door een advocaat of mediator te raadplegen.
 2. Afspraken maken
  Nadat u informatie heeft ingewonnen, is het tijd om afspraken te maken met uw partner. Dit kunt u doen in onderling overleg of met behulp van een mediator.
 3. Convenant opstellen
  Als u het eens bent over de echtscheidingsvoorwaarden, moet dit in een convenant worden vastgelegd. Dit is een juridisch bindend document dat de afspraken tussen u beiden regelt.
 4. Ouderschapsplan opstellen
  Als u en uw ex-partner samen kinderen hebben, dan moet u ook een ouderschapsplan opstellen. Dit plan regelt de zorg voor de kinderen, de omgangsregeling en de kinderalimentatie.
 5. Advocaat inschakelen
  Wordt u het niet eens over de voorwaarden van de echtscheiding? Schakel dan een gezamenlijke advocaat in.  De advocaat zal u bijstaan tijdens de onderhandelingen. Ook geeft de advocaat advies over de juridische gevolgen van de echtscheiding.
 6. Verzoek tot echtscheiding indienen
  Eerst dient u het samen over de voorwaarden van de echtscheiding eens te zijn. Daarna kunt u gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.
 7. Uitspraak rechtbank
  De rechtbank zal een uitspraak doen over het verzoek tot echtscheiding. Deze uitspraak wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Voordelen en nadelen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding

Er zijn een aantal voordelen aan een echtscheiding op gemeenschappelijke basis:

 • Het is de meest soepele en kosteneffectieve manier om te scheiden.
 • U hebt zelf de controle over de echtscheidingsprocedure.
 • U kunt de echtscheiding in uw eigen tempo afhandelen.

Er zijn ook een aantal nadelen aan een echtscheiding op gemeenschappelijke basis, te weten:

 • Het kan moeilijk zijn om het samen eens te worden over de voorwaarden van de echtscheiding.
 • Als u het niet eens kunt worden, kan dit leiden tot een langdurige en kostbare echtscheidingsprocedure.

Lees hieronder verder voor verdiepende informatie over dit onderwerp.

Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en bijbehorende gedragsregels.

In Regel 7 lid 1 van de Gedragsregels voor advocaten is als volgt bepaald:

“De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is.”

Deze regel heeft tot gevolg dat een advocaat in beginsel niet de tegenstrijdige belangen mag behartigen van twee of meer partijen. Een uitzondering wordt echter gemaakt in het geval van een echtscheiding. Hoewel het lijkt dat echtelieden in het kader van een scheiding tegenstrijdige belangen hebben, wordt alleszins aangenomen dat een advocaat het gemeenschappelijke belang van de echtelieden om tot een echtscheiding te komen kan dienen.

Indien beide partijen ondanks de huwelijksperikelen van mening zijn dat onderling overleg onder deskundige begeleiding mogelijk is om afspraken te maken over diverse zaken, zeker als er kinderen zijn, dan is het raadzaam gezamenlijk één advocaat in te schakelen. Eén advocaat bevordert de communicatie en voorkomt escalaties tussen partijen. Ook kan dit de nodige tijd en kosten besparen. Overigens is het niet nodig dat partijen het direct over alles eens zijn, want daarin kan de advocaat partijen begeleiden. Het gaat erom dat de wil er is om samen tot een oplossing te komen.

Zeker als er kinderen zijn, is het wenselijk dat de echtelieden met elkaar op een redelijke wijze kunnen communiceren, want ook na de scheiding blijven partijen de ouders en er zullen zich nadien nog zeker situaties voordoen waarbij een goed onderling contact nodig is.

De gemeenschappelijke advocaat vervult een neutrale rol. Als een neutrale maar betrokken derde begeleidt de advocaat het proces van overleg en onderhandeling tussen partners. Daarbij geeft deze advies over de (wettelijke) rechten en plichten van partijen jegens elkaar. Geen van partijen wordt voorgetrokken. De advocaat verschaft partijen allebei dezelfde informatie.

Onder meer scheidende ondernemers kunnen baat hebben bij het inschakelen van een gemeenschappelijke advocaat. Zij willen soms geen ruchtbaarheid geven aan hun privéproblemen en willen de risico’s verbonden aan een procedure voorkomen. Wel willen zij dat alles goed (financieel) wordt geregeld. Tezamen met een accountant/financieel adviseur kan een juist financieel overzicht gemaakt worden en kunnen afspraken worden vastgelegd in een convenant, terwijl de advocaat daarbij de positie (lees: belangen) van beide echtelieden waarborgt.

Omdat naast het gemeenschappelijke belang van partijen bij de echtscheiding min of meer per definitie ook tegenstrijdige belangen bestaan, past de advocaat grote behoedzaamheid toe teneinde beide partijen bij te staan. De advocaat zal zich moeten terugtrekken in het geval van een onafwendbaar belangenconflict. Regel 7 lid 2 van de Gedragsregels bepaalt namelijk:

“De advocaat die de belangen van twee of meer partijen behartigt, is in het algemeen verplicht zich geheel uit de zaak terug te trekken zodra een niet aanstonds overbrugbaar belangenconflict ontstaat.”

Dit brengt tevens met zich mee dat de advocaat, die zich heeft teruggetrokken vanwege het onoplosbare belangenconflict tussen partijen, dan niet meer in die zaak of in de voortzetting daarvan één van de betrokken partijen mag bijstaan (Gedragsregel 7 lid 3).

De echtscheidingsprocedure.

Partijen maken zelf met behulp van de advocaat onderlinge afspraken over diverse onderwerpen als alimentatie, de voormalige echtelijke woning, inboedel, pensioenrechten, etcetera. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant (vaststellingsovereenkomst). In het geval de echtelieden minderjarige kinderen hebben, zijn zij ook verplicht om bij scheiding een ouderschapsplan op te stellen. Het plan bevat afspraken over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen de voormalige partners.

Het voordeel van een convenant en eventueel ouderschapsplan is dat niet de rechter maar de (voormalige) echtelieden over de gevolgen van de scheiding beslissen. Nu partijen samen beslissen over hun individuele situatie nadien, brengt dat veelal met zich mee dat zij afspraken ook beter zullen naleven in vergelijking tot de situatie dat een rechter zaken oplegt. Als partijen beiden hun goedkeuring verlenen aan het convenant en het ouderschapsplan dienen zij deze te ondertekenen.

Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding.

Vervolgens dient de advocaat namens partijen bij de rechtbank een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in. Daarbij wordt verzocht om het convenant en het ouderschapsplan in de uitspraak van de rechtbank op te nemen, zodat de afspraken in het convenant en het ouderschapsplan niet alleen bindend zijn, maar de nakoming hiervan desnoods kan worden afgedwongen zonder verdere tussenkomst van de rechter. De rechtbank zal dus geen zitting plannen, maar de zaak schriftelijk afhandelen.

Kinderen van twaalf jaar en ouder worden evenwel in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de regelingen die getroffen moeten worden voor de kinderen. De uitspraak van de rechter op een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding (lees: de echtscheidingsbeschikking) volgt meestal binnen 4 tot 8 weken na indiening van het echtscheidingsverzoek. De echtscheiding is dan echter nog niet definitief. Pas nadat de beschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar destijds het huwelijk is voltrokken is ingeschreven, is de scheiding officieel.

Om inschrijving in het huwelijksregister te bewerkstelligen, dienen partijen nog een door de advocaat opgestelde ‘akte van berusting’ te ondertekenen, waarin partijen aangeven te zullen berusten in de door de rechter uitgesproken echtscheiding. Deze akte zal dan tezamen met de beschikking naar de betreffende gemeente worden toegezonden.

Ieder een eigen echtscheidingsadvocaat.

Als beide partijen een eigen advocaat hebben, betekent dit dan automatisch een vechtscheiding? Deze vraag is ontkennend te beantwoorden. Zelfs individuele advocaten kunnen helpen bij het maken van gemeenschappelijke afspraken. Deze afspraken kunnen ook worden vastgelegd in een convenant.

Informatie over een echtscheiding op gemeenschappelijke basis.

Hopelijk is hiermee de rol van gemeenschappelijke echtscheidingsadvocaat enigszins verduidelijkt. De echtscheidingsrecht advocaten van ons kantoor zijn lid van de vFAS. Door dit lidmaatschap zijn zij gebonden aan de gedragsregels die de vFAS heeft vastgesteld hun leden. Bij een echtscheiding op gemeenschappelijke basis treden zij altijd op als mediator. Wilt u meer informatie over echtscheiding op gemeenschappelijke basis of echtscheidingsrecht in het algemeen? Laat het ons weten.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.