Na een record aantal faillissementen in het jaar 2009, is 2010 er qua faillissementen niet veel beter op geworden. Met ruim 10.000 bedrijven die in 2009 spreekwoordelijk op de fles gingen, zal dit aantal dit jaar in het gunstigste geval slechts enkele procenten lager uitvallen. Het aantal wanbetalers in Nederland neemt echter zeer snel toe. Zo is het totaal van de openstaande rekeningen in het derde kwartaal van 2010 in Nederland opgelopen tot 5,7 miljard euro, terwijl dit in dezelfde periode het jaar daarvoor 4,5 miljard was. Ook is het aantal wanbetalers met 14 procent gestegen.

Gelet op deze cijfers is het wellicht verstandig om als goed voornemen voor het jaar 2011 en ook de jaren nadien het debiteurenbeleid van uw onderneming aan te scherpen. Wanbetaling is immers de belangrijkste oorzaak voor het aantal faillissementen. Het laatste wat u wilt is dat het probleem van een derde het probleem van uw onderneming wordt.

Juist in de huidige economisch mindere tijden is optimale beschikbaarheid van liquide middelen zeer belangrijk. Veel bedrijven laten hun debiteurensaldo’s echter in deze tijden uit de hand lopen omwille van behoud van de relatie met de klant. Daarnaast schrijven bedrijven ook bij schijnbaar oninbare vorderingen te snel hun vorderingen af. Echter, hoe meer vorderingen er open staan, des te kwetsbaarder de financiële positie van uw onderneming wordt. In het hiernavolgende worden een aantal mogelijkheden geschetst om uw debiteurenbeleid aan te scherpen.

Tips debiteurenbeleid

Enkele tips om uw debiteurenbeleid aan te pakken alsmede om uw openstaand debiteurensaldo terug te dringen luiden als volgt.

Vooraf:

 1. Stel algemene verkoop-/leveringsvoorwaarden op, waarin duidelijke bepalingen opgenomen zijn over betalingstermijnen, boete/renteclausules bij niet-tijdige betaling e.d. Deze voorwaarden moet u wel bij voorkeur voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan uw klant kenbaar maken. Zorg dat deze ondertekend geretourneerd worden of voor ontvangst worden ondertekend. U komt hiermee bij geschillen zowel in als buiten rechte in een juridisch sterkere positie te verkeren.
 2. Hanteer bij (grotere) orders het principe dat eerst een voorschot/aanbetaling plaatsvindt, alvorens er überhaupt uitvoering aan de overeenkomst gegeven wordt.
 3. Vraag uw klant om een borgstelling, zodat een derde de overeenkomst mede ondertekent. Indien de debiteur voor verhaal van de vordering niet thuis geeft, kunt u uw vordering verhalen op de medeondertekenaar. Bij een borgstelling verplicht een derde zich namelijk voor voldoening van een schuld van uw klant, indien deze zijn betalingsverplichtingen tegenover u niet nakomt.
 4. Vraag uw klant om een zekerheidstelling, zoals bijvoorbeeld een bankgarantie. De bank staat er alsdan voor garant dat de vordering wordt voldaan.

Tijdens:

 1. Indien vorderingen eenmaal openstaan: voer een actief incassobeleid.
  • Hanteer duidelijke afspraken over betaling en levering. Dit kan reeds in uw algemene voorwaarden worden opgenomen. Afhankelijk van de overeenkomst zijn gebruikelijke betalingstermijnen 14 of 30 dagen.
  • Bel uw klant bij het verstrijken van een betalingstermijn om te achterhalen waarom deze niet tot betaling is overgegaan.
  • Hanteer vaste termijnen wanneer u sommaties stuurt en wijk daar niet van af. Verstuur alsdan standaard sommatiebrieven en wijs hiervoor (alsook voor het gehele interne incassobeleid) één persoon binnen uw onderneming aan die daar verantwoordelijk voor is. Om inzicht te verkrijgen in het betalingsgedrag van uw klanten is een goede registratie van uw debiteuren in feite onmisbaar.
  • Leg eventuele betalingsafspraken schriftelijk vast.
  • Geef indien uw klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, ondanks voormelde pogingen om uw vordering te innen, deze uit handen, bijvoorbeeld aan een advocaat. Dikwijls vloeit uit een brief van een advocaat een dusdanige dreiging voort dat vervolgens door uw klant toch tot betaling wordt overgegaan.

Kortom een goed debiteurenbeleid is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van uw onderneming.

Voor aanvullende informatie over een goed debiteurenbeleid mail dan naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413-352211.