mensen schudden elkaar de hand in een zakelijke meeting nadat zij het adviesrecht or hebben aangenomen

In de praktijk zien we een toename van het aantal overnames en vragen van ondernemers over dit onderwerp. Zodra u als koper een overname beoogt of wanneer uw onderneming zelf onderwerp van een overname is, is het van belang dat u oog houdt voor de formaliteiten. Het uitvoeren van een due dilligence onderzoek is vrij voor de hand liggend, maar indien uw onderneming over een ondernemingsraad beschikt dient u hen om advies te vragen omtrent de voorgenomen overname. Het is belangrijk dat u tijdig en op de juiste wijze om toestemming vraagt om problemen achteraf te voorkomen. Houd dus rekening met het adviesrecht van de OR!

Het adviesrecht van de ondernemingsraad

Als een onderneming 50 werknemers of meer heeft, dient er een ondernemingsraad (OR) te worden ingesteld. De ondernemingsraad heeft een wettelijk adviesrecht met betrekking tot ingrijpende besluiten die de onderneming betreffen en waardoor de zeggenschap overgaat. Hetzelfde geldt wanneer er een belangrijk krediet of zekerheden worden verschaft. Uit de overlegverplichting van art. 24 lid 1 WOR volgt overigens ook, dat u in de overlegvergadering al mededeling dient te hebben gedaan van belangrijke besluiten in wording.

Inschakelen deskundigen?

Als u voorafgaand aan de overname een deskundige inschakelt, om u te adviseren bij de overname en of de verkoop, is dit op grond van art. 25 lid 1 sub n WOR ook adviesplichtig en dient een voorgenomen besluit hierover voor advies aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd.

Schriftelijk en tijdig aanbieden

Het is belangrijk dat u het adviesrecht van de ondernemingsraad en de bijbehorende voorschriften in acht neemt. Zo dient het voorgenomen besluit schriftelijk en tijdig ter advisering aan de ondernemingsraad voorgelegd te worden. Het gaat erom dat de ondernemingsraad nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit. Als de adviesaanvraag voor de notariële overdracht van de aandelen wordt ingediend mag er nog geen koopovereenkomst zijn getekend. De zeggenschap over de onderneming is dus nog niet overgegaan naar de koper.

Goed gemotiveerd

Verder dient een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad goed gemotiveerd te zijn. U dient een uiteenzetting te maken van de beweegredenen voor de voorgenomen overname. Ook moet u een uiteenzetting maken over de mogelijke gevolgen voor het personeel en hun arbeidsvoorwaarden, de financiering en een wisseling op bestuursniveau en de toekomst van de onderneming. Naast het adviesrecht heeft de ondernemingsraad het recht om op deze punten voorwaarden te stellen voordat ze een positief advies uitbrengt. Verder dient u de concept-koopovereenkomst aan de ondernemingsraad te verstrekken als de ondernemingsraad erom vraagt.

Afwijken van het advies van de ondernemingsraad

Als u toch besluit af te wijken van het advies van de ondernemingsraad moet u dit gemotiveerd doen. Verder dient u daarbij een opschortingstermijn van een maand in acht nemen voor u het besluit uitvoert. In die maand heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer. Het is ook mogelijk dat de ondernemingsraad hier vrijstelling voor verleent. In dat geval hoeft u de maand niet in acht te nemen.

Tip: leg de ondernemingsraad geheimhouding op!

Dat u met potentiële kandidaten gesprekken voert is vertrouwelijke informatie voor werknemers. Daarnaast heeft u er belang bij vanwege concurrentieoverwegingen dat er vertrouwelijk met deze informatie wordt omgegaan. Om de vertrouwelijkheid van het overnameproces te waarborgen, is het aan te raden niet alleen de overnamekandidaat maar ook de ondernemingsraad geheimhouding op te leggen op straffe van een boete. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

Vraagt u zich nog af hoe u moet handelen wanneer u geen ondernemingsraad heeft en wat de gevolgen hiervan zijn bij een overname? Hiervoor verwijzen wij u graag naar een eerdere blog want zeker niet iedere onderneming heeft een ondernemingsraad.

Overige verplichtingen

In een aantal gevallen zijn de SER-fusiegedragsregels van toepassing en kunnen hieruit ook nog verplichtingen voortvloeien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de SER (Sociaal-Economische Raad). Ook kunnen er, indien er een CAO van toepassing is, in de CAO nog bijzondere verplichtingen zijn opgenomen. Het is belangrijk dat u ook deze verplichtingen correct naleeft.

Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen over het bovenstaande of andere juridische onderwerpen? Contact met ons opnemen is geheel vrijblijvend en kan via de telefoon of e-mailen. Uw e-mail kunt u richten aan info@bernhaege.nl. Verder kunt u ons telefonisch bereiken op twee verschillende locaties: kantoor Veghel en kantoor Oss. Voor Veghel belt u naar 0413 – 35 22 11 en voor Oss naar 0412-76 02 27. Onze advocaat die gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht en overnames staat u graag te woord.