Dat u als werkgever zeer zorgvuldig dient om te gaan met het toepassen van de maatregel van het ontslag op staande voet blijkt wel uit een recent arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 15 december 2015. Het Hof oordeelde in deze zaak namelijk dat de advocaat-stagiaire waar het in dat geval om ging ‘kennelijk onredelijk’ op staande voet was ontslagen door het randstedelijke advocatenkantoor waarvoor zij werkzaam was.

Gevolg: het advocatenkantoor werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van in totaal maar liefst € 160.000,- aan de voormalige advocaat-stagiaire. Hoe is dit mogelijk zult u denken!?

Hof Amsterdam 15 december 2015.

De casus in bovenstaande zaak is als volgt. In juli 2010 is de betreffende advocaat-stagiaire bij het advocatenkantoor in dienst getreden. Na een conflict met haar leidinggevende heeft zij zich op 5 januari 2012 ziek gemeld. Haar werkgever heeft haar vervolgens bij brief van 9 maart 2012 ontslagen met als reden dat het van hem als werkgever niet langer kon worden gevergd om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, omdat ze ‘langdurig en stelselmatig’ zou weigeren werkzaamheden te verrichten en doordat ze drie maal niet heeft willen deelnemen aan een mediationgesprek.

Het Hof stelt vast dat de arbeidsverhouding tussen partijen diepgaand is verstoord en dat beide hieraan in negatieve zin hebben bijgedragen. Dat de werkgever er belang bij had de arbeidsovereenkomst op korte termijn te beëindigen onderkent het Hof dan ook, maar is het niet eens met de wijze waarop deze beëindiging heeft plaatsgevonden. Het Hof rekent de werkgever zwaar aan dat hij bij de beëindiging van het dienstverband heeft gekozen voor een ontslag op staande voet terwijl de daarvoor door de werkgever in de brief van 9 maart 2012 gegeven redenen geen dringende reden voor ontslag opleverden.

De keuze voor een ontslag op staande voet moet de werkgever volgens het Hof zelfs nog eens extra worden aangerekend, omdat het ging om een dienstverband met een advocaat-stagiaire en het voor de werkgever redelijkerwijs te voorzien was dat zijn keuze voor een ontslag op staande voet haar hard zou treffen. Binnen de beperkte kring van de advocatuur zou dit ontslag immers niet onopgemerkt blijven en de werkgever had ernstig rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het enkele gegeven dat de advocaat-stagiaire op staande voet werd ontslagen ‘zeer diffamerend’ voor haar zou zijn.

Het Hof veroordeelt de werkgever daarom onder andere tot betaling aan de advocaat-stagiaire van een bedrag van ruim € 56.000,- wegens gefixeerde schadevergoeding en tot betaling van een bedrag van € 100.000,00 wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Lees hier meer over de betreffende uitspraak.

Kennelijk onredelijk ontslag.

In bovenstaande procedure werd door de advocaat-stagiaire een beroep gedaan op de kennelijke onredelijkheid van het ontslag op staande voet. Door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is het instellen van een procedure op grond van de ‘kennelijke onredelijkheid’ echter niet meer mogelijk waardoor hieronder alleen zal worden ingegaan op de beëindiging wegens dringende redenen.

Op staande voet ontslag.

Om een werknemer rechtsgeldig op staande voet te kunnen ontslaan is een dringende reden vereist en moet de opzegging van de arbeidsovereenkomst ‘onverwijld’ plaatsvinden nadat die dringende reden is komen vast te staan. Dit betekent dat u enige tijd heeft om bijvoorbeeld een onderzoek naar de werknemer in te stellen of juridisch advies in te winnen, maar dat u daarmee niet te lang kunt wachten. De dringende reden dient u ook ‘onverwijld’ aan uw werknemer mede te delen.

Redenen ontslag op staande voet.

De vraag is wat dan als een dringende reden kan worden aangemerkt. Bij een dringende reden gaat het om zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor van u als werkgever niet kan worden gevergd dat u de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Voorbeelden hiervan zijn: misleiding, diefstal, bedreiging en grove belediging, hardnekkige weigering om aan redelijke bevelen of opdrachten van u als werkgever te voldoen of indien de werknemer in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen die nodig is voor de arbeid die de werknemer op basis van de arbeidsovereenkomst dient te verrichten.

Geen dringende reden.

De uitspraak van het Hof laat al zien dat uit de ontslagbrief ondubbelzinnig moet blijken wat de dringende reden voor het ontslag op staande voet is. Indien geen sprake blijkt te zijn van een dringende reden of indien niet aan alle vereisten voor het betreffende ontslag wordt voldaan dan staan er voor de werknemer twee mogelijkheden open. Wanneer de werknemer het dienstverband wil laten continueren dan kan een beroep worden gedaan op de vernietigbaarheid van de opzegging en daarbij wedertewerkstelling en loon vorderen.

Is de arbeidsrelatie dermate verstoord, net als in bovenstaande casus, dan kan schadevergoeding door de werknemer worden gevorderd wegens onregelmatige opzegging waarbij met ‘onregelmatig’ wordt bedoeld dat de opzegtermijn niet (correct) is toegepast. De gefixeerde schadevergoeding die het advocatenkantoor aan zijn ex-werknemer dient te betalen bestaat dan ook uit het loon dat de advocaat-stagiaire over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst zou hebben ontvangen indien de arbeidsovereenkomst met het in acht nemen van de opzegtermijn zou zijn geëindigd.

Advocaat Arbeidsrecht.

Een werknemer zal zich vrijwel altijd verweren tegen een ontslag op staande voet. Logisch ook, een werknemer ontvangt immers geen loon meer en maakt geen aanspraak op een WW-uitkering aangezien de werknemer door het ontslag op staande voet verwijtbaar werkloos is. Wanneer u voornemens bent een werknemer per direct te ontslaan, is het dan ook verstandig een advocaat in te schakelen. Een advocaat arbeidsrecht met veel proceservaring kan op voorhand namelijk goed inschatten of een ontslag op staande voet in het geval van uw werknemer stand zal houden bij de rechter. Dit kan voorkomen dat u hoge schadevergoedingen verschuldigd bent aan uw ex-werknemer dan wel deze terug in dienst moet nemen met alle gevolgen van dien!

Bernhaege Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.