Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor zes maanden of langer, is de werkgever verplicht uiterlijk een maand voor het verstrijken daarvan schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

Aanzegverplichting werkgevers.

Als de arbeidsovereenkomst voortgezet wordt, moet ook kenbaar zijn onder welke voorwaarden. Dit wordt de aanzegverplichting genoemd.

Laat de werkgever na de werknemer tijdig schriftelijk mee te delen of de arbeidsovereenkomst na het verstrijken daarvan al dan niet wordt voortgezet, dan is hij een vergoeding verschuldigd gelijk over het loon van één maand. Of, als hij te laat aanzegt het loon over de periode van de vertraging (dus bijvoorbeeld twee weken te laat aanzeggen betekent een vergoeding van twee weken loon). De aanzegverplichting is in deze gevallen niet gevolgd.

Wanneer de (ex)werknemer aanspraak wil maken op de vergoeding, moet hij dat binnen twee maanden na het eindigen (of voortzetten) van de arbeidsovereenkomst doen. Doet de werknemer dat niet, dan vervalt de aanspraak op de vergoeding onder de aanzegverplichting.

Een situatieschets bij de Kantonrechter in Groningen.

Op 5 november 2015 heeft de Kantonrechter in Groningen hier een uitspraak over gedaan. Wat was het geval? De werknemer ontkent de brief, waarin wordt gemeld dat arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, te hebben ontvangen. Volgens de Kantonrechter dient dan de werkgeefster te bewijzen dat daadwerkelijk en tijdig is aangezegd.

Werknemer is op 13 januari 2015 in dienst getreden bij werkgeefster. De laatste functie die werknemer vervulde, is die van Adviseur Hypotheken. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en van rechtswege geëindigd op 13 juli 2015. Werknemer verzoekt werkgeefster te veroordelen tot betaling van een vergoeding van € 2.300 bruto. Dit wegens het niet nakomen als bedoeld in van de aanzegverplichting artikel 7:668 lid 1 onderdeel a BW. Werkgeefster heeft een aan de werknemer geadresseerde brief d.d. 8 juni 2015 in het geding gebracht. Hierin wordt aan werknemer gemeld dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Werknemer ontkent deze brief te hebben ontvangen.

Het daarop volgende oordeel.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Voorop gesteld wordt dat de wet nadrukkelijk verlangt dat de werkgever de werknemer schriftelijk informeert. Werknemer heeft gemotiveerd betwist dat werkgeefster heeft voldaan aan de wettelijk vastgestelde schriftelijke aanzegverplichting. In de wetsgeschiedenis van artikel 7:668 BW is ten aanzien van de bewijslastverdeling het volgende opgemerkt: ‘Ten aanzien van de bewijslast (verdeling) geldt het volgende. Aangezien de werknemer zich zal moeten beroepen op het niet (tijdig) aangezegd zijn, zal hij dit wel eerst moeten stellen.

Vervolgens zal de werkgever, aangezien op hem de plicht rust om aan te zeggen, moeten bewijzen dat hij dat ook daadwerkelijk en tijdig gedaan heeft. Aangezien de aanzegging schriftelijk dient plaats te vinden, doet een werkgever er wijs aan om de aanzegging aangetekend te versturen. Als uitgangspunt voor de schriftelijke aanzegverplichting van artikel 7:668 lid 1 BW heeft de ontvangsttheorie te gelden. Deze theorie houdt in dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring enkel werking heeft wanneer vaststaat dat die verklaring de betrokken persoon ook daadwerkelijk heeft bereikt.

In deze zaak staat vast dat de onderhavige brief niet per aangetekende post is verzonden en dat deze brief niet ‘voor gezien’ door werknemer is ondertekend. De werkgeefster dient dus te bewijzen dat de werknemer de brief heeft ontvangen en er aan de aanzegverplichting is voldaan.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.