Formulering van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - Bernhaege Advocaten

Formulering concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten is verboden, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft op grond van welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk is (aldus artikel 7:653 lid 2 BW). (Zonder motivering is sprake van nietigheid, dat wil zeggen dat er dan geen concurrentiebeding is overeengekomen.). Hoe formuleert u dan een concurrentiebeding in een tijdelijk contract?

De motivering dient voldoende concreet te zijn, dus geen algemene termen als marktgebied, opgebouwd netwerk etc. Ook verwijzing naar investering in opleiding is onvoldoende, daarvoor kan studiekostenbeding worden opgenomen (Kntr. Amsterdam 23-7-2015).

Hoe kunt u deze motivering het beste formuleren?

De Kantonrechter Arnhem heeft dit jaar in positieve zin geoordeeld over de geldigheid van het geformuleerde concurrentiebeding naar de maatstaven van artikel 7:653 lid 2 (nieuw) BW. Het betrof een concurrentiebeding met een geografische reikwijdte van 30 km en een temporeel bereik van twee jaar.

De motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen luidde als volgt:
‘Het opnemen van het bovengenoemde concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Er is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever omdat:

• tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij kennis neemt van klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how;
• deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/knowhow bepalend zijn voor het succes van de onderneming van de werkgever;
• kennisname van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/computerprogrammatuur/know-how door directe concurrenten van de werkgever ertoe kan leiden dat de werkgever grote schade ondervindt in de vorm van toenemende concurrentie door deze concurrenten;
• de onderneming van de werkgever zijn producten/diensten aanbiedt binnen het gebied dat hierboven is beschreven;
• de werkgever er een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat concurrenten in het hierboven beschreven gebied op oneigenlijke wijze kennisnemen van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how door de werknemer in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.’

Kortom: omschrijf zo concreet mogelijk de belangen, aan de hand van de functie van de werknemer (over welke informatie krijgt de werknemer de beschikking), en het belang van uw bedrijf. Alleen dan is de kans groot, dat het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (achteraf) stand houdt.