Een scheiding is een emotionele gebeurtenis. Tegelijkertijd krijgt u te maken met allerlei vragen: hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat is het beste voor mijn kind(eren)? Maar ook op financieel gebied zal het nodige veranderen. De politiek is geruime tijd bezig geweest om de regels inzake kinderalimentatie te wijzigen en daarmee ook te vereenvoudigen. Met ingang van 1 april 2013 heeft de Werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot het berekenen van kinderalimentatie. Hoe zien de nieuwe regels eruit en wat voor gevolgen heeft dit voor uw (financiële) situatie?

De nieuwe regels hebben tot doel om beter aan te sluiten bij de huidige maatschappij. Lange tijd bestond een gezin vaak uit een werkende man met een vrouw die thuis voor de kinderen zorgde. Tegenwoordig is dit traditionele beeld grotendeels verdwenen en worden de taken steeds meer onderling verdeeld. Dit vraagt dan ook om een nieuw berekeningssysteem voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Draagkracht

De belangrijkste verandering is de invoering van een draagkrachttabel. Door middel van deze tabel kan worden berekend hoeveel de ouders op basis van hun inkomen kunnen bijdragen aan de kosten van de verzorging van hun kind(eren). Dit heeft tot gevolg dat de diverse lasten, zoals woonlasten en ziektekosten, niet meer hoeven te worden gespecificeerd. Voortaan gelden er derhalve algemene regels met vaste bedragen. De onderhoudsplichtige kan echter een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets. Indien hierop een beroep wordt gedaan dient duidelijk en gemotiveerd te worden aangegeven waarom de onderhoudsplichtige niet in staat is het betreffende bedrag te betalen. De rechter zal vervolgens een oordeel vellen. Indien ouders een laag inkomen hebben, dienen zij ingevolge de nieuwe regeling toch een bijdrage te leveren. Dit is een bijdrage van € 25,00 per maand per kind of € 50,00 bij meerdere kinderen.

Behoefte van de kinderen

Daarnaast wordt ook de behoefte van kinderen vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar wat een kind het gezin kost. Ook dit wordt bepaald aan de hand van tabellen. Om de behoefte te kunnen berekenen, wordt naar de volgende punten gekeken: de leeftijd van het kind, het aantal kinderen en het netto gezinsinkomen.

Kindgebonden budget en zorgkorting

Voortaan wordt ook het kindgebonden budget erbij betrokken, waardoor mogelijk minder alimentatie hoeft te worden betaald. Daarnaast hoeft de alimentatieplichtige ouder minder alimentatie te betalen als hij door middel van een omgangsregeling meer voor zijn kind(eren) kan zorgen. Deze zorgkorting bedraagt minimaal 15 procent en maximaal 35 procent.

Door middel van de nieuwe richtlijn is het voortaan mogelijk om zelf te berekenen hoeveel kinderalimentatie u dient te betalen of dient te ontvangen. Het blijft echter een ingewikkelde aangelegenheid. Wij voorzien u als specialist op het gebied van het echtscheidingsrecht en het berekenen van partner- en kinderalimentatie graag van deskundig advies over deze complexe materie.

Voor aanvullende informatie over kinderalimentatie mail naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413-352211.