Als u ziek bent, is dat voor een werknemer, maar ook voor de werkgever vervelend. Zeker wanneer het om langdurige ziekte gaat en dit wellicht zelfs kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Om reintegratie te bevorderen is hiervoor de Wet Verbetering Poortwachter in het leven geroepen.

Deze wet motiveert werkgever en werknemer om zodanig samen te werken met de bedrijfsarts of arbodienst dat de werknemer zo snel mogelijk zijn werk weer kan hervatten. U vindt op deze pagina informatie over ziekte en reintegratie, de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer of bel direct onze arbeidsrecht advocaat.

Stappenplan bij ziekte en reintegratie; Wet Verbetering Poortwachter.

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft de rechten en plichten van werkgever en werknemer in het geval een werknemer ziek is. Al vanaf de eerste week dat de werknemer ziek is, moeten er stappen ondernomen worden. Hieronder vindt u een korte beschrijving.

  1. Binnen zeven dagen na de eerste ziektedag moet de werknemer ziek gemeld worden bij de arbodienst of bedrijfsarts.
  2. Na 6 weken ziekteverzuim: er moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse gemaakt worden. De probleemanalyse vat samen wat de oorzaak is waarom de medewerker niet meer kan werken, welke mogelijkheden tot herstel er zijn en wanneer de werknemer verwacht weer aan het werk te kunnen gaan.
  3. Na 8 weken ziekteverzuim: de werkgever stelt samen met zijn werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. Dit plan bevat wat beiden zullen doen om de terugkeer naar het werk mogelijk te maken.
  4. Is er kans op langdurig ziekteverzuim, dan moet de werkgever een reintegratiedossier bijhouden. Het PvA is hier onderdeel van. Het dossier bevat het verloop van de ziekte en alles wat dusver ondernomen is door werkgever en werknemer om reintegratie mogelijk te maken.
  5. Elke 6 weken bespreken werkgever en werknemer samen de voortgang.
  6. De werkgever kan zelf de voortgang controleren, maar ook samen met de werknemer een casemanager aanwijzen. Deze persoon begeleidt het traject en checkt of het PvA gevolgd wordt.
  7. In de 42e week van het ziek zijn, moet de werknemer dit melden bij het UWV.

Na een jaar ziekteverzuim.

Uiteraard kan het voorkomen dat alle genomen stappen na een jaar nog niet geleid hebben tot een terugkeer op het werk. Dan volgen de laatste drie stappen van het stappenplan zoals beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter.

  1. Tussen week 46 en 52: er volgt een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer blikken terug op het afgelopen jaar en bepalen welk reintegratieresultaat in het tweede jaar behaald moet worden. Voor de aanpak hiervan worden weer afspraken gemaakt.
  2. Na 20 maanden: in het geval de medewerker nog niet volledig aan het werk is, maakt de werkgever in overleg met hem een evaluatieverslag. Deze bevat alle concrete resultaten en afspraken.
  3. Na 87 weken: het UWV stuurt de medewerker een WIA-aanvraagformulier welke de medewerker binnen 3 weken moet terugsturen. Het UWV beoordeelt daarna het reintegratieverslag en voert de WIA-keuring uit. Wanneer er aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, ontvangt de werknemer hierna een WIA-uitkering.

Geen loon bij niet naleven voorschriften.

Zoals beschreven moeten werkgever en werknemer samenwerken om reintegratie mogelijk te maken. Wanneer een van beiden zich niet aan de voorschriften houdt die in de Wet Verbetering Poortwachter staan, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Zo heeft de medewerker tot een bepaalde hoogte een verplichting om de bedrijfsarts informatie te verschaffen en aan hem de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is.

De werkgever hoeft – na waarschuwing aan de werknemer – geen loon door te betalen zolang de werknemer zich niet aan de voorschriften houdt. Daarnaast heeft de werknemer ook geen recht op loon in het geval hij een lichamelijk of geestelijk gebrek heeft verzwegen bij het aangaan van het arbeidscontract, specifiek wanneer de arts daarnaar vroeg tijdens de aanstellingskeuring.

Zorgt een werknemer er opzettelijk voor dat hij zijn werk niet kan verrichten, dan kan er zelfs sprake zijn van reden voor ontslag op staande voet of andere beëindigingsmogelijkheden.

Wanneer de werkgever loon moet doorbetalen.

Bij ziekte is een werkgever twee jaar lang verplicht het loon door te betalen (mits de werknemer de voorschriften niet overtreedt). Beide jaren moet dit ten minste 70% van het loon zijn. De meeste cao’s schrijven voor dat dit het in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% moet zijn. In elk geval is het nooit minder dan het minimumloon. Eventueel kan dit meer zijn als hierover afspraken staan in de cao of in de arbeidsovereenkomst.

Het is mogelijk dat het loon in het tweede jaar lager ligt dan het minimumloon. De werknemer kan dan een toeslag aanvragen. Mocht het arbeidscontract aflopen terwijl de medewerker ziek is, dan kan hij een Ziektewet-uitkering krijgen. Werkgevers moeten extra opletten wat betreft hoelang zij het loon moeten doorbetalen. Het is voor werkgevers extra opgepast qua termijn van loon doorbetalen.

Mocht een werkgever namelijk niet kunnen aantonen dat hij volgens de Wet Verbetering Poortwachter gehandeld heeft, kan het zijn dat hij het loon zelfs langer moet doorbetalen dan twee jaar. Werkgevers kunnen zichzelf verzekeren tegen loondoorbetaling met een ziekteverzuimverzekering.

Als de reintegratie niet slaagt.

Mocht een werknemer niet zijn oude functie kunnen hervatten, dan is de werkgever verplicht hem ander passend werk aan te bieden binnen het bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld zijn parttime werken of aan de hand van een aangepast takenpakket. Als ook deze opties niet geschikt blijken, kan de werkgever een volledig andere functie aanbieden of de werknemer aan een baan bij een andere werkgever helpen.

Wanneer de medewerker dit werk niet aanvaardt, kan het gevolg (na waarschuwing) stopzetting van het loon of zelfs ontslag zijn. Na de twee jaar ziekte gaat de werkgever over het algemeen over tot het aanvragen van ontslag. De werknemer krijgt dan dus een WIA-uitkering via het UWV en kan mogelijk aanspraak maken op andere regelingen voor arbeidsongeschikten.

Hulp bij ziekte en reintegratie voor werkgever en werknemer.

Bent u werkgever of werknemer en heeft de andere partij zich niet aan de afspraken zoals in de Wet Verbetering Poortwachter gehouden? Voor juridische hulp betreffende ziekte en reintegratie bent u bij ons aan het juiste adres. Onze advocaat arbeidsrecht kan u in beide gevallen helpen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.