rechtsboeken en gavel in verband met de compensatie transitievergoeding

Op 1 april 2020 jl. trad de compensatieregeling transitievergoeding in werking. Door deze wet kunnen werkgevers die na 2 jaar ziekte een werknemer willen ontslaan, in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding die ze aan een werknemer moeten betalen. De compensatie geldt ook voor werkgevers die sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid deze vergoeding aan een werknemer hebben betaald. Een werkgever dient bij het UWV een verzoek tot compensatie in te dienen. Let wel op, want de extra vergoeding die moet worden betaald wanneer u een werknemer “slapend” in dienst heeft gehouden, wordt niet vergoed. Als werkgever is het dus wijs om hiermee rekening te houden bij de timing van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Direct en met terugwerkende kracht

Het is niet meer te adviseren een werknemer na 104 weken ziekte in dienst te houden (slapende dienstverband) om aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen. Dit omdat u nu als werkgever voor deze kosten door het UWV wordt gecompenseerd. U kunt als werkgever dan een verzoek voor compensatie bij het UWV indienen. Daarnaast geldt dit ook voor oude gevallen: transitievergoedingen die u vanaf 1 juli 2015 in verband met het ontslag van een zieke werknemer al heeft betaald.

Beperkingen voor hoogte te compenseren transitievergoeding

Ten aanzien van de hoogte van de te compenseren transitievergoeding zijn de volgende beperkingen aangebracht:

  • Er wordt niet meer aan compensatie betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Hiermee wordt mogelijk misbruik voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het voortzetten van een dienstverband uitsluitend met het oog op het verkrijgen van een hogere compensatie.
  • De compensatie zal niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon. De compensatie ziet immers slechts op het voorkomen van het cumuleren van kosten. Als de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte beperkt zijn, bijvoorbeeld bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten of bij arbeidsovereenkomsten met een huishoudelijke hulp waar een beperkte periode van loondoorbetaling voor geldt (zes weken), is volledige compensatie van de transitievergoeding naar het oordeel van de regering niet noodzakelijk.
  • Indien een loonsanctie is opgelegd, telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie. De ratio hiervan is dat een werkgever geen voordeel dient te behalen uit het niet naleven van verplichtingen die voor hem gelden.

Bent u ook benieuwd naar de hoogte van de transitievergoeding? Op deze pagina leggen we uit hoe deze berekend wordt.

Bij bewust of onbewust verkeerd verstrekte informatie door werkgever wordt geen of een lagere compensatie toegekend. Daarbij zal mogelijk te veel betaalde compensatie worden teruggevorderd en mogelijk aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie. Het is dus van belang uiterst voorzichtig te zijn wat betreft de transitievergoeding voor werkgevers.

Bij ministeriële regeling zullen regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Het gaat om regels met betrekking tot de procedure van het aanvragen (waaronder de termijn waarbinnen de aanvraag moet plaatsvinden) en toekennen van de compensatie en de wijze waarop de werkgever aantoont dat recht bestaat op de compensatie en de omvang hiervan.

Gegevens die nodig zijn

Als werkgever dient u bij uw verzoek om vergoeding aan het UWV onder meer een afschrift van de arbeidsovereenkomst op te sturen. Daarnaast moet u kenbaar te maken wat de duur van de arbeidsovereenkomst is geweest. Ook dient de werkgever bewijsstukken aan te leveren. Dit zijn de volgende documenten:

  • Bewijsstukken dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan.
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.
  • Bewijsstukken van de berekening van de transitievergoeding.
  • Bewijsstukken wat de loondoorbetaling tijdens ziekte was.

Aanvraagtermijn compensatie transitievergoeding

Let erop dat u als werkgever de compensatie uiterlijk 30 september 2020 aanvraagt. Wederom, dit geldt wanneer u de transitievergoeding na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 heeft betaald. Voor vergoedingen die vanaf 1 april 2020 worden betaald, geldt dat u binnen zes maanden na betaling het verzoek aan het UWV moet hebben gedaan. Bekijk de volledige regeling, die op 22 februari 2019 werd gepubliceerd, hier. Ook gaf de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid in deze brief van 13 december 2019 nadere uitleg.

Heeft u vragen over de regeling compensatie transitievergoeding?

Heeft u na ziekte een transitievergoeding betaald aan uw werknemer? Dien dan een aanvraag voor compensatie hiervoor in bij het UWV. Houd de aanvraagtermijn voor de compensatie van de transitievergoeding goed in de gaten: uw deadline hiervoor is voor oktober 2020! Heeft u hulp nodig bij de compensatie aanvragen of heeft u vragen over de aanvraagtermijn compensatie transitievergoeding? Stel uw vraag telefonisch of via de e-mail. Bellen kunt u naar ons kantoor in Veghel (t. 0413 – 35 22 11) en ons kantoor in Oss (t. 0412-76 02 27). Uw eventuele e-mail kunt u richten aan info@bernhaege.nl.